Poleć znajomemu

Zdarzenie wypadkowe podczas wyprawy do sklepu w czasie pracy

Zdarzenie wypadkowe podczas wyprawy do sklepu w czasie pracy
Pytanie:

Pracownik w czasie pracy wychodzi do pobliskiego sklepu aby zakupić sobie drugie śniadanie, wchodząc do sklepu potknął się o stopień i doznał urazu ręki. Czy należy uznać takie zdarzenie za wypadek w drodze do pracy czy wypadek w pracy?

Odpowiedź: 

W mojej ocenie w opisanych w pytaniu okolicznościach zdarzenie wypadkowe, któremu uległ pracownik nie podlega zakwalifikowaniu jako wypadek przy pracy.

Zgodnie z przepisami ustawy wypadkowej za wypadek przy pracy uważa się:

  1. nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną

  2. powodujące uraz lub śmierć (wszystkie wymienione warunki muszą być spełnione jednocześnie),

  3. które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych (podejmowanych nie tylko w miejscu wykonywania pracy lecz również poza takimi miejscami);

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Uwaga!

Kwestią o podstawowym znaczeniu jest związek zdarzenia wypadkowego z pracą.

Związek z pracą wypadku przy pracy należy rozpatrywać w kategoriach jedności miejsca i czasu wykonywania pracy, obowiązków wynikających bądź związanych z zawartym stosunkiem obligacyjnym oraz zaistniałego zdarzenia wypadkowego. Dla stwierdzenia istnienia lub zerwania związku z pracą decydujące znaczenie ma zachowanie się pracownika, który uległ wypadkowi orzekł Sąd Najwyższy – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wyroku z 11 sierpnia 1994 r. sygn. akt II PRN 1/94 (OSNAPiUS 1995/3 poz. 34; OSP 1995/6 poz. 144).

Zdarzenie wypadkowe pozostaje w związku z pracą w sytuacji, w której wprawdzie nie zaszło w czasie normalnych czynności związanych z procesem pracy lecz pozostaje w związku z tym procesem. Związek z pracą rozpoczyna się z chwilą przekroczenia wejścia na teren będący we władaniu zakładu pracy.

Związek z pracą – w aspekcie wypadku przy pracy – kończy się wraz z opuszczeniem tak rozumianego terenu zakładu pracy.

Związek z pracą zostaje zerwany w szczególności wówczas, gdy pracownik opuścił miejsce pracy w godzinach pracy w celu załatwienia jego prywatnych spraw, a wypadek nastąpił po opuszczeniu przez pracownika miejsca pracy. Taka okoliczność została opisana w zapytaniu.

Autor: 

 Jan Pióro
specjalista w zakresie prawa pracy,
biegły sądowy w dziedzinie bhp
przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

Jan M. Pióro

Autor: Jan M. Pióro

Mgr prawa, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, autor wielu publikacji o charakterze poradnikowym wieloletni pracownik Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, ostatnio główny specjalista w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy państwowej Inspekcji Pracy, biegły sądowy przy sądach okręgowych w Warszawie, z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy.