Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej – Certyfikaty i systemy zarządzania to podstawa pracy placówki ochrony zdrowia

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej – Certyfikaty i systemy zarządzania to podstawa pracy placówki ochrony zdrowia

Szpital to jednostka specyficzna. Musimy zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy zarówno swoim pracownikom, jak i pracownikom innych pracodawców świadczących usługi na naszym terenie. Opracowaliśmy oceny ryzyka dla około dwustu przypadków i dotyczących każdego stanowiska pracy. – mówi Stanisław Kowalczuk, Kierownik ds. BHP i Ppoż. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.

Ocena ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy w szpitalu pozwala zapewnić bezpieczne warunki pracy

Jakie znaczenie przykłada WSS do zagadnień bhp?

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny jest tak specyficzną jednostką w porównaniu do innych zakładów pracy, że jest zobowiązany w tym zakresie działać na kilku płaszczyznach. Musimy zapewnić przede wszystkim bezpieczne i higieniczne warunki pracy naszym pracownikom oraz pracownikom innych pracodawców świadczących dla nas i na naszym terenie usługi (prania, sprzątania, przygotowania i dystrybucji posiłków, konserwacji i napraw maszyn, urządzeń i instalacji, itp.). Istotna jest również kwestia bezpiecznych warunków leczenia pacjentów, choć często jest to dużo trudniejsze niż w przypadku pracowników. Mamy tu bowiem do czynienia z ludźmi o różnym stanie zdrowia, różnych dysfunkcjach organizmu, różnym stanie świadomości a czasami jego brakiem, itd. Ważne jest także bezpieczeństwo innych osób np. odwiedzających chorych, którzy czasami swoim zachowaniem zagrażają nie tylko sobie ale chorym, czy pracownikom.

Dlatego powstało opracowanie „Ocena ryzyka zawodowego”, które opisuje około dwustu przypadków i dotyczy każdego stanowiska pracy.

Ważne

Ocena ryzyka każdego stanowiska pracy ma za zadanie:

 • szczegółowe opisanie miejsca, rodzaju, charakteru, sposobu wykonywania pracy oraz obsługi różnego rodzaju maszyn, urządzeń, instalacji, sprzętu, narzędzi, substancji itd.,
 • specyfikację poszczególnych możliwych zagrożeń,
 • ocenę ekspozycji na te poszczególne zagrożenia,
 • ocenę prawdopodobieństwa powstania wypadku przy pracy, choroby zawodowej lub innego zdarzenia przy konkretnym zagrożeniu,
 • wskazanie środków profilaktycznych zapobiegających poszczególnym zagrożeniom,
 • stwierdzenie jaka jest kategoria ryzyka i na jej podstawie zaproponowanie działań doskonalących.

Posiadamy także szereg wewnętrznych opracowań – są to zarządzenia, instrukcje, procedury i standardy – które nie odnoszą się do pojedynczego stanowiska lecz traktują dane zagadnienie całościowo. Dotyczą one, w różnym ujęciu, wszystkich pracowników, lub ich poszczególne grupy, ale także czasem pacjentów. Przykładowo: Instrukcja BHP przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych – ma za zadanie zapobieganie porażeniu prądem i dotyczy wszystkich pracowników szpitala, wszystkich pacjentów ale również innych osób przebywających na terenie szpitala.

Zintegrowany system zarządzania to również zintegrowane koszty

WSS posiada ważne dla placówek ochrony zdrowia certyfikaty, w tym PN-N-18001: 2004 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Jakie konkretne zadania przyjął na siebie WSS, w celu zapewnienia najwyższych standardów bhp (jak często odbywają się audyty, z jakimi kosztami wiąże się utrzymanie certyfikatu i wysokiej jakości procedur bhp)?

Konkretne zadania wynikają z przywołanej przez Panią Normy. Liczy ona 20 stron i opisuje jakie procedury należy spełnić aby być z nią w zgodzie. Do kompletu należy jeszcze inne normy, m.in.: PN 18002 i PN 18004. Te normy oraz rozwiązania wewnętrzne – jest ich wiele – z „mapą procesową” na czele warunkują pozytywną akredytację potwierdzoną certyfikatem na okres do 3 lat. U nas zawsze były to okresy 3-letnie.

W Szpitalu funkcjonuje zintegrowany system zarządzania obejmujący: ISO 9001:2008 (zarządzanie jakością), PN-N-18001:2004 (zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy), ISO 14001:2004 (zarządzanie środowiskiem) oraz PN-ISO/IEC 27001 (zarządzanie bezpieczeństwem informacji). Oprócz audytu certyfikacyjnego corocznie odbywają się audyty przeglądowe, wykonywane przez uprawnioną jednostkę akredytacyjną. Odbywa się również corocznie wiele audytów przeprowadzanych przez audytorów wewnątrzszpitalnych. System jest zintegrowany a przez to i koszty podlegają integracji.

Wewnętrzne zarządzenia pozwalają rozwiązywać kwestie wypadków przy pracy

W jaki sposób w WSS rozwiązany jest problem wypadków przy pracy (np. zakłucia igłą personelu)?

Mamy w tym zakresie wewnętrzne zarządzenie, które „spinają” obowiązujące rozwiązania krajowe dotyczące:

 • wypadków przy pracy,
 • chorób zawodowych,
 • wypadków w drodze do i z pracy,
 • zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz
 • zdarzeń potencjalnie wypadkowych, o których mowa w PN-N-18001-2004.

Do tego jeszcze dochodzi instrukcja BHP przy stosowaniu ostrych narzędzi podczas udzielania świadczeń medycznych oraz procedura postępowania po ekspozycji na krew lub inny potencjalnie zakaźny materiał biologiczny. W zależności od wypadku, zdarzenia, sytuacji itp. podejmujemy właściwe działania i profilaktykę.

Czy pracownicy i pacjenci są specjalnie chronieni w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych (chodzi o wirus AH1N1 i Ebola)?

W Szpitalu pracownicy narażeni są na setki różnych chorób zakaźnych mogących powstać ze strony wirusów lub bakterii. Mogą one być przenoszone różnymi drogami pomiędzy pracownikami, pracownikami i pacjentami, pacjentami i pracownikami oraz pacjentami. Ich wykaz, z podziałem, podaje rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Do tych czynników podchodzimy według ogólnie obowiązujących w Polsce i Szpitalu uregulowań, wymienionych już przeze mnie wcześniej. Przywołany przez Panią wirus Ebola czy wirus AH1N1 jest jednym z wielu, przy czym ten pierwszy w Polsce jeszcze, wg mojej wiedzy, nie występował.

Ważne

W zależności od wirusów lub bakterii podstawowe działania obejmują:

 • higienę pracowników, pacjentów i otoczenia,
 • szczepienia ochronne,
 • stosowanie właściwej odzieży i obuwia oraz środków ochron indywidualnych,
 • maksymalne stosowanie sprzętu jednorazowego,
 • prowadzenie dezynfekcji i sterylizacji,
 • prowadzenie profilaktycznych badań lekarskich,
 • profilaktykę uświadamiającą (wykłady, pokazy, plakaty,  filmy, prelekcje, inne formy przekazywania wiedzy).

System ankiet kierowanych do pracowników pozwala wypowiedzieć się pracownikom na temat atmosfery w firmie

BHP to także zapewnienie przyjaznej atmosfery w miejscu pracy. W jaki sposób kierownictwo WSS dba o dobre relacje wśród pracowników?

Kierownictwo Szpitala podejmuje różne działania, aby – oprócz warunków technicznych –zapewnić również właściwą „atmosferę” w miejscu pracy. Organizowane są corocznie spotkania (wyjazdy integracyjne pracowników poza miasto – wszystkich chętnych oraz spotkania wigilijne i wielkanocne), a także okresowe spotkania i zebrania w obiektach Szpitala. Przynajmniej dwa razy w roku pracownicy mogą, w anonimowych ankietach, wypowiedzieć się na różne, nurtujące ich, pytania/tematy, w tym również z zakresu BHP. Jestem przekonany, że są one analizowane i na ich podstawie podejmowane są właściwe działania. Funkcjonują organizacje zawodowe i związkowe. Powołany jest także Społeczny Inspektor Pracy.

Rozmowa z Panem Stanisławem Kowalczukiem, Kierownikiem ds. BHP i Ppoż. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej

Rozmawiała:

Autor: 

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Autor: Magdalena Pokrzycka-Walczak

Ekonomistka, dziennikarka, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień psychologicznych w zakresie bhp, głównie w obszarach ochrony zdrowia i transportu.