Poleć znajomemu

Termin zgłoszenia wypadku przy pracy a postępowanie powypadkowe

Termin zgłoszenia wypadku przy pracy a postępowanie powypadkowe
Pytanie:

W jakim terminie pracownik powinien dokonać zgłoszenia wypadku? Czy wypadek może być zgłoszony po miesiącu jeśli służba bhp nie została wcześniej o tym powiadomiona? Co z protokołem wypadkowym, który zostanie zatwierdzony po tak długim czasie - gdzie data wypadku w protokole zostanie wpisana np. z miesiąca poprzedniego?

Odpowiedź: 

Obowiązek niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o zaistnieniu wypadku spoczywa na:

  • pracowniku, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, (§ 2.  rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy),
  • każdym innym pracowniku, który wypadek zauważył (art. 211. Kodeksu pracy).

Mimo zapisu „niezwłocznego zawiadomienia” przepisy nie określają ostatecznego terminu zgłoszenia wypadku od daty jego zaistnienia - nie ma okresu zamykającego możliwość zgłoszenia wypadku, bowiem roszczenie o ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy nie ulega przedawnieniu, gdyż nie jest to roszczenie w rozumieniu art. 291 § 1 Kodeksu pracy.

Oznacza to w praktyce, że pracownik ma prawo wnioskować do pracodawcy o uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy nawet po miesiącach, czy latach, np. w sytuacji, gdy podjął wiadomość, iż skutki chorobowe, które się aktualnie ujawniły, mają związek przyczynowo-skutkowy ze wcześniejszym zdarzeniem w pracy. Wskazuje na to Sąd Najwyższy w swoim wyroku z 14 września 2000 r. II UKN 702/99, OSNAPiUS 2002/6/143

Tok postępowania w sytuacji późnego zgłoszenia wypadku

Jeżeli zgłoszenie nastąpiło z dużym opóźnieniem, to wówczas poszkodowany powinien wystąpić do pracodawcy z pisemnym wnioskiem o uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy (opis okoliczności jego zaistnienia, wskazanie świadków wypadku) oraz dołączyć opinię lekarską wskazującą, że ujawnione skutki urazu mają związek ze zdarzeniem wskazanym przez poszkodowanego.

Od tego momentu pracodawca powołuje zespół powypadkowy, którego zadaniem jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, oraz sporządzenie protokołu powypadkowego. Na podstawie zebranych wyjaśnień i informacji zespół powypadkowy w p. 7 protokołu stwierdza, czy konkretny wypadek jest, albo nie jest wypadkiem przy pracy (traktowany na równi z wypadkiem przy pracy).

Ważne

Jeżeli zespół powypadkowy nie jest w stanie stwierdzić, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy to wówczas ma prawo nie uznać zdarzenia jako wypadek przy pracy, odpowiednio uzasadniając w protokole powypadkowym swoje stanowisko.

Gdyby jednak informacje przedstawione we wniosku o uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy potwierdziły się w toku dochodzenia, to zespół powypadkowy powinien uznać zdarzenie za wypadek przy pracy.

Jeżeli chodzi o daty dotyczące zgłoszenia i zaistnienia wypadku to sprawę wyjaśniają poszczególne punkty protokołu powypadkowego, w których:

  • Punkt 2  - mówi o  dacie i godzinie zaistnienia wypadku.
  • Punkt 3  - mówi o tym kto i kiedy wypadek zgłosił.

Natomiast 14 dniowy termin sporządzenia protokołu powypadkowego liczy się od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, zgodnie z zapisem § 9. ust.1. rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Uwagi.

  1. Przed zatwierdzeniem protokołu zespól powypadkowy jest obowiązany zapoznać z treścią protokołu poszkodowanego pracownika, który ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.
  2. Poszkodowany pracownik może wystąpić do sądu rejonowego – sądu pracy z powództwem o ustalenie i sprostowanie protokołu na podstawie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego.
  3. Dla porządku prawnego w zakładzie powinna funkcjonować jednoznaczna procedura dotycząca zgłaszania wypadków i innych podobnych zdarzeń.
  4. Niepowiadomienie przełożonego (pracodawcy, służby bhp) o wypadku, lub dokonanie tego z nieuzasadnioną zwłoką, jest naruszeniem podstawowych obowiązków pracownika i może skutkować dla poszkodowanego (czy innego pracownika, który o wypadku wiedział), karą porządkową zgodnie z art. 108. Kodeksu pracy.
Autor: 

Lesław Zieliński
były główny inżynier zarządzania
bezpieczeństwem pracy, rejestrowany
audytor pomocniczy SZBP wg ISRS

Lesław Zieliński

Autor: Lesław Zieliński

Od 1997 roku zajmuje się tematyką oceny ryzyka zawodowego, zarządzania bhp, pracy służby bhp. Były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy w KGHM Polska Miedź SA - O/ZG ”Lubin” . Rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS. Autor wielu opracowań kart oceny ryzyka zawodowego, instrukcji i programów szkoleń bhp dla różnych stanowisk pracy w przemyśle i usługach. Prowadzi szkolenia otwarte oraz dedykowane z zagadnień bhp.