Poleć znajomemu

Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej według nowych przepisów

30 listopada 2015 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1964).

W nowym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej określony zostały zakresy szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej i szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenia te powinny obejmować:

1)      organizację ochrony przeciwpożarowej;

2)      obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku, obiektu budowlanego lub terenu w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej;

3)      zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, obiektu budowlanego, terenu oraz instalacji i urządzeń użytkowych;

4)      wyposażenie budynku, obiektu budowlanego oraz terenu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;

5)      przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz zasady ich gaszenia;

6)      sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;

7)      zasady ewakuacji ludzi i mienia;

8)      zasady działalności profilaktycznej w budynku, obiekcie budowlanym, na terenie, w tym przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Wskazane zostały również w nowym rozporządzeniu elementy programów szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej i szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej. W programie powinny zostać zawierać: 

1)      plany nauczania;

2)      szczegółowe bloki tematyczne obejmujące:

a)      cele kształcenia określające wiedzę i umiejętności, które słuchacz powinien opanować,

b)      materiał nauczania w formie haseł tematycznych, powiązanych z celami kształcenia;

3)      wskazania metodyczne odnoszące się do realizacji programów;

4)      propozycje sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych słuchacza;

5)      zasady przeprowadzania egzaminów końcowych.

Ponadto nowe rozporządzenia określa także wzór zaświadczenia o ukończeniu

  • szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz
  • szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

W nowym rozporządzeniu określone jest także, że opłata za szkolenie jest wnoszona na konto bankowe podmiotu prowadzącego szkolenie najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia.

Autor: 

Kinga Grodzicka-Lisek

Kinga Grodzicka-Lisek

Autor: Kinga Grodzicka-Lisek

Prawnik, specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Kilkuletni pracownik kancelarii adwokackiej. Autorka wielu tekstów i porad w zakresie prawa pracy oraz bhp. Redaktor „Portalu bhp” i była redaktor naczelna „Bhp w firmie” w 2011 r., redaktor prowadząca poradnik „Szkolenia bhp w firmie” w latach 2007-2009.