Poleć znajomemu

Zadania pracownika służby bhp związane z użytkowaniem maszyn

Zadania pracownika służby bhp związane z użytkowaniem maszyn
Pytanie:

Będę nadzorować firmę posiadającą kilkadziesiąt maszyn stare i nowe. Jakie są moje obowiązki w zakresie bhp dotyczące maszyn? Co mam zrobić jako behapowiec, aby PIP nie miał zastrzeżeń? Jaka powinna być rola pracodawcy? Jakie obowiązki spoczywają na nim w tym zakresie?

Odpowiedź: 

Zakres obowiązków pracownika służby bhp został jednoznacznie opisany 22 zadaniami i 8 uprawnieniami w rozporządzeniu w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Proszę zwrócić uwagę, że żadne z zadań ani uprawnień nie daje podstaw do stwierdzenia, iż behapowiec coś w firmie nadzoruje. Zgodnie bowiem z zapisem w Kodeksie Pracy rolą służby bhp jest pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zadania służby bhp związane z użytkowaniem maszyn

Rolą pracownika służby bhp będzie kontrolowanie, sprawdzenie (przykładowo), czy:

 • tzw. „maszyny stare” (tj. nabyte przed dniem 1 stycznia 2003 r.) zostały dostosowane do minimalnych wymagań dotyczących maszyn (czy jest zakładowy dokument to potwierdzający),
 • maszyny wprowadzone do użytkowania po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (czyli po 1 maja 2004 r.) spełniają wymagania zasadnicze, potwierdzone deklaracją zgodności i oznakowaniem CE,
 • maszyny są eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem,
 • maszyny posiadają wymaganą dokumentację eksploatacyjną, instrukcję maszyny i instrukcję bhp,
 • w trakcie eksploatacji maszyny są bezpieczne (posiadają sprawne urządzenia ochronne i  inne zabezpieczenia),
 • maszyny, urządzenia podlegające UDT są dopuszczone do użytkowania,
 • są przeprowadzane konserwacje, przeglądy maszyn, a usterki są usuwane na bieżąco,
 • pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje do obsługi poszczególnych rodzajów maszyn.

Natomiast, gdy podczas kontroli behapowiec stwierdzi, że maszyny nie spełniają wymagań minimalnych (tzw. maszyny stare) lub wymagań zasadniczych (tzw. maszyny nowe) albo stwarzają zagrożenia podczas użytkowania, ma prawo i obowiązek wystąpienia do pracodawcy (osób kierujących pracownikami) o usuniecie nieprawidłowości, a nawet wystąpienia o wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego.

Obowiązki pracodawcy związane z użytkowaniem maszyn

Jeżeli chodzi o obowiązki pracodawcy (nie służby bhp) dotyczące bezpieczeństwa maszyn, to ogólnie polegają na:

a) obowiązku zapewnienia, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne:

 • zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy,
 • uwzględniały zasady ergonomii;

b) wyposażeniu w odpowiednie zabezpieczenia maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań określonych w powyższych podpunktach;

c) w przypadku gdy konstrukcja zabezpieczenia jest uzależniona od warunków lokalnych, wyposażeniu maszyny lub innego urządzenia technicznego w odpowiednie zabezpieczenia.

Uwaga!

To pracodawca nie może wyposażać stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach.

Natomiast szczegóły dotyczące bezpieczeństwa maszyn, urządzeń, narzędzi, a także sprzętu do prac na wysokości (drabin, rusztowań) zapisane są w:

 • rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • rozporządzeniu w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy,
 • rozporządzeniu w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn,

oraz w:

 • rozporządzeniach dotyczących maszyn, urządzeń specjalistycznych, takich jak, np. urządzenia podlegające dozorowi technicznemu, czy stosowanych w poszczególnych gałęziach przemysłu, albo przy konkretnych pracach.

Autor: Lesław Zieliński
były główny inżynier zarządzania
bezpieczeństwem pracy, rejestrowany
audytor pomocniczy SZBP wg ISRS   

Lesław Zieliński

Autor: Lesław Zieliński

Od 1997 roku zajmuje się tematyką oceny ryzyka zawodowego, zarządzania bhp, pracy służby bhp. Były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy w KGHM Polska Miedź SA - O/ZG ”Lubin” . Rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS. Autor wielu opracowań kart oceny ryzyka zawodowego, instrukcji i programów szkoleń bhp dla różnych stanowisk pracy w przemyśle i usługach. Prowadzi szkolenia otwarte oraz dedykowane z zagadnień bhp.