Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Wyniki kontroli PIP w zakresie bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych

Wyniki kontroli PIP w zakresie bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych

PIP przedstawiła Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wyniki kontroli w zakresie bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych w zakładach przyłączonych do sieci średnich napięć przeprowadzonych w 2014 r. Niestety nie są one optymistyczne. W efekcie działań kontrolnych inspektorzy wydali ponad 2 tys. decyzji, zaś na sprawców wykroczeń przeciw prawom pracowników nałożyli mandaty karne.

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 13 maja 2015 r. wysłuchała informacji Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawionych przez Leszka Zająca zastępcę głównego inspektora pracy, dotyczących wyników kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych w zakładach przyłączonych do sieci średnich napięć przeprowadzonych w 2014 r. przez inspektorów PIP.

Jakie uchybienia stwierdzili inspektorzy PIP podczas kontroli?

W 2014 roku inspektorzy pracy skontrolowali 193 zakłady przyłączone bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej średnich napięć. W 84 spośród nich stwierdzili nieopracowanie instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, a w 75 zakładach opracowane instrukcje nie odpowiadały wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r. nr , poz. 492).

Skutkiem wykrytych podczas kontroli PIP nieprawidłowości były kolejne powtarzalne uchybienia, dotyczące braku lub niewłaściwych:

 • wykazów prac szczególnie niebezpiecznych,
 • poleceń pisemnych na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych i
 • świadectw kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych.

Jakie uchybienia były najczęstsze w kontrolowanych zakładach?

Do najczęściej występujących nieprawidłowości w zakresie prowadzenia eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych identyfikowanych podczas kontroli PIP należy:

 • nieopracowanie instrukcji eksploatacji – co stwierdzono jak podaje PIP w 62 skontrolowanych zakładach lub
 • opracowanie instrukcji eksploatacji w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi we wspomnianym wcześniej rozporządzeniu – ten fakt dotyczył 102 zakładów.
Uwaga!

Braki lub nieprawidłowości w sporządzeniu instrukcji eksploatacji to niezwykle istotne uchybienie, traktowane bardzo poważnie przez inspektorów PIP.

Podstawowym zadaniem instrukcji eksploatacji jest opisywanie wszystkich czynności związanych z uruchamianiem, obsługą, zatrzymaniem, naprawą i konserwacją urządzeń elektroenergetycznych. To znacząco wpływa na bezpieczeństwo pracowników.

Ponadto podczas kontroli inspektorzy ujawnili także wiele przypadków rażących zaniedbań w zakresie stosowanego sprzętu elektroizolacyjnego oraz sprzętu do uziemiania.

Jakie konsekwencje miały przeprowadzone kontrole?

W wyniku kontroli PIP i w związku z ujawnionymi naruszeniami przepisów inspektorzy pracy wydali ponad 2 tys. decyzji, z których:

 • 356 nadano rygor natychmiastowej wykonalności,
 • 23 dotyczyły wstrzymania eksploatacji maszyn,
 • 12 skierowania pracowników do innych prac a
 • 5 nakazywało wstrzymanie prac.
Uwaga!

Na sprawców wykroczeń przeciw prawom pracowników nałożono mandaty karne.

Jakie są wnioski i następstwa przeprowadzonych kontroli?

Główny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz wystąpiła do ministra gospodarki z wnioskiem o rozważenie możliwości znowelizowania rozporządzenia Ministra Gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r. nr , poz. 492), w zakresie doprecyzowania zapisów dotyczących:

 • prawidłowej organizacji pracy oraz
 • prowadzenia właściwej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych,

służących poprawie stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach bezpośrednio przyłączonych do sieci dystrybucji energii elektrycznej średnich napięć.

W efekcie dyskusji z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki posłowie upoważnili prezydium komisji do przygotowania projektu dezyderatu do ministra gospodarki w sprawach zasygnalizowanych we wniosku Głównego Inspektora Pracy.

Komisja przyjęła również informację PIP dotyczącą edukacji dla bezpieczeństwa pracy w działaniach prewencyjnych urzędu. Przedstawił ją wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Jakub Chojnicki. Omówił kampanie społeczne, programy prewencyjne i przedsięwzięcia wydawnicze realizowane w roku ubiegłym przez inspekcję pracy.

Działania prewencyjne PIP znalazły uznanie Posłów.