Poleć znajomemu

Odwołanie od nakazu inspektora pracy a ryzyko ponownej kontroli

Pracodawca, który jest niezadowolony z nakazu wydanego przez inspektora pracy ma prawo odwołać się do okręgowego inspektora pracy. Odwołanie takie może spowodować uchylenie lub zmianę decyzji inspektora. Należy jednak pamiętać, że w ramach postępowania odwoławczego okręgowy inspektor pracy może zlecić w podmiocie odwołującym się dodatkową uzupełniającą kontrolę – ze wszystkimi tego konsekwencjami.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora pracy nieprawidłowości zakresu bhp lub nie wypłacania wynagrodzenia lub innego świadczenia związanego z pracą, wówczas wydawane są nakazy, które w praktyce są decyzjami administracyjnymi. Decyzje takie wydawane są w formie pisemnej i przysługuje od nich odwołanie, zgodnie z treścią pouczenia zawartego w formularzu nakazu. Zawsze po otrzymaniu decyzji warto ją więc szybko i dokładnie przeanalizować – nie można bowiem z góry założyć, że decyzja jest merytorycznie uzasadniona i że została wydana bez naruszenia prawa.

Na co zwrócić uwagę po otrzymaniu decyzji inspektora PIP?

W praktyce spotkałem się z wieloma decyzjami wydanymi przez inspektorów pracy, które zarówno wykraczały poza kompetencje kontrolno-nadzorcze PIP, jak również nie miały uzasadnienia w ustaleniach stanu faktycznego, opisanego w protokole kontroli, czy z decyzjami, które w sposób szerszy kłóciły się z obowiązującą procedurą w zakresie zarówno postępowania kontrolnego, jak również administracyjnego.

Uwaga!

Otrzymując decyzję od inspektora pracy należy bardzo dokładnie zapoznać się z jej treścią, a następnie przeanalizować protokół kontroli – czy na pewno decyzja ma pokrycie w ustaleniach z kontroli. Warto również zastanowić się czy decyzja, choć zasadna merytorycznie, nie została wydana z naruszeniem przepisów proceduralnych.

Z czym należy się liczyć w przypadku odwołania od nakazu inspektora PIP?

W sytuacji gdy pracodawca zdecyduje się na wniesienie odwołania będzie to wiązało się z uruchomieniem postępowania przed organem II instancji, jakim jest z reguły okręgowy inspektor pracy. W ramach prowadzonego postępowania odwoławczego nie można wykluczyć sytuacji, kiedy to na potrzeby rozpatrzenia odwołania niezbędne będą dodatkowe informacje. W takim przypadku okręgowy inspektor pracy ma prawo zlecić przeprowadzenie dodatkowej uzupełniającej kontroli u pracodawcy, który zainicjował proces odwoławczy.

Ważne

Kontrola taka powinna być przeprowadzona przez innego inspektora lub inspektorów – innego niż ten, który wydał kwestionowany nakaz. Inspektor, który wydał nakaz, od którego pracodawca się odwołał jest bowiem żywo zainteresowany aby treść decyzji została utrzymana w mocy. Tym samym w obawie przed brakiem należytego obiektywizmu, kontrola uzupełniająca na potrzeby postępowania odwoławczego powinna być zlecona inspektorowi, który nie był powiązany z wcześniejszą kontrolą, w której wydano nakaz, od którego stronę się odwołała.

Kontrola uzupełniająca przeprowadzana jest na podstawie procedury zawartej w ustawie o państwowej inspekcji pracy. Kończy się więc sporządzeniem protokołu, do którego pracodawca kontrolowany ma prawo wnieść zastrzeżenia. W wyniku takiej kontroli inspektor pracy może stwierdzić dodatkowe uchybienia w działalności podmiotu kontrolowanego. Będzie to wiązało się z koniecznością wydania nowych środków prawnych – w tym nakazów, jeżeli zostaną stwierdzone naruszenia przepisów bhp.

Uwzględniając opisane wyżej ryzyko wszczęcia ponownej kontroli w wyniku wniesienia odwołania warto dokładnie przeanalizować „opłacalność” inicjowania procedury odwoławczej od decyzji inspektora pracy. Zawsze bowiem istnieje ryzyko, że odwołanie od banalnego i prostego do wykonania nakazu spowoduje spiętrzenie dodatkowych problemów, jakie powstaną w wyniku uruchomienia dodatkowej kontroli przez okręgowego inspektora pracy. Oczywiście nie jest to regułą – jeżeli skontrolowany pracodawca jest przekonany o szeroko rozumianej wadliwości wystosowanego przez inspektora nakazu i ma argumenty na poparcie swoich twierdzeń, zawsze powinien rozważyć wniesienie odwołania.

Autor: 

Sebastian Kryczka

prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Były pracownik merytoryczny Państwowej Inspekcji Pracy, jak również współpracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Autor komentarza do kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do kodeksu pracy, jak również kilkuset publikacji poświęconych problematyce prawa pracy oraz bhp. Jako były pracownik PIP posiada bogate doświadczenie w zakresie między innymi poradnictwa, w ramach którego ocenia wątpliwości prawne przez pryzmat zarówno szeroko rozumianego prawa pracy ale i kompetencji kontrolno-nadzorczych inspektorów pracy.