Poleć znajomemu

Wyniki kontroli PIP w zakresie bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych

Wyniki kontroli PIP w zakresie bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych

PIP przedstawiła Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wyniki kontroli w zakresie bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych w zakładach przyłączonych do sieci średnich napięć przeprowadzonych w 2014 r. Niestety nie są one optymistyczne. W efekcie działań kontrolnych inspektorzy wydali ponad 2 tys. decyzji, zaś na sprawców wykroczeń przeciw prawom pracowników nałożyli mandaty karne.

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 13 maja 2015 r. wysłuchała informacji Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawionych przez Leszka Zająca zastępcę głównego inspektora pracy, dotyczących wyników kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych w zakładach przyłączonych do sieci średnich napięć przeprowadzonych w 2014 r. przez inspektorów PIP.

Jakie uchybienia stwierdzili inspektorzy PIP podczas kontroli?

W 2014 roku inspektorzy pracy skontrolowali 193 zakłady przyłączone bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej średnich napięć. W 84 spośród nich stwierdzili nieopracowanie instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, a w 75 zakładach opracowane instrukcje nie odpowiadały wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r. nr , poz. 492).

Skutkiem wykrytych podczas kontroli PIP nieprawidłowości były kolejne powtarzalne uchybienia, dotyczące braku lub niewłaściwych:

 • wykazów prac szczególnie niebezpiecznych,
 • poleceń pisemnych na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych i
 • świadectw kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych.

Jakie uchybienia były najczęstsze w kontrolowanych zakładach?

Do najczęściej występujących nieprawidłowości w zakresie prowadzenia eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych identyfikowanych podczas kontroli PIP należy:

 • nieopracowanie instrukcji eksploatacji – co stwierdzono jak podaje PIP w 62 skontrolowanych zakładach lub
 • opracowanie instrukcji eksploatacji w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi we wspomnianym wcześniej rozporządzeniu – ten fakt dotyczył 102 zakładów.
Uwaga!

Braki lub nieprawidłowości w sporządzeniu instrukcji eksploatacji to niezwykle istotne uchybienie, traktowane bardzo poważnie przez inspektorów PIP.

Podstawowym zadaniem instrukcji eksploatacji jest opisywanie wszystkich czynności związanych z uruchamianiem, obsługą, zatrzymaniem, naprawą i konserwacją urządzeń elektroenergetycznych. To znacząco wpływa na bezpieczeństwo pracowników.

Ponadto podczas kontroli inspektorzy ujawnili także wiele przypadków rażących zaniedbań w zakresie stosowanego sprzętu elektroizolacyjnego oraz sprzętu do uziemiania.

Jakie konsekwencje miały przeprowadzone kontrole?

W wyniku kontroli PIP i w związku z ujawnionymi naruszeniami przepisów inspektorzy pracy wydali ponad 2 tys. decyzji, z których:

 • 356 nadano rygor natychmiastowej wykonalności,
 • 23 dotyczyły wstrzymania eksploatacji maszyn,
 • 12 skierowania pracowników do innych prac a
 • 5 nakazywało wstrzymanie prac.
Uwaga!

Na sprawców wykroczeń przeciw prawom pracowników nałożono mandaty karne.

Jakie są wnioski i następstwa przeprowadzonych kontroli?

Główny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz wystąpiła do ministra gospodarki z wnioskiem o rozważenie możliwości znowelizowania rozporządzenia Ministra Gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r. nr , poz. 492), w zakresie doprecyzowania zapisów dotyczących:

 • prawidłowej organizacji pracy oraz
 • prowadzenia właściwej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych,

służących poprawie stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach bezpośrednio przyłączonych do sieci dystrybucji energii elektrycznej średnich napięć.

W efekcie dyskusji z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki posłowie upoważnili prezydium komisji do przygotowania projektu dezyderatu do ministra gospodarki w sprawach zasygnalizowanych we wniosku Głównego Inspektora Pracy.

Komisja przyjęła również informację PIP dotyczącą edukacji dla bezpieczeństwa pracy w działaniach prewencyjnych urzędu. Przedstawił ją wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Jakub Chojnicki. Omówił kampanie społeczne, programy prewencyjne i przedsięwzięcia wydawnicze realizowane w roku ubiegłym przez inspekcję pracy.

Działania prewencyjne PIP znalazły uznanie Posłów.