Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Co może inspektor pracy w trakcie kontroli?

Co może inspektor pracy w trakcie kontroli?

Spodziewacie się kontroli PIP w firmie? Nawet jeżeli nie, nie macie pewności, czy inspektor PIP nie zapuka do Waszych drzwi. Szczególnie teraz, gdy GIP zapowiedział przeprowadzanie kontroli bez uprzedzenia. Mając to na uwadze warto wiedzieć, co podlega kontroli PIP w zakresie bhp i jakie w praktyce ma uprawnienia inspektor pracy w trakcie kontroli. Dzięki temu na pewno nie będziecie zaskoczeni.

Inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli na terenie objętym zakresem właściwości danego okręgowego inspektoratu pracy. Obszar właściwości miejscowej (terytorialnej) poszczególnych okręgowych inspektoratów pracy pokrywa się z obszarem województwa, w którym dany inspektorat ma swoją siedzibę.

Kontrola w zakresie bhp

Wzakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp kontroli PIP podlegają kwestie związane z zapewnieniem przez pracodawcę przede wszystkim:

 • bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie tylko pracownikom, ale również osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (np. na podstawie umowy cywilnoprawnej) oraz osobom wykonującym na własny rachunek działalność gospodarczą w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub przedsiębiorcę niebędącego pracodawcą, na rzecz którego taka praca jest świadczona,
 • bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć odbywanych na jego terenie przez studentów i uczniów niebędących pracownikami, a także dzieci i bezrobotnych,
 • bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przez podmioty organizujące pracę wykonywaną na innej podstawie niż stosunek pracy przez osoby fizyczne, w ramach prac społecznie użytecznych,
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy projektowaniu budowy, przebudowy i modernizacji zakładów pracy oraz stanowiących ich wyposażenie maszyn i innych urządzeń technicznych oraz technologii,
 • przestrzegania wymagań bhp przy konstruowaniu i produkcji maszyn, urządzeń oraz narzędzi pracy,
 • spełniania przez wyroby wprowadzone do obrotu i podlegające ocenie zgodności zasadniczych wymagań dotyczących bhp,
 • podejmowania działań polegających na zapobieganiu i eliminowaniu zagrożeń środowiska pracy, w szczególności w związku z zaistniałymi wypadkami przy pracy oraz chorobami zawodowymi.
Ważne

Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania przez podmiot kontrolowany prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również udokumentowanie dokonanych ustaleń.

W związku z przeprowadzaną kontrolą, w celu prawidłowego ustalenia stanu faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bhp, inspektor pracy ma prawo przede wszystkim:

 • swobodnego wstępu i poruszania się po terenie kontrolowanego podmiotu oraz wstępu do obiektów i pomieszczeń bez obowiązku uzyskiwania przepustki (inspektor pracy jest zwolniony z rewizji osobistej),
 • przeprowadzania oględzin obiektów, stanowisk pracy, maszyn i urządzeń oraz przebiegu procesów technologicznych i pracy, a także utrwalania przebiegu i wyników oględzin w formie protokołu oraz rejestracji uchybień za pomocą aparatury i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku,
 • zapoznania się z decyzjami wydanymi przez inne organy kontroli i nadzoru nad warunkami pracy, np. państwowego inspektora sanitarnego, organ właściwej jednostki dozoru technicznego o wstrzymaniu eksploatacji lub wycofaniu z obrotu urządzenia technicznego, oraz ich realizacją,
 • sporządzania niezbędnych w celu kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń na podstawie takich dokumentów, a w razie potrzeby zażądania tego od podmiotu kontrolowanego,
 • korzystania z pomocy biegłych i specjalistów, gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, których nie mają inspektor pracy i inne osoby przeprowadzające kontrolę,
 • żądania od pracodawcy lub innego kontrolowanego podmiotu oraz od wszystkich pracowników lub osób, które pracodawca zatrudnia lub zatrudniał albo które wykonują lub wykonywały pracę na rzecz kontrolowanego podmiotu na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osób wykonujących na własny rachunek działalność gospodarczą, pisemnych oraz ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą, a także wzywania i przesłuchiwania tych osób w związku z przeprowadzaną kontrolą,
 • żądania okazania dokumentów dotyczących budowy, przebudowy lub modernizacji oraz uruchomienia zakładu pracy, planów i rysunków technicznych, dokumentacji technicznej, jak również technologicznej, wyników ekspertyz, badań i pomiarów dotyczących produkcji bądź innej działalności podmiotu kontrolowanego oraz dostarczenia mu próbek surowców i materiałów używa­nych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji, w ilości niezbędnej do przeprowadzenia analiz albo badań, gdy mają one związek z przeprowadzaną kontrolą,
 • żądania od pracodawcy lub innego podmiotu kontrolowanego przedłożenia akt osobowych i dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników lub innych osób wykonujących pracę na rzecz podmiotu kontrolowanego na innej podstawie niż stosunek pracy.

Żądanie inspektora PIP

Trzeba mieć na uwadze, że instytucja żądania umożliwia inspektorowi pracy uzyskanie niezbędnych informacji służących do wyjaśnienia faktów istotnych dla ustaleń dokonanych w czasie kontroli, zajęcia stanowiska lub zastosowania wymaganych środków prawnych.

Uwaga!

Inspektor pracy może żądać wydania tylko takich dokumentów, które są w posiadaniu podmiotu kontrolowanego.

Adresatem żądania – w zakresie objętym przedmiotem kontroli – może być:

 • podmiot kontrolowany,
 • osoba działająca w jego imieniu oraz
 • osoby kierujące zespołami pracowników,
 • sami pracownicy oraz
 • byli pracownicy.

Jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że udzielenie inspektorowi pracy informacji w sprawach objętych kontrolą przez pracownika lub osobę, które są, bądź były zatrudnione, mogłoby narazić tego pracownika bądź osobę na jakikolwiek uszczerbek albo zarzut z powodu udzielenia tej informacji, inspektor pracy może wydać postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości tego pracownika lub osoby, w tym danych osobowych.

Autor: 

JAN M. PIÓRO
specjalista w zakresie prawa pracy,
biegły sądowy w dziedzinie bhp
przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

Jan M. Pióro

Autor: Jan M. Pióro

Mgr prawa, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, autor wielu publikacji o charakterze poradnikowym wieloletni pracownik Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, ostatnio główny specjalista w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy państwowej Inspekcji Pracy, biegły sądowy przy sądach okręgowych w Warszawie, z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy.