Poleć znajomemu

Mostostal: modelowe rozwiązania w zakresie bhp

Mostostal: modelowe rozwiązania w zakresie bhp

Mostostal Warszawa, jako jedna z najstarszych firm budowlanych w Polsce, chce wyznaczać kierunki rozwoju i pracować nad zmianą podejścia do bezpieczeństwa pracy – nie tylko we własnym przedsiębiorstwie, ale przede wszystkim wśród firm, z którymi współpracuje na co dzień. Statystyki pokazują bowiem, że to właśnie z udziałem ich pracowników dochodzi najczęściej do wypadków na budowach. Firma od lat dzieli się z innymi swoim doświadczeniem, wiedzą i praktykami w zakresie bhp.

Mostostal Warszawa w swojej działalności dużą wagę przywiązuje zarówno do kwestii zrównoważonego rozwoju, jak i społecznej odpowiedzialności biznesu. Troska o bezpieczeństwo pracowników jest nieodłącznie wpisana w strategię działalności firmy i ma dla niej priorytetowe znaczenie. Bezpieczeństwo w Mostostalu jest rozumiane jako wspólna sprawa, która powinna łączyć zarząd, menedżerów i załogę. Tylko przy takim podejściu do kwestii bezpieczeństwa można liczyć na sukces wdrażanych rozwiązań i trwałą poprawę sytuacji na polskich budowach.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Od 2010 roku Mostostal jest jednym z założycieli i sygnatariuszem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. To inicjatywa ośmiu największych generalnych wykonawców, mająca na celu poprawę bezpieczeństwa na budowach w Polsce. Porozumienie realizuje wiele projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny bhp, m.in.:

  • wspólne wzory dokumentów,
  • wspólny model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych czy
  • wspólne szkolenia okresowe.

Misją porozumienia jest propagowanie kultury bezpieczeństwa, uświadamianie zagrożeń płynących z pracy na budowie i w konsekwencji eliminowanie ryzyka wypadków.

Budowa Centrum Kulturalno-Kongresowego

Jednym z najistotniejszych elementów w zakresie bhp jest właściwe zabezpieczenie budowy na każdym jej etapie – szczególnie w przypadku inwestycji niestandardowych i skomplikowanych pod względem architektonicznym. Przykładem takiej budowy jest realizowane przez konsorcjum Mostostal Warszawa (lider) – Acciona Infrastruktura (partner) Centrum Kulturalno-Kongresowe na Jordankach w Toruniu.

 Budowa prowadzona jest na trzy zmiany – od godz. 6.00 do 4.00. Obecnie pracuje na niej ok. 250 osób, ale liczba ta stale rośnie, gdyż na teren inwestycji wchodzą nowi wykonawcy, np. wyposażenia scenotechnicznego czy elektroakustyki. Ukończenie budowy i prac związanych z wyposażeniem sali planowane jest latem 2015 roku, zaś rozpoczęcie eksploatacji – w czwartym kwartale 2015 roku.

Modelowe rozwiązania bhp

Na każdym z etapów inwestycji należało tak dostosowywać środki bezpieczeństwa, aby zapewnić sprawną i bezpieczną pracę. Zaczynając od wygrodzenia i zabezpieczenia terenu. Mostostal Warszawa wprowadził elektroniczną ewidencję pracowników przebywających na terenie realizacji. Każdy, kto wchodzi na budowę, musi mieć elektroniczną kartę czipową. Gościom i kontrahentom wydawane są jednorazowe przepustki, które upoważniają do wejścia. Uzyskanie przepustki uwarunkowane jest wcześniejszym uczestnictwem w szkoleniu informacyjnym prowadzonym przez koordynatora bhp.

Prace ziemne

Wykonując wykop szerokoprzestrzenny (wywieziono ponad 90 tys. m³ ziemi), zabezpieczono go barierami oraz oznakowano tabliczkami informacyjnymi. Bariery te można było łatwo i pewnie zamontować do szczytu ściany szczelinowej. W czasie prac ziemnych i palowych drogą komunikacji był zjazd ziemny z utwardzoną drogą na dno wykopu. W momencie zakończenia prac ziemnych zjazd został wybrany, a drogę komunikacji na dno wykopu (10 m poniżej poziomu terenu) stanowiła schodnia dostarczona przez Dział Wsparcia Budów Mostostal Warszawa.

Plac usiany bombami

Podczas prac ziemnych znaleziono kilkanaście niewypałów z II wojny światowej, które szczęśliwie zostały unieszkodliwione przez służby wojskowe. Tutaj należą się duże podziękowania operatorom koparek oraz saperom z Włocławka. Bez ich doświadczenia mogłoby dojść do wybuchu na budowie. Procedura postępowania w takim przypadku była jasna dla wszystkich: przerwanie prac, zabezpieczenie miejsca i odpowiednie oznakowanie rejonu oraz zawiadomienie jednostki saperów. Nikt z pracowników nie miał prawa zbliżać się do miejsca, w którym znaleziono niebezpieczne materiały wybuchowe.

Po pierwsze człowiek, ale nie tylko…

W czasie prowadzonych prac Mostostal Warszawa zadbał nie tylko o pracowników budowlanych, ale także o:

  • drzewa rosnące na placu budowy – zabezpieczenie tarcicą,
  • znaleziska archeologiczne – inwentaryzowali je pracownicy i studenci Insty-tutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • szczątki zmarłych – po wykopaniu szczątki były inwentaryzowane i zabierane przez policję.

Pod napięciem

W celu zapewnienia dostaw energii postawiono stację trafo, przy której usytuowano punkt gaśniczy. Punkt zaopatrzony jest także w stosowne instrukcje oraz telefony alarmowe. Dalej energia elektryczna jest rozprowadzona po całym placu budowy przez rozdzielnie budowlane. Każdy kabel rozprowadzający jest zabezpieczony peszlem przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. Każda rozdzielnia ma też aktualne pomiary ochronne i nadzorowana jest przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami.

Niezbędne żurawie

Do prowadzonych prac niezbędne było postawienie pięciu żurawi wieżowych. Wszelkie prace związane z mocowaniem i przenoszeniem materiałów koordynują uprawnieni hakowi-sygnaliści z użyciem radiotelefonów. Po wykonaniu wykopu, posadowienia pośredniego oraz płyty fundamentowej rozpoczęto wykonywanie żelbetowych elementów konstrukcyjnych, takich jak słupy czy ściany. W tym celu dostarczono systemowe deskowania wraz z obarierowanym podestem betoniarskim oraz drabiną. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownicy mogli w bezpieczny sposób dojść do stanowiska pracy oraz podać, ułożyć i zagęścić mieszankę betonową z kosza betoniarskiego.

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Do wykonania zbrojenia ścian zostały dostarczone rusztowania systemowe. Łatwość ich montażu, możliwość zmiany wysokości podestu roboczego oraz obarierowania ułatwiły i usprawniły prace, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.

Wykonując prace na wysokościach, nadzór Mostostalu Warszawa zwracał szczególną uwagę na wszystkie elementy zabezpieczające, takie jak:

  • solidne zabezpieczenia otworów,
  • zabezpieczanie krawędzi podestów i stropów.

Budynek Centrum Kulturalno-Kongresowego na Jordankach w Toruniu jest obiektem o bardzo skomplikowanej geometrii. Duża część ścian ponad poziomem terenu jest pochyłych (do 25° od pionu), dodatkowo o zmiennej grubości od 25 do 95 cm.

Dzięki zaangażowaniu kadry, doświadczonym wykonawcom oraz za pomocą systemowych podestów roboczych, a także podestów projektowanych na specjalne zamówienie budowy udało się osiągnąć sukces. Przy tak dobranych powierzchniach roboczych można było sprawnie wykonywać prace ciesielskie, a nawet stolarskie (montaż deskowania dyfuzorów).

Komentarz eksperta

section0034

Jacek Szymanek

członek zarządu ds. zarządzania i administracji Mostostal Warszawa SA

Z cyklicznie przeprowadzanych badań jasno wynika – branża budowlana na tle innych działalności charakteryzuje się największą liczbą ciężkich i śmiertelnych wypadków w pracy. Z roku na rok dzięki m.in. aktywnej polityce informacyjno-edukacyjnej „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie” statystyki te zaczynają się zmieniać – nadal są jednak zatrważające. Nie ma zgody na żaden wypadek na budowie – najcenniejszą wartością każdego człowieka jest jego życie i nie ma większych priorytetów, jak chronić i dbać o to, co najcenniejsze dla każdego z nas. Zabezpieczenie środowiska pracy jest bezcenne z punktu widzenia odpowiedzialności za drugiego człowieka. Jako firma o najdłuższej tradycji na polskim rynku budowlanym głośno mówimy – nie trzeba ponosić ogromnych kosztów, aby uchronić pracowników przed utratą zdrowia i życia. Spośród wszystkich elementów tworzących środowisko pracy kluczowy wpływ na bezpieczeństwo ma jednak tzw. czynnik ludzki, czyli zachowanie każdego z nas. Działania indywidualne pracowników, ich wzajemne relacje i odpowiedzialność są bardzo ważne dla kwestii bezpiecznej pracy. Dostarczenie zatrudnionym najlepszych narzędzi oraz środków to dopiero początek i pierwszy krok w stronę bezpieczeństwa, krok najbardziej widoczny, najszybszy i paradoksalnie najłatwiejszy. Żadne przedsięwzięcie ze strony pracodawcy nie przyniesie jednak oczekiwanego rezultatu, jeżeli po stronie pracownika nie będzie istniała świadomość ryzyka, właściwa motywacja, wiedza i poczucie współodpowiedzialności za życie oraz zdrowie swoje i innych. Żeby trwale poprawić bezpieczeństwo pracy na budowach, konieczne jest kształtowanie osobistej świadomości i odpowiedzialności pracowników oraz aktywne włączenie ich w organizację pracy. Dzięki temu wykształcimy nawyk myślenia o bezpieczeństwie na każdym etapie realizacji projektu budowlanego, na każdym stanowisku i przy każdym rodzaju pracy. Elementem niezbędnym jest konsekwencja w działaniu i bezwzględny brak tolerancji dla naruszeń bezpieczeństwa pracy. Od jednolitych, jasnych i egzekwowanych zasad bhp nie ma odwołania – i jest to bezwzględna zasada stosowana w Mostostalu. W ostatecznym rozrachunku stawką jest przecież ludzkie życie.

Autor: 

Mariusz Piątkowski, kierownik działu bhp Mostostal Warszawa SA, Krzysztof Mamuszka, kierownik robót/koordynator bhp Mostostal Warszawa SA