Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

RUCH S.A.: Jesteśmy otwarci na potrzeby pracowników

RUCH S.A.: Jesteśmy otwarci na potrzeby pracowników

Kwestie bhp dla RUCH S.A. są szczególnie ważne. Nie tylko z tego powodu, że Kodeks pracy i przepisy bhp obligują każdą organizację do ich przestrzegania. RUCH S.A. jest jedną z najstarszych polskich firm, więc zapewnienie pracownikom jak najlepszych i bezpiecznych warunków pracy jest również wizytówką firmy. Poznaj rozwiązania i praktyki w zakresie bhp stosowane w RUCH S.A.

Choć dziś warunki prowadzenia działalności są odmienne od tych sprzed lat – bo w wielu obszarach RUCH S.A. korzysta z outsourcingu, a nasi pracownicy nie wykonują już najcięższych i najtrudniejszych prac, nie są narażeni na wypadki przy ciężkiej pracy fizycznej – to jednak zadaniem służby bhp jest upewnianie się, że firma działa w bezpiecznym środowisku. Inspektor bhp oraz kierownicy dbają o wysokie standardy bezpieczeństwa w firmie, na wszystkich stanowiskach, w tym administracyjnych.

Szkolenia okresowe i system e-learning

Zgodnie z przepisami bhp wszyscy nowo przyjmowani do pracy pracownicy przechodzą szkolenia wstępne i stanowiskowe już pierwszego dnia. Przed podjęciem pracy na konkretnym stanowisku muszą zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i tzw. instrukcjami stanowiskowymi. Następnie w ciągu 12 miesięcy przechodzą szkolenia okresowe, tak jak wszyscy pracownicy muszą mieć aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu bhp.

Od 2013 roku RUCH S.A. korzysta ze szkoleń w systemie e-learning i współpracuje z firmą, która ma wszelkie uprawnienia do przeprowadzania tych szkoleń. Pracownik po przejściu szkolenia musi zdać egzamin i wówczas otrzymuje zaświadczenie o znajomości przepisów bhp.

Ważne

Pracownicy odnawiają szkolenia na 2–3 miesiące przed upływem ważności poprzednich, dzięki temu kierownictwo ma pewność, że właściwie dba o bezpieczeństwo swoich ludzi.

Zalety e-learningu

Jak pokazuje doświadczenie RUCH S.A., warto skorzystać z oferty firm, które specjalizują się w obsłudze stałej w zakresie bhp. Przede wszystkim chodzi o oszczędność kosztów szkoleń w formie e-learningu w porównaniu ze szkoleniami stacjonarnymi. Ale istotna jest także zwiększona efektywność szkolenia – ze względu na zastosowanie form multimedialnych pracownik szybciej przyswaja informacje i aktywnie uczestniczy w procesie edukacyjnym. Poza tym może samodzielnie wybrać czas i termin przeprowadzenia szkolenia, dostosowując je do harmonogramu najpilniejszych zadań do wykonania w ciągu dnia pracy.

Szkolenia w systemie e-learningu adresowane są nie tylko do pracowników administracyjno-biurowych czy inżynieryjno-technicznych, ale także do kadry kierowniczej. W zależności od grupy docelowej dotyczą m.in. zakresu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem bhp oraz organizacji i metodyki szkolenia lub sposobów organizacji systemu bezpieczeństwa w firmie.

Polityka antymobbingowa i antydyskryminacyjna

Założenia, które RUCH S.A. realizuje w praktyce, to przede wszystkim brak dyskryminacji bez względu na przekonania religijne, światopoglądowe, przynależność do związków czy inne. Istotny jest parytet, choć dziś w RUCH S.A. i tak pracuje więcej kobiet niż mężczyzn.

Jeżeli chodzi o mobbing, to w ramach różnych warsztatów czy szkoleń dla osób na stanowiskach kierowniczych zawsze są omawiane właściwe zachowania i postawy kierownicze oraz te, które mogą mieć cechy mobbingu i należy ich unikać.

Spółka przyjęła założenie, że ważna jest świadomość kierowników, jakie zachowania są pożądane, a jakie nie. Stara się poza tym budować dobre relacje między pracownikami oraz zapewniać przyjazną atmosferę, która sprzyja efektywnej pracy.

Zapewnienie standardów bhp

Celem RUCH S.A. jest budowa nowej jakości, także w obszarze bhp, przez podążanie za nowoczesnymi trendami szkoleniowymi, ale także stały nadzór we wszystkich placówkach w całym kraju, które są obiektami klasy A, a więc spełniającymi najnowsze wymogi bezpieczeństwa.

Inspektor bhp prowadzi kontrole co miesiąc w kolejnych dwóch, trzech lokalizacjach, sprawdzając obiekty pod względem bhp i ppoż. oraz wymogów sanitarnych. W przypadku stwierdzenia uchybień sporządza protokół nieprawidłowości, który otrzymuje administrator budynku, z konkretnymi zaleceniami zmierzającymi do usunięcia odchyleń.

Ważne

W czasie ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono żadnych istotnych nieprawidłowości w lokalizacjach RUCH S.A.

Elastyczny czas pracy przyjazny pracownikowi

Z myślą o ułatwieniu pracownikom spółki łączenia życia zawodowego z rodzinnym w regulaminie pracy są ustalone elastyczne godziny pracy, przy zachowaniu 8-godzinnego dnia, pracę można rozpoczynać między godz. 7.00 a godz. 9.00. Ten fakt ma także wpływ na jakość kultury organizacyjnej, bo po latach restrukturyzacji budujemy nową jakość wzajemnych relacji, współpracy i zaangażowania.

Uwaga!

Najważniejszy jest pracownik i jego utożsamianie się z firmą.

Dla RUCH S.A. ważnym obszarem działalności jest również obszar społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspiera fundacje, organizacje społeczne, schroniska opiekujące się zwierzętami.

Ale nie tylko przekazywanie funduszy jest istotne. RUCH S.A. wprowadził program rozwoju studentów i absolwentów. Proponuje studentom specjalne staże i praktyki, które pomogą im w przyszłej karierze zawodowej. Najlepsi mogą liczyć na pracę w RUCH S.A.

Spółka chce budować świadomość firmy otwartej na potrzeby nie tylko pracowników, ale także słuchać i odpowiadać na potrzeby innych, i – w miarę możliwości – oferować pomoc.

Autor: 

Bogumiła Rak
dyrektor biura spraw personalnych RUCH S.A.