Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Dobrze zorganizowane i ulepszane stanowisko oznacza poprawę efektywności pracy

Dobrze zorganizowane i ulepszane stanowisko oznacza poprawę efektywności pracy

Dbając o bezpieczeństwo pracowników realizujących proces produkcji poprzez polepszanie warunków pracy i ergonomiczną organizację stanowisk pracy spółka Newag S.A. poprawia efektywności produkcji przy zachowaniu jak najwyższych standardów jakości. Ponadto pracownicy Spółki są świadomi wagi własnego wpływu na bezpieczeństwo zarówno swoje jak i produktu. Poznaj dobre praktyki bhp w Newag S.A.

- Newag S.A. przykłada bardzo duże znaczenie do zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Świadczy o tym choćby Polityka Bezpieczeństwa i Polityka Jakości. Ale bez odpowiednio przeszkolonej kadry pracowników trudno myśleć o wprowadzeniu obu Polityk w życie. Czy pracownicy Newag S.A. biorą udział w okresowych szkoleniach i mają świadomość istoty zagadnień bezpieczeństwa w swojej pracy?

- Nadrzędnym celem działalności firmy NEWAG S.A. jest produkcja, naprawa i modernizacja taboru szynowego w ramach wdrożonego i utrzymywanego sytemu zarządzania biznesem zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz Standardem IRIS rev.02.1.

Zaufanie klientów oraz rynkowy wizerunek firmy budowane są poprzez zapewnienie konkurencyjności i niezawodności naszych pojazdów w ciągu całego okresu ich eksploatacji.

Głównym celem naszej działalności jest zapewnienie bezpieczeństwa pojazdów podczas ich eksploatacji. Firma Newag S.A. gwarantuje, iż dostarczane pojazdy, spełniają wszelkie postawione wymagania prawne, normatywne oraz wymagania naszych klientów ze szczególnym uwzględnieniem wymagań odnoszących się do zapewnienia wyrobom wymaganego bezpieczeństwa. Pracownicy są świadomi wagi jaki mają wpływ na bezpieczeństwo produktu.

Politykę bezpieczeństwa realizujemy podnosząc świadomość pracowników poprzez szkolenia nowo przyjętych oraz okresowe szkolenia kadry dotyczące wpływu pracy na jakość i bezpieczeństwo pojazdów.

Efektywność produkcji wiąże się z bezpiecznymi warunkami pracy i właściwą organizacją stanowisk

 - W jaki sposób Newag S.A. dba o bezpieczeństwo pracowników, realizujących proces produkcji, w jaki sposób minimalizowane są potencjalne zagrożenia, występujące na stanowiskach robotniczych (jak poprawiane są warunki pracy)?

- Spółka Newag S.A. dba o bezpieczeństwo pracowników realizujących proces produkcji poprzez polepszanie warunków prac, ale także organizowanie stanowisk pracy również z myślą o uzyskaniu efektywności produkcji. Ponadto firma prowadzi stały nadzór nad sprawnością maszyn i urządzeń, wykonując bieżące naprawy oraz dokonując okresowych konserwacji.

Wprowadzane są nowe technologie, materiały i surowce bezpieczne w użyciu oraz takie, które są przyjazne dla środowiska. Dodatkowo każdy z pracowników zobowiązany jest nosić odzież ochronną zależną od stanowiska pracy, np. okulary, kask, ochronniki słuchu.

Comiesięczny audyt bhp z udziałem kadry kierowniczej podnosi ich świadomość o zagrożeniach i ryzyku zawodowym w strefie pracy która dowodzą.

 - Jak często dokonywana jest identyfikacja zagrożeń i ryzyka zawodowego oraz szkód rzeczowych?

 - W Newag S.A. dokonuje się systematycznej identyfikacji zagrożeń i ryzyka zawodowego oraz szkód rzeczowych. Codziennie przeprowadzane są audyty wewnętrze przez pracowników BHP, które mają na celu wykrycie potencjalnego zagrożenia oraz przeprowadzenie konkretnych działań, które mają dane zagrożenia zniwelować.

Stosowana jest odpowiednia procedura w przypadku wykrycia ryzyka zagrożenia, sporządzane są również raporty. Ponadto organizowane są comiesięczne audyty w obecności kadry kierowniczej, aby mieli oni świadomość na temat zagrożeń i ryzyka zawodowego. Każdy z kierowników stosuje się do karty zaleceń BHP, która informuje o wytycznych i formach działania, którymi powinni się kierować, a zarazem przestrzegać w odniesieniu do kadry pracowniczej oraz strefy przestrzennej, którą dowodzą.

Prowadzone są też pomiary oceny ryzyka zawodowego i środowiska pracy, m.in. pomiar hałasu, zapylenia, wibracji. Mają one bowiem bezpośredni wpływ na kondycję pracownika oraz komfort pracy, a zarazem bezpieczeństwo zespołu.

Zakaz mobbingu odnosi się o wszystkich pracowników ale również do współpracowników co wpływa na wizerunek firmy

 - Newag S.A. przykłada duże znaczenie do integracji zespołu pracowniczego, bo zgrany, ufający sobie wzajemnie zespół to podstawa wydanej pracy i sukcesów firmy na arenie krajowej i międzynarodowej. Czy, pomimo to, w Newag S.A. istnieje np. komisja antymobbingowa lub procedury, które mają zidentyfikować potencjalne zagrożenia, związane z pierwszymi objawami zjawiska, zwanego mobbingiem?

- W firmie Newag S.A. obowiązuje Regulamin Pracy, oparty o zapisy Kodeksu Pracy, który mówi, że pracodawca zobowiązany jest przeciwdziałać mobbingowi, tj. uciążliwemu i długotrwałemu poniżaniu, ośmieszaniu pracownika, izolowaniu go lub eliminowaniu z zespołu pracowników. W oparciu o powyższe zapisy Newag identyfikuje potencjalne zagrożenia i przeciwdziała pojawieniu się mobbingu.

Zapisy dotyczące mobbingu funkcjonują również w odniesieniu do pracownika, tj. pracownik ma obowiązek w szczególności nie stosować mobbingu ani praktyk dyskryminacyjnych, odnosić się do pozostałych pracowników, współpracowników, a także dostawców kulturalnie, dbając o wizerunek pracodawcy. Pracownik również zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia bezpośredniego przełożonego o znanym przypadku mobbingu, którym miał miejsce w Newag.

W przypadku, gdy czynności, które mogą być określone jako mobbing, dopuszcza się przełożony pracownika, wówczas pracownik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Dyrektora Naczelnego.

Dodatkowo, Regulamin mówi, że ciężkim naruszeniem przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych jest w szczególności zachowywanie się w sposób, którego celem lub skutkiem jest (…) uciążliwe i długotrwałe poniżanie, ośmieszanie innego pracownika, izolowanie go lub eliminowanie z zespołu pracowników.

z Łukaszem Mikołajczykiem, Rzecznikiem Prasowym Newag Group S.A.

rozmawiała

Magdalena Pokrzycka – Walczak

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Autor: Magdalena Pokrzycka-Walczak

Ekonomistka, dziennikarka, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień psychologicznych w zakresie bhp, głównie w obszarach ochrony zdrowia i transportu.