Poleć znajomemu

Praca przy użyciu wózka jezdniowego może być zaliczona do prac szczególnie niebezpiecznych

Prace wykonywane przy użyciu wózków jezdniowych z napędem silnikowym z uwagi na specyfikę oraz towarzyszące im zagrożenia mogą stwarzać szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego i wymagają sporządzenia wykazu takich prac. Jednak rodzi się pytanie, czy takiego rodzaju prace mogą być oceniane w kategoriach prac szczególnie niebezpiecznych? Czy należy umieścić je także w wykazie prac szczególnie niebezpiecznych? Jak owe wykazy mają się do siebie?

W myśl przepisów rozporządzenia w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, prace wykonywane przy użyciu wózka jezdniowego, stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, związanego z warunkami panującymi w miejscu transportu, operator wózka wykonuje na podstawie pisemnego polecenia otrzymanego od organizatora pracy, uzgodnionego z właścicielem lub użytkownikiem terenu, na którym prace są wykonywane.

Prace, o których mowa wyżej, nasuwają skojarzenie z pracami definiowanymi jako szczególnie niebezpieczne w przepisach ogólnych bhp.

Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w:

  • innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
  • instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji,

a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne (§ 80 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650).

Czy prace wykonywane wózkiem jezdniowym można uznać za prace szczególnie niebezpieczne?

Uwzględniając powyższą definicję prace szczególnie niebezpieczne, to również te które są za takie uznane przez pracodawcę – o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach. Istnieją zatem podstawy, aby prace wykonywane przy użyciu wózka jezdniowego, stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, związanego z warunkami panującymi w miejscu transportu były zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych.  

Czy wykazu prac stwarzających szczególne zagrożenie zastąpi wykaz prac szczególnie niebezpiecznych?

Obowiązkiem organizatora prac w związku z pracami przy użyciu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, które stwarzają możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia zobowiązują pracodawcę do sporządzenia szczegółowego wykazu takich prac. Pytanie, czy prowadzenie takiego wykazu ma wpływ na obowiązki związane z ustaleniem i aktualizowaniem wykazu prac szczególnie niebezpiecznych w zakładzie?

Trzeba zauważyć że przepisy nie rozstrzygają kolizji między wykazem prac o szczególnym zagrożeniu, wykonywanych przy użyciu wózków, a zakładowym wykazem prac szczególnie niebezpiecznych. Wydaje się zatem, że uznanie pracy wykonywanej przy użyciu wózków jezdniowych za szczególnie niebezpieczną zobowiązuje pracodawcę co uzupełnienia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych. Niezależnie od faktu prowadzenia i uzupełniania odrębnego wykazu prac obarczonych zwiększonym ryzykiem, wykonywanych przy użyciu wózków jezdniowych. Inaczej mówiąc każdy wykaz – prac szczególnie niebezpiecznych i prac stwarzających szczególne zagrożenie – powinien być prowadzony niezależnie.

Uwaga!

Wykaz prac stwarzających szczególne zagrożenie wykonywanych przy użyciu wózków jezdniowych ma charakter szczególny w stosunku do zakładowego wykazu prac szczególnie niebezpiecznych.

Co w praktyce oznacza zakwalifikowanie prac wózkiem jezdniowym do prac o szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego oraz do prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych w zakładzie?

Kwalifikacja taka powoduje, że w grę wchodzą obowiązki związane z organizowaniem prac wynikające zarówno z rozporządzenia w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych, jak również te, których źródło stanowi rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp. W przypadku ewentualnych kolizji należy przyjąć, że pierwszeństwo w stosowaniu będą miały zasady wynikające z rozporządzenia w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych, jako przepisy szczególne.

Autor: 

Sebastian Kryczka

Prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Były pracownik merytoryczny Państwowej Inspekcji Pracy, jak również współpracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Autor komentarza do kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do kodeksu pracy, jak również kilkuset publikacji poświęconych problematyce prawa pracy oraz bhp. Jako były pracownik PIP posiada bogate doświadczenie w zakresie między innymi poradnictwa, w ramach którego ocenia wątpliwości prawne przez pryzmat zarówno szeroko rozumianego prawa pracy ale i kompetencji kontrolno-nadzorczych inspektorów pracy.