Poleć znajomemu

Wspólny dojazd do pracy prywatnym samochodem – czy to wykroczenie w czasie epidemii koronawirusa

Wspólny dojazd do pracy prywatnym samochodem – czy to wykroczenie w czasie epidemii koronawirusa
Pytanie:

Pracownicy umówili się, że będą w 4 osoby dojeżdżali do pracy jednym samochodem prywatnym, w czasie epidemii korkonawirusa. W pracy pracują razem na jednym obiekcie (zewnętrznym). Czy mogą tak zrobić, czy mogą jechać w 4 jednym samochodem? Czy może popełniają wykroczenie mając na uwadze ograniczenia związane z koronawirusem?

Odpowiedź: 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązuje zakaz przemieszczania się za wyjątkiem przypadków określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Jednym z takich wyjątków jest wykonywanie czynności zawodowych lub zadań służbowych. Z przepisów nie wynika zakaz wykorzystywania do celów służbowych samochodu prywatnego, w którym w ramach zadań służbowych miałby się przemieszczać komplet pasażerów. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w ramach której postępowanie, o którym mowa w pytaniu, zostanie zakwalifikowane w kategoriach naruszenia dystansu społecznego. Jednak w przypadku gdyby miało to być oceniane w kategoriach wykroczenia wówczas funkcjonariusz policji musiałby wskazać bezpośrednią podstawę prawną uzasadniającą nałożenie mandatu karnego.

Dystans społeczny

W związku z COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje stan epidemii. Stan ten oznacza sytuację prawną wprowadzoną na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii.

Epidemią jest natomiast wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących.

W obecnej sytuacji jednym ze sposobów ograniczenia i zapobiegania COVID-19 jest szeroko rozumiana izolacja społeczna. Wiążą się z tym liczne obostrzenia w zakresie opuszczania miejsc zamieszkania bez uzasadnionej przyczyny. Obostrzenia mają charakter bardzo dynamiczny i jest duża szansa, że w krótkim czasie zostaną złagodzone, niezależnie od niezmiennie przemawiającymi za ich utrzymaniem względami medycznymi, w tym postępującym rozwojem epidemii.

Przemieszczanie się do celów służbowych

Wprowadzone w ostatnim czasie regulacje prawne zaaplikowały istotne obostrzenia w zakresie przemieszczania się osób na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Należy w tym względzie odwołać się do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanowi epidemii. Rozporządzenie to wprowadziło przepisy uzupełniające, między innymi w zakresie ograniczeń związanych z przemieszczaniem się. Obecnie obowiązuje zakaz przemieszczania się osób przebywających na obszarze Polski. Przepisy przewidują kilka wyjątków od powyższego zakazu, w szczególności przemieszczanie się danej osoby w celu wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych.

Zarówno przepis przewidujący wyjątek od zakazu przemieszczania się, pozwalający przemieszczać się w ramach czynności zawodowych lub służbowych, jak również przepisy nakazujące określony sposób przemieszczania się nie odwołują się do kwestii wykorzystywania samochodu prywatnego do celów służbowych. Nie ma również mowy o możliwości przewożenia takim samochodem innych osób – współpracowników. Tym samym, w braku bezpośrednich jednoznacznych regulacji, że trudno mówić o kwalifikowaniu postępowania, w ramach wykroczenia. W omawianym przypadku nie można uznać, iż przemieszczanie się wspólne osób niespokrewnionych ma charakter nieformalnego spotkania towarzyskiego.

Jeżeli poszczególni pasażerowie przemieszczający się samochodem będą w stanie wykazać, że wykonują zadanie służbowe – np. dojeżdżają do pracy lub wracają z niej – wówczas trudno uznać, iż doszło do złamania zakazu przemieszczania się. Na chwilę obecną jeżeli osoby jadące samochodem mają wspólny cel, jakim jest wykonywanie zadań zawodowych, trudno takie zachowanie oceniać w kategoriach wykroczenia.

Uwaga!

Proszę pamiętać, że pasażerowie samochodu od 16 kwietnia 2020 r., muszą mieć stosować maseczki!

Komentarz eksperta:
Oczywiście polemika z funkcjonariuszami w praktyce może okazać się problematyczna, uwzględniając bardzo dynamiczny charakter zmian w przepisach, w tym ewentualne słowne rekomendacje przełożonych w zakresie sposobu oceniania danych sytuacji. W przypadku ponownej kontroli drogowej, sytuacji gdy funkcjonariusz zagrozi odpowiedzialnością wykroczeniową, należy poprosić go o przedstawienie bezpośredniej podstawy prawnej, z której jednoznacznie wynika zakaz wspólnego przemieszczania się pracowników w celach zawodowych, w prywatnym samochodzie jednego z nich.

Podstawa prawna 
  • § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 522),

  • § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 566).

Autor: 

Sebastian Kryczka

prawnik, ekspert prawa prac oraz kontroli jego przestrzegania

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Były pracownik merytoryczny Państwowej Inspekcji Pracy, jak również współpracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Autor komentarza do kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do kodeksu pracy, jak również kilkuset publikacji poświęconych problematyce prawa pracy oraz bhp. Jako były pracownik PIP posiada bogate doświadczenie w zakresie między innymi poradnictwa, w ramach którego ocenia wątpliwości prawne przez pryzmat zarówno szeroko rozumianego prawa pracy ale i kompetencji kontrolno-nadzorczych inspektorów pracy.