Poleć znajomemu

Zmiana normy w zakresie znaków bezpieczeństwa a wymiana znaków w firmie

Zmiana normy w zakresie znaków bezpieczeństwa a wymiana znaków w firmie
Pytanie:

Czy po ukazaniu się PN-EN ISO 7010/2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa znaki, których szata graficzna została zmieniona, należy wymienić na nowe?

Odpowiedź: 

Wprowadzenie normy PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa, nie skutkuje obowiązkiem wymiany dotychczas stosowanych w zakładzie czy innej instytucji znaków spełniających wymagania  normy PN-EN ISO 7010:2006, czy nawet wcześniejszej PN-N-01256:1992.

Nowa norma dotyczy w szczególności producentów znaków bezpieczeństwa, którzy powinni dostosować swój produkt do aktualnie obowiązującej normy PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa, z tym, że wielu z nich posiada jeszcze ważne certyfikaty wydane według wymogów starej normy. Nowa norma zmieniła tylko część znaków dostosowując je do wymogów Dyrektywy Rady 92/58/EWG z 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy.

Natomiast właściciel obiektu budowlanego albo pracodawca, w momencie wymiany znaków (np. uszkodzonych, nieczytelnych) lub zagospodarowywania obiektu, czy organizowania nowych stanowisk pracy, powinien zastosować znaki bezpieczeństwa spełniające wymagania nowej normy.

Sposobem sprawdzenia czy instalowane (kupowane) znaki spełniają wymagania obowiązującej normy jest zapoznanie się, u dostawcy znaków, z aktualnością (ważnością) i treścią certyfikatu wydanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji na konkretny wyrób.

Proszę zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt, otóż w obowiązującym od 21 marca 2011 r. załączniku nr 1 – wykaz Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu – do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 10 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2010 r., nr 239, poz. 1597), w pozycjach 55 i 57 figuruje jeszcze norma PN-EN ISO 7010:2006 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej oraz PN-N-01256:1992 Znaki bezpieczeństwa -- Ochrona przeciwpożarowa.

Autor: 

Lesław Zieliński
były główny inżynier zarządzania
bezpieczeństwem pracy, rejestrowany
audytor pomocniczy SZBP wg ISRS   

Lesław Zieliński

Autor: Lesław Zieliński

Od 1997 roku zajmuje się tematyką oceny ryzyka zawodowego, zarządzania bhp, pracy służby bhp. Były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy w KGHM Polska Miedź SA - O/ZG ”Lubin” . Rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS. Autor wielu opracowań kart oceny ryzyka zawodowego, instrukcji i programów szkoleń bhp dla różnych stanowisk pracy w przemyśle i usługach. Prowadzi szkolenia otwarte oraz dedykowane z zagadnień bhp.