Poleć znajomemu

Stosowanie ochronników słuchu przez operatorów wózków widłowych

Stosowanie ochronników słuchu przez operatorów wózków widłowych
Pytanie:

Czy operator wózka widłowego może wykonywać prace załadunkowe/rozładunkowe w ochronnikach słuchu? Na tym stanowisku poziom hałasu nie jest przekroczony. Operatorzy wózka przechodząc ze strefy gdzie natężenie hałasu jest wysokie i zapominają wyjmować ochronniki słuchu.

Odpowiedź: 

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne) w kwestii dotyczącej pytania wskazuje, że pracodawca:

1)      udostępnia środki ochrony indywidualnej słuchu, jeżeli wielkości charakteryzujące hałas w środowisku pracy przekraczają wartości progów działania;

2)      udostępnia środki ochrony indywidualnej słuchu oraz nadzoruje prawidłowość ich stosowania, jeżeli wielkości charakteryzujące hałas w środowisku pracy osiągają lub przekraczają wartości NDN, ale przepisu tego nie stosuje się do prac, przy których właściwe stosowanie środków ochrony indywidualnej słuchu przez cały czas mogłoby spowodować większe zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika niż rezygnacja z ich stosowania, wykonywanych w szczególności przez: (…) kierujących maszynami samobieżnymi po drogach publicznych lub drogach komunikacyjnych i transportowych na terenie zakładu pracy.

W opisanej sytuacji operatora wózka należy w pierwszym rzędzie odpowiedzieć na pytanie: czy stosowanie ochronników słuchu mogłoby spowodować większe zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika (pracowników znajdujących się w zasięgu pracy wózka) niż rezygnacja z ich stosowania. Można się domyślać, że jeżeli w miejscu przekroczenia hałasu stosowanie ochronników nie powoduje istotnych zagrożeń to w innych miejscach zakładu prowadzenia za i rozładunku jest podobnie.

Następną kwestią jest odpowiedzieć na pytanie: czy operatorzy „tylko zapominają wyjmować wkładki douszne”, czy też ich nie wyjmują bo muszą to robić wielokrotnie w ciągu zmiany roboczej, a czynność powtórnego wkładania nie należy do najprostszych, a do tego może dochodzić problem, gdzie je schować (do kieszeni, trzymać w ręce itp.), a więc czy mają, czy nie mają pojemniczki na wkładki.

Ostatnia sprawa to wywiązywanie się obowiązków pracodawcy i osób kierujących pracownikami, a w szczególności, z takich jak:

a)      pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie;

b)      osoby kierujące pracownikami obowiązane są:

  • dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
  • organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy.

Reasumując, należy:

  1. Przeprowadzić rzetelną ocenę ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas – czyli obliczyć poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy – 8h (może się okazać, że czas przebywania operatorów w miejscach o przekroczonym poziomie hałasu nie powoduje jego szkodliwego oddziaływania) oraz zagrożeniami związanymi z pracą operatora w ochronnikach i bez ochronników słuchu.
  2. Wyjaśnić przyczynę niewyjmowania wkładek dousznych (jeżeli to konieczne) w miejscach pracy, w których nie występuje przekroczenie NDN hałasu, ani nie występuje przekroczenie wartości progów jego działania.
  3. Rozpatrzyć takie rozwiązania:
  • zastosować komplety wkładek dousznych połączonych sznureczkiem umożliwiającym zawieszenie ich na szyi w czasie nieużywania,
  • zastosować inne ochronniki, np. słuchawki ochronne - łatwe do zakładania i zdejmowania.

4. Przyjrzeć się osobom kierującym pracownikami w zakresie wywiązywania się ze wcześniej wymienionych obowiązków.

Autor: 

Lesław Zieliński
były główny inżynier zarządzania
bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor
 pomocniczy SZBP wg ISRS

Lesław Zieliński

Autor: Lesław Zieliński

Od 1997 roku zajmuje się tematyką oceny ryzyka zawodowego, zarządzania bhp, pracy służby bhp. Były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy w KGHM Polska Miedź SA - O/ZG ”Lubin” . Rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS. Autor wielu opracowań kart oceny ryzyka zawodowego, instrukcji i programów szkoleń bhp dla różnych stanowisk pracy w przemyśle i usługach. Prowadzi szkolenia otwarte oraz dedykowane z zagadnień bhp.