Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Mobbing a dyskryminacja, czyli zagrożenia psychospołeczne

Mobbing a dyskryminacja, czyli zagrożenia psychospołeczne

Mobbing i dyskryminacja to elementy szerszego zjawiska – zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy. „Zagrożenia psychospołeczne to problem organizacyjny, który niesie negatywne konsekwencje dla funkcjonowania pojedynczego pracownika, co w rezultacie przyczynia się do mniej efektywnego działania.” – stwierdza Anna Kucharska, psycholog. Zatem, wiedza na temat takich zagrożeń jest istotna dla działania każdej firmy. Natomiast ich identyfikacja pomoże w budowania kultury bhp w firmie.

Z mobbingiem wiąże się dyskryminacja – czym jest to zjawisko, z którym coraz częściej mamy do czynienia?

Dyskryminacja to nierówne traktowanie pracowników w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Mówimy o dyskryminacji w szczególności ze względu na:

 • płeć,

 • wiek,

 • niepełnosprawność,

 • rasę,

 • religię,

 • narodowość,

 • przekonania polityczne,

 • przynależność związkową czy

 • pochodzenie etniczne.

Ale to także mniej korzystne traktowanie z powodu wyznania czy orientacji seksualnej.

Rodzaje dyskryminacji

Polskie prawo gwarantuje pracownikom równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków. Pracodawcy stosować mogą jednak wiele uników, by w sposób bezpośredni lub pośredni, narzucić pracownikom lub kandydatom na pracowników, niekorzystne i sprzeczne z prawem warunki pracy lub kryteria, związane z przyjęciem do pracy. Kiedy mamy do czynienia z dyskryminacją – bezpośrednią lub pośrednią?

Dyskryminacja bezpośrednia ma miejsce, gdy osoba jest traktowana w sposób mniej korzystny niż ktoś inny w podobnej sytuacji, z powodu obiektywnego kryterium lub cechy (np. swojej płci).

Mężczyzna ubiega się o stanowisko sprzedawcy, a kiedy pojawia się na rozmowie kwalifikacyjnej okazuje się, że pracodawca faktycznie zainteresowany jest zatrudnieniem kobiety, mimo że nie ma ku temu uzasadnionej przyczyny.

Z kolei z dyskryminacją pośrednią mamy do czynienia, gdy pozornie neutralne, nie różnicujące kryterium, powoduje, że dana osoba lub grupa znajduje się w gorszej sytuacji od innych, z powodu obiektywnego kryterium (np. płci, wieku, orientacji seksualnej).

Gdy w zakładzie pracy, w którym zatrudnione są także osoby niepełnosprawne, pracodawca wprowadza wewnętrzny przepis, uprawniający do premii wyłącznie pracowników, którzy pracują średnio 40 godzin tygodniowo, gdy tymczasem tygodniowy wymiar pracy osób z niepełnosprawnościami wynosi 35 godzin.

Molestowanie – jakie to działanie?

Rodzajem dyskryminacji jest także molestowanie oraz molestowanie seksualne. Jak możemy opisać te zjawiska?

Molestowaniem określamy niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej lub uwłaczającej atmosfery (np. robienie sobie żartów z osób z niepełnosprawnościami; wyśmiewanie się z osób homoseksualnych).

Natomiast molestowanie seksualne polega dodatkowo, obok cech charakterystycznych dla molestowania, na odniesieniu do płci pracownika, a na zachowanie, związane z naruszeniem godności i stworzeniem m.in. wrogiej atmosfery, nakładają fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy.

Dyskryminacja a mobbing – czym się różnią?

Jakie są różnice między dyskryminacją i mobbingiem?

Dyskryminacja występuje zawsze ze względu na konkretną, obiektywną cechę danej osoby, np.

 • jej przekonania,

 • wyznanie,

 • płeć czy

 • narodowość.

Nierówne traktowanie powodowane jest przez konkretne cechy i warunki – są one obiektywne.

Natomiast w przypadku mobbingu nie mamy do czynienia z przesłankami obiektywnymi. Mobber wybiera ofiarę ze względu np. na jej słabość psychiczną, bo coś się w pracowniku nie podoba, czymś się mu naraził – przykładowo wyróżnia się cechami, które mu nie pasują, np, fakt, że osoba jest cicha, spokojna, ambitna, odnosi sukcesy, albo – odkryła nieprawidłowości w funkcjonowaniu firmy. Są to subiektywne oceny mobbera, które wpływają na wybór danej ofiary i zastosowanie mobbingu.

Przy okazji chciałabym podkreślić, że ciężar dowodu w sprawach o dyskryminację leży po stronie oskarżonego. Pozywający ma uprawdopodobnić fakt zachowań mogących świadczyć o wystąpieniu wobec niego dyskryminacji, czyli nierównego traktowania, np. poprzez brak możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych w sytuacji, gdy osoba odmiennej płci na takim samym stanowisku uczestniczy w szkoleniach. Z kolei pracodawca musi udowodnić, że fakty przedstawione przez pracownika nie są wynikiem dyskryminacji.

W sytuacji mobbingu to pracownik ma obowiązek udowodnić, że zachowania, których doświadczał, są mobbingiem. Ponadto, jeżeli wnosi o zadośćuczynienie z tytułu doznania rozstroju zdrowia ma obowiązek udowodnić, że nastąpił on w wyniku mobbingu.

Zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy

Mobbing czy dyskryminacja to elementy szerszego zjawiska, jakim są zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy. To także m.in. stres. Na czym polegają zagrożenia psychospołeczne?

Zagrożenia psychospołeczne to problem organizacyjny, który niesie negatywne konsekwencje dla funkcjonowania pojedynczego pracownika, co w rezultacie przyczynia się do mniej efektywnego działania. Wyodrębniamy dwie grupy czynników, dotyczących zagrożeń psychospołecznych, związanych z kontekstem oraz treścią pracy.

Zagrożenia psychospołeczne związane z treścią pracy

Jeżeli mówimy o treści pracy, to mamy na myśli czynniki, które mogą wywołać stres u pracownika i są bezpośrednio związane z wykonywanymi przez niego obowiązkami. Możemy tu wyodrębnić przede wszystkim warunki pracy, czyli przykładowo:

 • godziny pracy,

 • zmianowość,

 • dostęp do przerw i dni wolnych,

 • charakter pracy,

 • rodzaj umowy,

 • zarobki,

ale także czynniki fizyczne, jak np.

 • hałas,

 • brud,

 • zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura.

Ale istotny wpływ mają także zadania:

 • zbyt mała lub zbyt duża liczba obowiązków,

 • zbyt trudne lub zbyt łatwe zadania,

 • brak lub niska kontrola nad wykonywaną pracą,

 • stopień zróżnicowania,

 • presja czasu,

 • tempo i charakter pracy,

 • rodzaj wykonywanych zadań.

Ważne są także narzędzia pracy i technologia wykorzystywana do jej wykonywania – chodzi tu nie tylko o wyposażenie stanowiska pracy i jego ergonomię, ale także umiejętność korzystania z dostępnych narzędzi.

Zagrożenia psychospołeczne związane z kontekstem pracy

Z kolei zagrożenia psychospołeczne wynikające z kontekstu pracy to przede wszystkim kultura i funkcjonowanie organizacji – problemem jest:

 • niejasna komunikacja lub jej brak,

 • styl zarządzania (np. autokratyczny, zarządzanie przez mobbing), ale także

 • niejasne cele działania organizacji,

 • niekorzystna atmosfera pracy,

 • brak wsparcia ze strony przełożonych,

 • brak informacji o jakości wykonywanej pracy, ale także

 • brak jasnych kryteriów oceniania i nagradzania.

Warto zwrócić uwagę także na rolę w organizacji, np.:

 • niepewność pełnionej w niej roli,

 • niejasnoś

 • dotycząca obowiązków i zadań do wykonania oraz

 • trudności w łączeniu obowiązków zawodowych i osobistych.

Poza tym istotny jest rozwój zawodowy – problemem może być:

 • brak awansu, ale także

 • zbyt wysoki awans,

 • brak możliwości podnoszenia kwalifikacji i rozwoju kariery,

 • niska płaca,

 • brak pewności zatrudnienia oraz n

 • iska społeczna ocena wykonywanej pracy.

Bardzo ważne są relacje interpersonalne w pracy – ich zakłócenie to społeczna i fizyczna izolacja, niekorzystne relacje z przełożonymi i współpracownikami, wrogość i agresja ze strony współpracowników i przełożonych, nieprzyjemna atmosfera pracy, konflikty, brak wsparcia i współpracy ze strony kolegów/koleżanek z pracy.

Uwaga!

Im większy poziom niedopasowania wymagań środowiska pracy do możliwości pracownika i jego potrzeb – tym większe narażenie na doświadczanie stresu związanego z pracą.

Działania ograniczające stres

Co mogą i powinni zrobić pracodawcy, by ograniczyć i wyeliminować zjawisko stresu?

W przypadku zbyt dużej ilości pracy warto przeanalizować zakres obowiązków i charakter pracy na danym stanowisku oraz adekwatne do nich dobranie rodzaju i ilości pracy do wykonania przez pracownika. Można także m.in. poinformować pracowników o możliwości uzyskania wsparcia w sytuacji, gdy wykonanie zadań jest zagrożone z powodu nadmiernej ilości pracy oraz nagromadzenia czynności w danym okresie.

Uwaga!

Ważne jest, by nie wywierać nadmiernej presji i ponaglania pracowników, bowiem powodują one spadek motywacji i jakości wykonywanej pracy.

W zakresie np. trudnych relacji ze współpracownikami lub klientami – istotne jest szkolenie pracowników w zakresie radzenia sobie z nieprzewidzianymi i stresującymi sytuacjami, wsparcie ze strony przełożonego w sytuacji konfliktu, wreszcie – reagowanie przełożonego na sytuacje, gdy pracownik jest pod wpływem dużego stresu – istotne jest odciążenie z wielu obowiązków oraz zapewnienie wsparcia.

Anna Kucharska

Z Panią Anną Kucharską, psychologiem z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie rozmawiała: Anna Nowak