Poleć znajomemu

Przeprowadzanie przeglądów okresowych regałów wysokiego składowania

Przeprowadzanie przeglądów okresowych regałów wysokiego składowania
Pytanie:

Czy istnieją przepisy prawne mówiące wprost o konieczności dokonywania przeglądów wizualnych regałów wysokiego składowania?

Odpowiedź: 

Obecnie nie ma przepisów mówiących wprost o obowiązku dokonywania przeglądów wizualnych (czy innych kontroli) regałów, w tym regałów wysokiego składowania.

Obowiązujące zapisy dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom związane z regałami, czy innymi urządzeniami technicznymi zawarte są w takich przepisach prawnych, jak:

1) Kodeks pracy, które zobowiązują pracodawcę do:

  • ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki,
  • tego, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami (...) oraz uwzględniały zasady ergonomii.
  • § 15 ust. 1 mówiący, że pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
  • § 39 dotyczący oceny ryzyka zawodowego (również związanego z pracą w magazynie),
  • § 40 ust. 1 zobowiązujący pracodawcę do zapewnienia systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych nakazujący pracodawcy również określenie sposobów rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania.
  • Rozdział 4 dotyczący transportu wewnętrznego i magazynowania, a w szczególności § 69 ust. 1 mówiący, że regały powinny mieć odpowiednio wytrzymałą i stabilną konstrukcję oraz zabezpieczenia przed ich przewróceniem się.

3) Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, które określa, że wymagania dotyczące maszyn odnoszą się również do urządzeń technicznym, do których zaliczyć należy także regały wysokiego składowania.

Uwaga!

Przepisy w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewniania, aby maszyny narażone na działanie warunków powodujących pogorszenie ich stanu technicznego, co może spowodować powstawanie sytuacji niebezpiecznych, poddawane były okresowej kontroli oraz kontroli specjalnej.

Biorąc pod uwagę powyższe zapisy oraz analizując zagrożenia mogące pojawić się z powodu nieprawidłowej eksploatacji regałów, pracodawca ma obowiązek zapewnić takie ich zmontowanie, zabezpieczenie i użytkowanie by były bezpieczne przez cały okres użytkowania. Aby powyższy warunek został spełniony powinny być przeprowadzane okresowe kontrole stanu technicznego regałów w aspekcie ich bezpieczeństwa dla pracowników i bezpieczeństwa składowanych towarów.

Autor: 

Lesław Zieliński
były główny inżynier zarządzania
bezpieczeństwem pracy, rejestrowany
audytor pomocniczy SZBP wg ISRS   

Lesław Zieliński

Autor: Lesław Zieliński

Od 1997 roku zajmuje się tematyką oceny ryzyka zawodowego, zarządzania bhp, pracy służby bhp. Były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy w KGHM Polska Miedź SA - O/ZG ”Lubin” . Rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS. Autor wielu opracowań kart oceny ryzyka zawodowego, instrukcji i programów szkoleń bhp dla różnych stanowisk pracy w przemyśle i usługach. Prowadzi szkolenia otwarte oraz dedykowane z zagadnień bhp.