Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Nowe rozporządzenie w sprawie nds i ndn ma poprawić stan bhp

Przygotowywany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projekt rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy zakłada, że nowe przepisy będą miały wpływ na lepszą ochronę zdrowia pracowników, zmniejszenie absencji chorobowej oraz wydłużenie aktywności zawodowej pracowników.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217, poz. 1833 ze zm.) było już 5 razy zmieniane, co spowodowało, że utraciło przejrzystość i korzystanie z niego jest utrudnione. I tak, w szczególności, zawarty w załączniku nr 1 (w części A) wykaz substancji chemicznych, dla których określono wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń, liczący w pierwotnej wersji rozporządzenia 441 pozycji był ustalony alfabetycznie, co ułatwiało wyszukiwanie poszczególnych substancji. Obecnie po pięciokrotnych zmianach wykaz rozszerzono do 518 pozycji, czego skutkiem był brak możliwości utrzymania porządku alfabetycznego w tym wykazie. Nowe przepisy mają przywrócić porządek alfabetyczny w wykazie.

W projekcie uwzględniono również 8 wniosków Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, przedłożonych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej w latach 2011-2012.

W projekcie rozporządzenia przewiduje się zatem, w porównaniu z dotychczasowym rozporządzeniem, wprowadzenie w załączniku nr 1:

  • zmian wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) dla 19 substancji chemicznych i dla niektórych z nich najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego (NDSCh),

  • wartości NDS i NDSCh dla 6 nowych substancji chemicznych, dotychczas nieuwzględnionych w wykazie,

  • uwzględnienia definicji frakcji aerozoli (wdychalnej, torakalnej i respirabilnej).

Ponadto w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w części E „Pola i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 Hz – 300 GHz”, wprowadzono nieznaczne korekty redakcyjne i zmiany niektórych zapisów zgodnie z Polskimi Normami i zaleceniami międzynarodowymi w tym zakresie.

Wprowadzane systematycznie zmiany w wykazie wartości dopuszczalnych są zgodne w tym zakresie z prawem Unii Europejskiej i mają na celu, w oparciu o aktualną wiedzę naukową, lepszą ochronę zdrowia i życia pracowników narażonych na oddziaływanie szkodliwych czynników w środowisku pracy.

Pracodawca prowadzący działalność powodującą występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, jest zobowiązany do podejmowania działań w kierunku ochrony zdrowia pracowników i poprawy warunków pracy. Wejście w życie rozporządzenia powinno umożliwić pełniejszą ocenę warunków pracy, w tym ocenę ryzyka związanego z występującymi w środowisku pracy czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. Pracodawcy zobowiązani są do wykonania pomiarów stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wymienionych w rozporządzeniu w ramach dotychczasowych powinności pracodawców, których obowiązkiem jest podejmowanie działań w kierunku maksymalnej ochrony zdrowia pracowników i poprawy warunków pracy. Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia pracodawca jest obowiązany wykonywać zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 33, poz. 166).

W przypadku 6 nowych substancji chemicznych wprowadzonych do wykazu konieczne będzie wykonanie dodatkowych pomiarów. Średni koszt wykonania 1 pomiaru na stanowisku pracy (wg informacji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego), można oszacować na ok. 1500 zł (przybliżony koszt poboru 4 próbek powietrza na stanowisku pracy). W związku z tym, ogólne obciążenie pracodawcy zależeć będzie od liczby stanowisk, na których występują nowe substancje.

Zmiana rozporządzenia skutkować powinna korzyściami dla pracodawców związanymi ze zmniejszeniem absencji chorobowej wynikającej ze szkodliwych warunków pracy. Korzyści wynikające z ograniczenia absencji chorobowej tylko o 2 tygodnie w ciągu roku dla jednego pracownika mogą wynieść ok. 1850 zł (wg danych Głównego Urzędu Statystycznego o przeciętnym wynagrodzeniu za IV kwartał 2012 r.).

Dodatkowo ograniczenie liczby chorób zawodowych skutkować może obniżeniem składki na ubezpieczenie wypadkowe ponoszonej przez pracodawcę z tytułu choroby zawodowej. Oczekiwać więc można, że korzyści pracodawców z tytułu wprowadzenia rozporządzenia będą wyższe niż poniesione koszty na wykonanie pomiarów stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Projektowane rozporządzenie skutkować będzie więc lepszą ochroną zdrowia pracowników w pracy. Oczekiwać można, że wynikiem tego będzie zarówno ograniczenie ponoszonych przez pracowników i pracodawców kosztów absencji i leczenia, jak i wydłużenie okresu aktywności zawodowej.

Przewidywany termin wejścia w życie nowych przepisów to październik.