Poleć znajomemu

Obowiązek zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej

Naruszenie przepisów o badaniach profilaktycznych, polegające na dopuszczeniu do pracy pracownika nielegitymującego się aktualnym orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na określonym stanowisku pracy, stanowi wykroczenie.

Obowiązek zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej spoczywa na:

1. pracodawcach – w odniesieniu do:

  • pracowników,
  • osób pozostających w stosunku służbowym,
  • osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą,
  • pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających również:

- w przypadku zaprzestania pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami, pyłami,
- po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowany zgłosi wniosek o objęcie go takimi badaniami;

2. szkole lub szkole wyższej – w odniesieniu do kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;

3. jednostce uprawnionej do prowadzenia studiów doktoranckich – w odniesieniu do uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;

4. podmiocie zatrudniającym – w odniesieniu do osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności;

5. burmistrzu (wójcie, prezydencie miasta), który wydaje skierowanie na bezpłatne okresowe badania lekarskie członkom ochotniczej straży pożarnej biorącym bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Autor: Jan M. Pióro
specjalista w zakresie prawa pracy,
biegły sądowy w dziedzinie bhp
przy Sądzie Okręgowym w Warszawie