Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

W trosce o poprawę warunków pracy – konkurs na najlepsze pomysły w zakresie bhp

W trosce o poprawę warunków pracy – konkurs na najlepsze pomysły w zakresie bhp

Weź udział w 47. Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy, który  organizuje, jak co roku, ministerstwo pracy przy współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy. Jeżeli w Twoim zakładzie zostały wdrożone innowacyjne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne w zakresie bhp możesz je rozpropagować i jednocześnie uzyskać dotację na ich realizację. Dowiedź się, jak wziąć udział w konkursie. Poznaj najciekawsze pomysły innych na poprawę warunków bhp.

Do 30 września br. instytucje, firmy, ale także osoby indywidualne, mogą zgłaszać wnioski w 47. Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy, który odbywa się z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przy współpracy m.in. z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym. Oczekiwane są pomysły i rozwiązania, które istotnie poprawiają warunki pracy, pozwalając jednocześnie na ograniczanie narażenia na często występujące w środowisku czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, ale także wpływają na optymalne możliwości psychofizyczne pracowników, głównie osób starszych oraz z niepełnosprawnościami. 

Konkurs dedykowany jest nie tylko kadrze zarządzającej oraz działom bhp instytucji oraz przedsiębiorstw, ale także zespołom pracowników oraz osobom indywidualnym, pracującym w konkretnych zakładach pracy.

Uwaga!

Przedmiotem Konkursu są innowacyjne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne – które już powstały i znalazły zastosowanie w warunkach praktycznych, w konkretnych firmach lub instytucjach w czasie ostatnich trzech lat przed zgłoszeniem wniosku konkursowego – ale także przedsięwzięcia edukacyjne i upowszechniające tematykę bhp i ochrony człowieka w środowisku pracy. Możliwe jest również zgłaszanie opracowań naukowych, których opisane zastosowanie wpłynie na poprawę warunków pracy.

W jakich kategoriach konkursu możesz wystartować?

Przedsięwzięcia wdrożone i pomysły naukowe – opisane zgodnie z dokumentacją konkursową – można zgłaszać w trzech kategoriach:

A – rozwiązania techniczne i technologiczne, które ograniczają zagrożenia dla człowieka w środowisku pracy,

B – prace naukowo-badawcze w formie opracowań naukowych, związanych z poprawą bhp, które mogą znaleźć zastosowanie w praktyce,

C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne, wskazujące na konkretne rozwiązania lub działania z zakresu organizacji pracy, ale także edukacji i upowszechniania bezpieczeństwa pracy.

Jak wziąć udział w konkursie?

Tak jak w większości konkursów o dotacje i fundusze UE, również w przypadku konkursu dedykowanego zagadnieniom poprawy warunków bhp konieczne jest spełnienie określonych wymagań, zawartych w regulaminie Konkursu. Przedstawiciele firmy lub instytucji, posiadającej innowacyjne rozwiązania bhp lub upowszechniający wiedzę w zakresie optymalnych warunków pracy, muszą wypełnić formularz zgłoszenia udziału w wersji elektronicznej, z wyborem konkretnej kategorii A, B lub C. Do aplikacji musi być dołączona dokumentacja – w zależności od wybranej kategorii – związana np. z opisem rozwiązania technologicznego i technicznego, zastosowania w praktyce, ale także potwierdzająca zgodność (np. w formie dołączenia certyfikatów) rozwiązań z wymogami prawa.

Ważne

Konieczne jest dołączenie zgody i oświadczenia autora rozwiązania do składanego wniosku, a wysłanie aplikacji jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody przedstawiciela najwyższego kierownictwa lub właściciela. Zgoda jest wyrażania pisemnie, w formie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 5 do wniosku.

W przypadku, gdy wniosek składany jest przez osoby indywidualne lub zespół pracowników, wysłanie aplikacji jest możliwe po podpisaniu oświadczenia przez pracownika indywidualnie lub przez każdego z członków zespołu (każda osoba podpisuje odrębne oświadczenie na formularzu).

Co zadecyduje o zakwalifikowaniu do konkursu?

Wnioski konkursowe, po spełnieniu podstawowych warunków formalnych, oceniane będą merytorycznie. Eksperci brać będą pod uwagę przede wszystkim osiągniętą (lub możliwą do osiągnięcia) poprawę warunków bhp. Oceniana będzie liczba osób objętych konkretnym działaniem, ale także m.in. efekty techniczne w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz funkcjonalności urządzeń lub technologii, jak również efekty ekonomiczne. Istotne znaczenie przy ocenie merytorycznej mają także zagadnienia związane z zakresem zastosowania i możliwością upowszechnienia konkretnych rozwiązań oraz wpływ na tworzenie kultury bezpieczeństwa.

Ważne

W formularzu wniosku należy opisać m.in. rodzaje zagrożeń, zakres ich ograniczenia lub wyeliminowania (również możliwe jest np. wskazanie konkretnych wyników badań przed i po zastosowaniu rozwiązania w odniesieniu do wartości dopuszczalnych stężeń i wartości), ale także inne dane (np. liczba osób objętych szkoleniami, zmniejszenie liczby wypadków przy pracy dzięki realizacji działań edukacyjnych, na podstawie konkretnych danych, zebranych np. w okresie półrocza lub kwartału i porównania ich do analogicznego czasu w poprzednich latach).

Na czym możesz się wzorować?

 Znajomość już wdrożonych rozwiązań pomaga opracować nowe pomysły.Wśród wielu już wdrożonych i nagrodzonych pomysłów na poprawę warunków bhp są przedsięwzięcia, które skutecznie zabezpieczają życie i zdrowie pracowników, wykonujących np. prace na czynnych szlakach kolejowych, ale także wykorzystują tzw. podejście behawioralne w prewencji wypadkowej.

Automatyczny System Ostrzegania (ASO) ORZEŁ II z kontrolą bezpieczeństwa

Jedno z kilku nagrodzonych – w ubiegłorocznym 46. Konkursie – przedsięwzięć, w kategorii rozwiązań technicznych i technologicznych, pozwala skuteczniej chronić pracowników brygad wykonawczych, którzy często realizują prace remontowe i inne działania, związane z bieżącą eksploatacją nawierzchni torowej, na czynnych szlakach kolejowych. Firma Sat-System z Łomianek, wspólnie z Trakcją PRKiL S.A., zaproponowała stworzenie systemu ORZEŁ II, który jest nowoczesnym produktem, spełniającym najwyższe normy bezpieczeństwa.

Stworzony system bezpieczeństwa może być wykorzystywany w spółkach i firmach szeroko pojętej tzw. infrastruktury kolejowej, ale także jest rekomendowany wykonawcom branżowym robót torowych, trakcji, energetyki czy telekomunikacji.

Proponowane i wdrażane rozwiązania powinny służyć nie tylko firmom, których pracownicy lub współpracownicy stworzyli konkretne pomysły i sposoby ich realizacji w zakresie podwyższenia bhp. Najlepiej, gdy konkretne innowacje techniczne i technologiczne znajdą zastosowanie również w innych branżach, np. transporcie drogowym. Co istotne – można podejmować działania na rzecz przeniesienia i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań z jednego segmentu produkcji lub usług, do innego. I takie działania również mogą być zgłaszane do Konkursu, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań regulaminu.

System Wsparcia Pracowników – Program Behawioralny

Wśród nagrodzonych pomysłów na przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne jest inicjatywa PKN ORLEN S.A., dotyczący opracowania i wdrożenia programu behawioralnego, którego celem jest ograniczenie zachowań ryzykownych pracowników oraz wzmocnienie zachowań bezpiecznych pracowników firmy oraz spółek i firm zewnętrznych. Zachowaniem ryzykownym jest nie tylko nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez osobę przebywającą na terenie zakładu, ale także tolerowanie zachowań niebezpiecznych u innych pracowników.

Do współpracy przy tworzeniu i realizacji programu behawioralnego warto zaprosić  nie tylko jak najszersze grono osób zaangażowanych, z kierownictwa firmy i poszczególnych działów, ale także np. partnerów zewnętrznych, jak np. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Przed podjęciem decyzji o tworzeniu konkretnych rozwiązań edukacyjnych konieczne jest zdiagnozowanie sytuacji w firmie lub instytucji, pod względem np. liczby zdarzeń niepożądanych w tym wypadków przy pracy. Warto przeanalizować zdarzenia kryzysowe oraz ich liczbę i podjąć konkretne działania na rzecz ograniczenia ich występowania, poprzez np. szkolenia, kampanie edukacyjne, spotkania czy konkursy dla pracowników.

Pomysł na projekt z zakresu bhp

Coraz większym problemem w instytucjach publicznych, choć czasem pojawia się on również w większych firmach, jest zjawisko mobbingu. Nie wystarczy wprowadzić regulamin antymobbingowy, by uznać, że kwestia będzie rozwiązana, gdy tylko pojawi się. Relacje pracownicze są podstawą efektywnej pracy, a jakiekolwiek konflikty i brak reakcji ze strony kierownictwa mogą spowodować eskalację problemu i trudne do oszacowania konsekwencje. Dlatego wszelkie działania, podejmowane na rzecz pracowników, które mają na celu stworzenie i utrzymanie dobrych, partnerskich relacji, będą doskonale wpisywać się w tematykę konkursu i szeroko pojęte przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne.

Autor: 

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Autor: Magdalena Pokrzycka-Walczak

Ekonomistka, dziennikarka, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień psychologicznych w zakresie bhp, głównie w obszarach ochrony zdrowia i transportu.