kontrola PIP

Co powinien uwzględniać nakaz zapewnienia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych?

Kiedy pracodawca musi zrealizować obowiązek zapewnienia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych pracownikom?

Pracodawca nie jest zwolniony z obowiązku stosowania wobec zatrudnionych pracowników zasad bhp, w tym zapewnienia im pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych w zakresie odpowiednim do rodzaju wykonywanej pracy. Nałożenie obowiązków w tym zakresie powinno być jednak poprzedzone rzetelną oceną i wyważone ze względu na rodzaj i warunki wykonywanej pracy – orzekł WSA w Szczecinie.

Istota sporu w rozpoznawanej sprawie sprowadzała się do oceny zgodności z prawem nakazu nałożonego na pracodawcę, w wyniku przeprowadzonej przez inspektora pracy kontroli w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym (dalej skrócie WOPR), w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W nakazie organ inspekcji pracy stwierdził, że z przepisów prawa wynikał obowiązek pracodawcy WOPR odnośnie zapewnienia ratownikom świadczącym pracę na kąpieliskach pomieszczeń higieniczno-sanitarnych obejmujących:

  • szatnię,

  • umywalnię,

  • toaletę i

  • natryski z ciepłą wodą do mycia.

Pracownicy zatrudnieni na kąpieliskach w oparciu o umowy cywilnoprawne, wobec których pracodawca zgodnie z art. 304 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: Kp.) był obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 1 Kp., tak jak pracownikom w ramach stosunku pracy zawartego na podstawie kp. Jednak po kontroli przez organ sądowy w sprawie, stwierdzono naruszenia proceduralne obu organów prowadzących sprawę, wobec czego decyzja została wydana z naruszeniem przepisów prawa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (dalej: WSA) ostatecznie uchylił wadliwą decyzję. Należy zwrócić uwagę, że zaskarżona decyzja w sposób obiektywny nie mogła być przez WOPR wykonania, a nałożony obowiązek przekraczał możliwości faktyczno-prawne jego realizacji. Teren kąpielisk należał bowiem do Zakładu Usług Komunalnych. Oznacza to, że decyzja była niewykonalna w dniu jej wydania, a pracodawca nie miła możliwości realizacji obowiązków wynikających z Kp.

Autor: 

Anna Słowińska

61a42914a741779deaa4e2bde347af724b9ba7dc-medium

Pamiętaj o działaniach antymobbingowych nawet jeżeli zjawisko to nie zostało odnotowane w Twojej firmie

Mobbing jest obecnie tematem często poruszanym. Zapewne wielu pracodawców mówi: „mnie ten problem nie dotyczy, u mnie w firmie nie ma mobbingu”. Jednak nawet jeżeli problem ten faktycznie nie zaistniał w zakładzie pracy to pracodawca ma pewne obowiązki w tym zakresie. Pracodawca powinien podjąć działania zapobiegające potencjalnemu mobbingowi. Zobacz na czym te działania miałyby polegać, aby osoby kontrolujące nie miały zastrzeżeń, co do ich prawidłowości?

Autor: 

Sebastian Kryczka

prawnik, ekspert prawa pracy

Korzyści 

Ten tekst pozwoli Ci:

  • właściwe wywiązać się z ciążących na Tobie obowiązków w zakresie zapobiegania mobbingowi.
  • podjąć konkretne antymobbingowe działania zapobiegawcze. 
  • uniknąć zarzutu braku działań w zakresie mobbingu  w przypadku postępowania kontrolnego PIP.

Inne nasze serwisy:

Pomiary w elektryce Logistyka i transport ekspert Aktualności ochrony środowiska Portal Oświatowy Serwis Ochrony Środowiska
wiper-pixel