Poleć znajomemu

Szkolenia okresowe bhp zleceniobiorców

Szkolenia okresowe bhp zleceniobiorców
Pytanie:

Czy istnieje obowiązek przeprowadzania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionym na umowę zlecenie?

Odpowiedź: 

Jeżeli z umowy wynika, że zleceniobiorca jest związany stałym miejscem wykonywania czynności faktycznej albo prawnej, obowiązek zapewniania przestrzegania w takim miejscu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy ciąży na pracodawcy/osobach organizujących pracę. 

Zleceniobiorca jest zobligowany legitymować się wymaganym szkoleniem w dziedzinie bhp, jeżeli pracodawca/podmiot organizujący pracę nałożą na zleceniobiorcę taki obowiązek.

Kto powinien organizować szkolenie bhp zleceniobiorców?

Kwestią otwartą jest, kto ma być organizatorem szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i kto ponosi koszty szkolenia. Przepisy Kodeksu cywilnego umożliwiają stronom umowy cywilnoprawnej na dowolne kształtowanie jej warunków. Nie ma przeszkód, aby w ramach negocjacji zawrzeć w umowie klauzulę określającą, który z kontrahentów jest zobligowany odpowiednio do organizacji szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do pokrycia kosztów odbycia wymaganego szkolenia okresowego bhp.

Jakie zapisy w umowie zleceniu?

W umowie powinny znaleźć się postanowienia umożliwiające zleceniodawcy skuteczne wyegzekwowanie obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ciążących na zleceniobiorcy. Stanowczość zleceniodawcy w egzekwowaniu przyjętych przez zleceniobiorcę obowiązków może uchronić go – w przypadku zaistnienia wypadku – przed zarzutem zawinionego przyczynienia się do wypadku, co może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą z art. 415 kc.

Autor: 

Jan  Pióro 
specjalista w zakresie prawa pracy,
biegły sądowy w dziedzinie bhp
przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

Jan M. Pióro

Autor: Jan M. Pióro

Mgr prawa, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, autor wielu publikacji o charakterze poradnikowym wieloletni pracownik Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, ostatnio główny specjalista w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy państwowej Inspekcji Pracy, biegły sądowy przy sądach okręgowych w Warszawie, z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy.

Kategorie