Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

W PESA S.A. każdy pracownik jest ekspertem w zakresie bhp na swoim stanowisku

W PESA S.A. każdy pracownik jest ekspertem w zakresie bhp na swoim stanowisku

Nasi pracownicy są najlepszymi ekspertami – potrafią świetnie wskazać zagrożenia na stanowiskach pracy i sposoby ich eliminacji – mówi Elżbieta Muszyńska, Kierownik Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Spółki Pojazdy Szynowe PESABydgoszcz S.A.Są członkami zespołów identyfikujących i szacujących ryzyko zawodowe. Dzięki ich zaangażowaniu możliwe jest wdrażanie oraz realizacja m.in. procedur bhp.

Jakie znaczenie przykłada Zarząd PESA do zagadnień bhp?

Priorytetem firmy PESA Bydgoszcz S.A. jest ciągła poprawa warunków pracy poprzez inwestowanie w nowoczesny park maszynowy, modernizacje infrastruktury, ale także wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych, ergonomicznych i organizacyjnych. Naszym celem strategicznym jest ograniczenie zagrożeń występujących na stanowiskach pracy i poprawa warunków higieniczno-sanitarnych. Planujemy m.in. wybudować nową halę z jedną z najbardziej nowoczesnych filtrowentylacji typu Pusch – Pull.

Monitorowanie środowiska pracy i informowanie o zagrożeniach sposobem na eliminację zagrożeń

Nasze działania wynikają m.in.z procedury„MONITOROWANIE ŚRODOWISKA PRACY I INFORMOWANIE O ZAGROŻENIACH”.Procedura ta określa sposób eliminacji i minimalizacji zagrożeń poprzez monitorowanie środowiska pracy i prowadzenie:

 • kontroli codziennych, tematycznych,

 • audytów,

 • raportów tygodniowych,

 • raportów miesięcznych,

 • analiz kwartalnych i

 • rocznych stanu bhp oraz zaleceń pokontrolnych.

Ważne

Na podstawie przeprowadzonych codziennych kontroli wszystkie nieprawidłowości spisywane są w zaleceniach pokontrolnych, z wyszczególnieniem rodzaju nieprawidłowości, sposobu wyeliminowania oraz terminu realizacji.

Prowadzone są także cotygodniowe spotkania szefa produkcji z kierownikami zakładów produkcyjnych. Każdy tydzień jest podsumowaniem tego, co już udało się zmienić, a co jeszcze należy poprawić, czy ktoś zasługuje na pochwałę.

Uwaga!

Wszystkie te informacje przekazywane są również w raportach miesięcznych o zagrożeniach i omawiane z prezesem firmy.

Informacje o nieprawidłowościach, poprawie i dobrych przykładach znajdują się także na tablicach bhp i omawiane są przez nadzór mistrza oraz brygadzistę z pracownikami produkcyjnymi.

Rejestrowanie wszystkich zdarzeń wypadkowych sposobem na zapobieganie wypadkom

Czy w PESA S.A. obowiązują rygorystyczne procedury, związane np. z zapobieganiem zdarzeniom niepożądanym?

Mówi o tym kolejna procedura „POSTĘPOWANIE PODCZAS POWSTANIA WYPADKÓW PRZY PRACY”. Celem tej procedury jest określenie sposobów postepowania zapewniającego skuteczne działania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy oraz przygotowania dokumentacji wypadkowej.

Istotnym elementem w tej procedurze jest fakt, że przez zakładowych społecznych inspektorów pracy na krzyżu bhp rejestrowane są nie tylko wypadki, które się już zdarzyły, ale i zdarzenia potencjalnie wypadkowe.

Ponadto w naszym zakładzie wprowadzona jest również procedura „IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ I OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO”, w której opisane sąogólne wytyczne do postepowania przy przeprowadzaniu i identyfikacji zagrożeń oraz oszacowaniu ryzyka zawodowego.

Ważne

W zespołach, które identyfikują zagrożenia oraz szacują ryzyko zawodowe (obowiązująca metoda RISC-SCORE, a dla czynników mierzalnych metoda PN) obowiązkowo uczestniczą pracownicy – są oni najlepszymi ekspertami w tej dziedzinie, potrafią świetnie wskazać zagrożenia, a także podpowiedzieć sposób ich eliminacji.

Aktywizacja i angażowanie pracowników w podnoszenie standardów m.in. bhp procentuje

PESA stawia na rozszerzanie rynków zbytu i zwiększanie produkcji. Można dążyć do realizacji tych celów nie tylko poprzez rozwój technologiczny, ale też organizację procesów produkcji, czego dowodem są prestiżowe certyfikaty – m.in. Q1 i IRIS 02 – potwierdzające obowiązujące w PESA najwyższe standardy. Jak udało się otrzymać i utrzymać te certyfikaty (nie od dziś wiadomo, że składa się na to wysiłek nie tylko zarządu Firmy, ale przede wszystkim – pracowników)?

Otrzymaliśmy te certyfikaty ze względu na bardzo duże zaangażowanie Zarządu w oba procesy, poprzez zapewnienie zasobów materialnych, pracowniczych oraz infrastruktury.

Prowadzone były szkolenia z zakresu wymagań norm i standardów dla pracowników firmy. Wyznaczone zostały zespoły projektowe, złożone z pracowników PESA do wdrożenia wymagań norm i standardów. Wreszcie wyznaczone zostałyplany wdrożenia wymagań w firmie. Ale muszę tu podkreślić bardzo duże zaangażowanie Kierowników oraz pracowników we wdrożenie wymagań w podległych obszarach oraz otwartość pracowników na uwagi audytorów podczas procesów certyfikacji.

Ważne

Do otrzymania certyfikatów niezbędne były:

 • Zaangażowanie Zarządu w zapewnienie bieżących i przyszłych zasobów (Biznes Plany) niezbędnych do realizacji przyjętych wymagań oraz celów jakości oraz wskaźników doskonalących Systemy Jakości.

 • Zaangażowanie Kierowników i pracowników w realizację wymagań.

 • Planowane audytowanie obszarów firmy przez audytorów wewnętrznych, wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych.

 • Planowe audytowanie dostawców przez audytorów PESA w celu ich ciągłego rozwoju.

 • Audytowanie firmy przez Klientów oraz Dostawców, wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych.

 • Cykliczne przeglądy Systemu Jakości dokonywane przez Najwyższe Kierownictwo oraz wprowadzanie działań doskonalących.

Zasada „Ochrona zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy jest sprawą najwyższej wagi”

Misją PESA S.A. jest spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań krajowych i zagranicznych właścicieli taboru szynowego poprzez budowę, unowocześnianie oraz naprawianie taboru, przy zapewnieniu dobrej jakości i zadowolenia użytkowników. Ale zadowoleni pracownicy to także wypadkowa sukcesu PESY Czy, z myślą o pracownikach i integracji, organizowane są np. wspólne spotkania, albo wyjazdy integracyjne, które pełnią także ważną rolę w zapewnieniu komfortu pracy?

Od kilku lat organizujemy dni otwarte dla pracowników firmy i ich rodzin z atrakcjami dla najmłodszych oraz wiele konkursów z nagrodami i zabaw dla wszystkich uczestników. Oprócz tego proponujemy zwiedzanie hal produkcyjnych gdzie powstają nowe pojazdy – pociągi i tramwaje – oraz przejazdy nimi.

Dowodem na to, że Pojazdy Szynowe PESA S.A. z powodzeniem realizują w praktyce zasadę „ochrona zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy jest sprawą najwyższej wagi” jest nasz udział w prestiżowym konkursie Państwowej Inspekcji Pracy, w 2014 roku, „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” oraz nagroda główna za efektywne przedsięwzięcia na rzecz podnoszenia standardów w tej sferze i przyznanie statuetki „Mecum Tutissimus Ibis” („ze mną będziesz najbezpieczniejszy”).

Elżbieta Muszyńska,
Kierownik Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.

Autor: 

Rozmawiała Magdalena Pokrzycka-Walczak

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Autor: Magdalena Pokrzycka-Walczak

Ekonomistka, dziennikarka, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień psychologicznych w zakresie bhp, głównie w obszarach ochrony zdrowia i transportu.