Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Pracownik najczęściej ulega wypadkowi w pierwszym roku pracy

9 lipca Rada Ochrony Pracy pozytywnie oceniała sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy za rok ubiegły. Zaleciła m.in. zintensyfikowanie działań informacyjnych i prewencyjnych skierowanych do pracowników w pierwszym roku ich pracy na danym stanowisku.

Zdaniem ROP, dla skutecznej prewencji wypadkowej należy także nasilić działania informacyjne dotyczące postępowania powypadkowego w celu właściwego ustalania przyczyn wypadków przy pracy. Niezbędne jest ujednolicenie systemów zbierania informacji o wypadkach przy pracy gromadzonych obecnie niezależnie przez Główny Urząd Statystyczny i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także PIP i Wyższy Urząd Górniczy. Należy wzmocnić kontrolę prawidłowości wnioskowania o naliczanie składki na ubezpieczenie wypadkowe oraz rozważyć udoskonalenie tego systemu z uwzględnieniem specyfiki mikroprzedsiębiorstw.

ROP widzi potrzebę uwzględnienia w ustawie o zamówieniach publicznych wyraźnego kryterium dotyczącego zapewnienia bhp oraz prawnej ochrony stosunku pracy, a także eliminowania różnych form zatrudnienia w tym samym miejscu pracy w odniesieniu do prac związanych z dużym ryzykiem wypadku lub choroby zawodowej. Opowiada się za kontynuowaniem przez inspekcję pracy – we współpracy z partnerami społecznymi – kampanii promocyjno-informacyjnych dotyczących kształtowania odpowiednich warunków pracy.

Na posiedzeniu przedstawione zostało również opracowanie „Zatrudnianie i bezpieczeństwo pracy pracowników młodocianych”. Wynika z niego, iż analiza kilkuletnich wyników kontroli PIP w zakresie zatrudniania i szczególnej ochrony zdrowia pracowników młodocianych wskazuje przede wszystkim na nierealizowanie przez pracodawców obowiązków formalnych, mających jednakże niebagatelny wpływ na kwestie bezpieczeństwa.

Inspektorzy pracy stwierdzają najczęściej u kontrolowanych:

  • nieprowadzenie ewidencji czasu pracy przy pracach wzbronionych, a dozwolonych młodocianym w zakresie przygotowania zawodowego,

  • brak wykazów stanowisk i rodzajów prac dozwolonych dla celów przygotowania zawodowego,

  • brak wykazów stanowisk pracy i prac wzbronionych,

  • dopuszczanie młodocianych do pracy bez wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, a także bez szkolenia wstępnego w zakresie bhp.

Pozytywne jest natomiast, że jedynie u niewielkiego odsetka pracodawców stwierdza się naruszenia przepisów o czasie pracy i wypłacaniu młodocianym wynagrodzeń i innych świadczeń.

Słowa kluczowe:
BHPwypadki przy pracy