Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

28 kwietnia Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

28 kwietnia Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

27 kwietnia 2015 r. w przededniu Międzynarodowego Dnia Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych w Polsce organizowane są konferencje, msze św. i akcje informacyjne. Natomiast międzynarodowe organizacje proponują w tym roku, pochylenie się nad problematyką budowania kultury bezpieczeństwa pracy oraz eliminowania narażenia na substancje niebezpieczne w miejscu pracy. Zobacz, co będzie się działo.

W tym roku 27 kwietnia rozpoczną się obchody Międzynarodowego Dnia Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych ogólnopolską konferencją zorganizowaną przez Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” , Główny Inspektorat Pracy i Zarząd Regionu Dolny Śląsk we Wrocławiu pod hasłem „Czy wewnątrzzakładowy nadzór nad warunkami pracy jest wystarczający?”. Wezmą w niej udział przedstawiciele pracodawców i PIP, eksperci związkowi i naukowcy. Oprócz tego NSZZ „Solidarność" zaplanował kilka konferencji i spotkania w regionach.

Ponadto w Łodzi, po uroczystej mszy św. odbędzie się konferencja, podczas której referaty wygłoszą przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy oraz Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Natomiast 28 kwietnia w Sali Kolumnowej Sejmu odbędzie się uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych oraz Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Tematem posiedzenia będzie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czasu pracy w dziedzinach gospodarki, w których występuje największa liczba wypadków przy pracy, tj.  budownictwie, górnictwie, transporcie i przetwórstwie przemysłowym. Rada debatować będzie nad zagadnieniami obecnie obowiązującego prawa i zasadami bhp pod kątem ograniczenia lub wyeliminowania zdarzeń wypadkowych występujących we wspomnianych wyżej branżach.

Tegoroczne hasło przewodnie – przypadającego 28 kwietnia Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych – zaproponowane przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (ITUC), brzmi: „Eliminujmy narażenie na niebezpieczne substancje w miejscu pracy”. Ten temat ma umożliwić związkom zawodowym zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z chemikaliami, azbestem, „a także wirusem Ebola i narażeniem na inne czynniki biologiczne mogące stanowić zagrożenie” – zauważa Konfederacja. Trzeba zauważyć, że problem też jest również podnoszony przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych, która domaga się ochrony pracowników przed substancjami rakotwórczymi i ustalenia wspólnych dla całej UE wartości graniczących dla 50 substancji rakotwórczych, najczęściej występujących na stanowiskach pracy.

Natomiast Międzynarodowa Organizacja Pracy na dzień 28 kwietnia – Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy – proponuje hasło: „Budujmy kulturę bezpieczeństwa pracy”. Zdaniem MOP krajowa kultura BHP musi zmierzać do poszanowania prawa każdego pracownika do bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy na wszystkich poziomach. Zakłada również aktywny udział władz, pracodawców oraz pracowników w zapewnianiu bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, poprzez system określonych praw, kompetencji i obowiązków. MOP zwraca także uwagę na priorytetowe traktowanie zasady profilaktyki w miejscu pracy. Podstawowymi wartościami, które należy promować, a które bezpośrednio wpływają na kształtowanie kultury bhp są: zaangażowanie społeczne, sprawiedliwość, zaufanie, uczestnictwo, odporność i elastyczność oraz wzrost i rozwój.

Autor: 

Kinga Grodzicka-Lisek

Kinga Grodzicka-Lisek

Autor: Kinga Grodzicka-Lisek

Prawnik, specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Kilkuletni pracownik kancelarii adwokackiej. Autorka wielu tekstów i porad w zakresie prawa pracy oraz bhp. Redaktor „Portalu bhp” i była redaktor naczelna „Bhp w firmie” w 2011 r., redaktor prowadząca poradnik „Szkolenia bhp w firmie” w latach 2007-2009.