Poleć znajomemu

Przejście na umowę o pracę dotychczasowego zleceniobiorcy a szkolenia bhp

Przejście na umowę o pracę dotychczasowego zleceniobiorcy a szkolenia bhp
Pytanie:

Czy pracownik, który pracuje u nas na umowę zlecenie i odbył szkolenie wstępne ogólne i instruktaż stanowiskowy w zakresie BHP, po zatrudnieniu na umowę o pracę podlega ponownemu szkoleniu wstępnemu ogólnemu? I jeśli odbył szkolenie okresowe w zakresie BHP dla tej samej grupy pracowników przed nawiązaniem stosunku pracy, a szkolenie było zorganizowane przez naszą firmę, czy ono jest nadal ważne?

Odpowiedź: 

Osoba, która odbyła szkolenie wstępne (ogólne i stanowiskowe) i następnie szkolenie okresowe będąc zatrudniona na umowę cywilnoprawną (umowa zlecenia) podjęła u tego samego pracodawcy zatrudnienie na umowę o pracę – bez zmiany rodzaju wykonywanej pracy – nie wymaga poddania ponownym szkoleniom w dziedzinie BHP.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przepisy nie określają wprost, ale powszechnie akceptowany jest pogląd, iż wymóg dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przed rozpoczęciem pracy w danym zakładzie pracy spełnia pracownik/osoba, który ukończył wymagane szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Odbycie instruktażu ogólnego jest obligatoryjne przed dopuszczeniem do pracy w danym zakładzie pracy. W warunkach nieprzerwanego zatrudnienia w macierzystym zakładzie pracy przepisy nie obligują do odbycia ponownego instruktażu ogólnego ani po upływie jakiegokolwiek okresu ani w przypadku zmiany stanowiska pracy.

Odbycie instruktażu stanowiskowego jest obligatoryjne przed dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku/stanowiskach pracy. 

Odbycie szkolenia okresowego ma zapewnić aktualizację i ugruntowanie wiadomości i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy nabytych w czasie szkolenia wstępnego (ogólnego, stanowiskowego) oraz zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Autor: 

Jan Pióro 
specjalista w zakresie prawa pracy,
biegły sądowy w dziedzinie bhp
przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

Jan M. Pióro

Autor: Jan M. Pióro

Mgr prawa, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, autor wielu publikacji o charakterze poradnikowym wieloletni pracownik Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, ostatnio główny specjalista w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy państwowej Inspekcji Pracy, biegły sądowy przy sądach okręgowych w Warszawie, z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy.