Poleć znajomemu

Zmiany w wykazie prac szczególnie uciążliwych dla zdrowia kobiet

13 listopada 2015 r. wchodzą w życie zmiany do rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. nr 114, poz. 545 ze zm.). Zmiany dotyczą wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. Zobacz, co ulegnie zmianie i skąd wynikają wprowadzane zmiany.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. z 2015 r. poz. 1737 wprowadza zmiany do załącznika rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. nr 114, poz. 545 ze zm.).

Zmiany wprowadzane w rozporządzeniu

Wprowadzane zmiany polegają na:

       I.          Dodaniu w części VII „Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi” ust. 2 (dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1) w brzmieniu:

„2. Dla kobiet w ciąży − prace w narażeniu na inne czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 2–4 zagrożenia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 2221 § 3 Kodeksu pracy − jeżeli wyniki oceny ryzyka zawodowego, z uwzględnieniem działań terapeutycznych wymuszonych określonymi czynnikami biologicznymi, wskażą na zagrożenie zdrowia kobiety w ciąży lub niekorzystny wpływ na przebieg ciąży.”;

     II.          Nadaniu nowej treści część VIII „Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych”, które teraz otrzymuje brzmienie:

„Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią:

1)     prace w narażeniu na działanie substancji i mieszanin spełniających kryteria klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1) w jednej lub kilku z następujących klas lub kategorii zagrożenia wraz z jednym lub kilkoma następującymi zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia:

a)     działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1A, 1B lub 2 (H340, H341),

b)     rakotwórczość, kategoria 1A, 1B lub 2 (H350, H350i, H351),

c)     działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 1A, 1B lub 2 albo dodatkowa kategoria szkodliwego wpływu na laktację lub szkodliwego oddziaływania na dzieci karmione piersią (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),

d)     działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 1 lub 2 (H370, H371),

2)     prace w narażeniu na niżej wymienione substancje chemiczne niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy:

a)     czynniki chemiczne o znanym i niebezpiecznym wchłanianiu przez skórę,

b)     leki cytostatyczne,

c)     mangan,

d)     styren,

e)     syntetyczne estrogeny i progesterony,

f)     tlenek węgla,

g)     ołów i jego związki organiczne i nieorganiczne,

h)     rtęć i jej związki organiczne i nieorganiczne,

3)     prace w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych, jeżeli ich stężenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń,

4)     prace lub procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, wymienione w ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 1090).”

Geneza wprowadzanych zmian

Rozporządzenie zmieniające jest wynikiem konieczności wdrożenia do prawa polskiego postanowienia dyrektywy Rady 92/85/EWG z 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią (Dz. Urz. UE L 348 z 28.11.1992, str. 1). W związku ze zmianami wskazanej dyrektywy – wprowadzonymi dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/27/UE z 26 lutego 2014 r. zmieniającą dyrektywy Rady 92/58/EWG, 92/85/EWG, 94/33/WE, 98/24/WE oraz dyrektywę 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 65 z 5.03.2014, str. 1) – przygotowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. Trzeba zauważyć, iż mam tu niestety doczynienia z niewielkim opóźnieniem wdrażania przepisów prawa wspólnotowego. Zmiany tej dyrektywy powinny być bowiem wdrożone do prawa krajowego już dnia 1 czerwca 2015 r.

Autor: 

Kinga Grodzicka-Lisek,
prawnik, specjalista z zakresu
prawa pracy i bhp

Kinga Grodzicka-Lisek

Autor: Kinga Grodzicka-Lisek

Prawnik, specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Kilkuletni pracownik kancelarii adwokackiej. Autorka wielu tekstów i porad w zakresie prawa pracy oraz bhp. Redaktor „Portalu bhp” i była redaktor naczelna „Bhp w firmie” w 2011 r., redaktor prowadząca poradnik „Szkolenia bhp w firmie” w latach 2007-2009.