Filtruj »

Pracownicy służby bhp w codziennej pracy wypełniają wiele różnych dokumentów. Niektóre wzory dokumentów są ściśle określone w aktach prawnych. Są i takie dokumenty, które nie mają ściśle określonego wzoru, a akty prawne jedynie wymieniają co taki dokument powinien zawierać. Jest również i taka grupa dokumentów, których wzór i zawartość zupełnie nie jest określony w akcie prawnym. Jak wówczas taki dokument powinien wyglądać? Rozwiązaniem problemów jest baza wzorów dokumentów bhp. Znajdują się tu wszystkie niezbędne dla służby bhp i osób zajmujących się bhp w firmie wzory dokumentów, gotowe do pobrania wypełnienie i wydrukowania.

Pracownicy służby bhp w codziennej pracy wypełniają wiele różnych dokumentów. Niektóre wzory dokumentów są ściśle określone w aktach prawnych. Są i takie dokumenty, które nie mają ściśle określonego wzoru, a akty prawne jedynie wymieniają co taki dokument powinien zawierać. Jest również i taka grupa dokumentów, których wzór i zawartość zupełnie nie jest określony w akcie prawnym. Jak wówczas taki dokument powinien wyglądać? Rozwiązaniem problemów jest baza wzorów dokumentów bhp. Znajdują się tu wszystkie niezbędne dla służby bhp i osób zajmujących się bhp w firmie wzory dokumentów, gotowe do pobrania wypełnienie i wydrukowania.

Ocena ryzyka zawodowego

Program naprawczy po ocenie ryzyka zarodowego

Zwieńczeniem przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy powinno być sporządzenia planu/programu naprawczego . Jest to element planowanej profilaktyki w ryzyku zawodowym. Pamiętajcie, że do planowania działań profilaktycznych należy przystąpić po przeanalizowaniu potrzeb i możliwości eliminacji oraz ograniczenia ryzyka zawodowego. Aby ułatwić Wam przygotowanie takiego dokumentu, eksperci Portalu BHP przygotowali przykładowy wzór druku, który możecie wykorzystać w Waszej firmie.

Karta oceny wydatku energetycznego

Jednym z etapów określania wydatku energetycznego na danym stanowisku pracy jest wykorzystanie wyników obserwacji dania roboczego w karcie obliczeń wydatku energetycznego. Tak więc, po dokonaniu obserwacji pracy na stanowisku i wypełnieniu karty obserwacyjnej fotografii dnia roboczego możemy przystąpić oceny wydatku energetycznego. Aby ułatwić to zadanie prezentujemy wzór karty oceny wydatku energetycznego oraz przykład jej wypełnienia.

Karta obserwacyjna fotografii dnia roboczego

Bezwzględnym warunkiem uzyskania rzeczywistego odzwierciedlenia obciążenia dynamicznego jest przeprowadzenie na podstawie obserwacji (tzw. fotografii dnia roboczego) pełnej identyfikacji i inwentaryzacji wszystkich czynności, pozycji przy pracy oraz czasu ich wykonywania. Mając to na uwadze przygotowaliśmy wzór karty obserwacyjnej fotografii dnia roboczego gotowy do wykorzystania.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Ocena ryzyka zawodowego »

Szkolenia BHP

Nowa Karta szkolenia wstępnego bhp

W myśl przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860 ze zm.) odbycie: instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego

Nowe zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

W myśl przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860 ze zm.) potwierdzeniem ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia okresowego bhp oraz szkolenia bhp dla pracodawcy, który samodzielnie wykonuje zadania bhp w swoim zakładzie, jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia. Wzór takiego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp, jest określony w załączniku nr 3 do tego rozporządzenia, niemniej jednak na Portalu BHP znajdziesz go w wersji edytowalnej.

Ramowy wzór umowy zlecenia przeprowadzania szkoleń okresowych w dziedzinie bhp

Pracodawca organizujący i prowadzący szkolenia bhp musi zapewnić wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia. Nie ma przeszkód prawnych, aby pracodawca do przeprowadzenia szkolenia okresowego bhp zatrudnił na podstawie umowy zlecenia wykładowcę spoza zakładu. Nie ma też przeszkód, aby osoba, która nie prowadzi działalności szkoleniowej w dziedzinie bhp, a posiada wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe, została zaangażowana do przeprowadzania szkolenia okresowego bhp dla pracowników (z wyłączeniem szkolenia bhp dla pracodawcy i pracowników służby bhp). W takim przypadku konieczne jest jednak zawarcie odpowiedniej umowy cywilno-prawnej. Mając to na uwadze, ekspert Portalu BHP przygotował wzór umowy zlecenia na przeprowadzenie szkolenia okresowego w dziedzinie bhp.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Szkolenia BHP »

Wypadki i postępowanie powypadkowe

ZUS OL-10 Wywiad zawodowy

Druk ZUS OL-10 - Wywiad zawodowy jest  załącznikiem składanym przy wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy (ZUS ERN). Formularz wypełnia w całości zakład pracy (pracodawca). W dokumencie tym jednak znajdują się pola, które powinien wypełnić pracownik służby bhp. Ponadto zgodnie ze wzorem tego dokumentu podpis na nim również musi złożyć pracownik służby bhp.

Pismo pracodawcy (płatnika składek) do ZUS w sprawie ustalenia procentowego uszczerbku na zdrowiu

Płatnik składek po otrzymaniu wniosku od pracownika o przesłanie do ZUS dokumentacji niezbędnej do ustalenia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, po jej skompletowaniu, przesyła do ZUS dokumenty wraz z pismem o ustalenie procentowego uszczerbku na zdrowiu. Wzór  takiego pisma/wniosku płatnika składek opracował ekspert Portalu BHP, możesz go pobrać i wypełnić. 

Statystyczna karta wypadku

Statystyczną kartę wypadku sporządza się na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, albo na podstawie karty wypadku, w których stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy. Podstawę właściwego wypełnienia statystycznej karty wypadku daje rzetelne przeprowadzenie dochodzenia i prawidłowe sporządzenie protokołu powypadkowego. Oczywiście skorzystać należy również z objaśnień, klasyfikacji i oznaczeń kodowych do wypełnienia statystycznej karty wypadku (Z-KW). Wzór statystycznej karty wypadku jest ściśle określa przez rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. nr 14, poz. 80 ze zm.). UWAGA!Wcześniejszy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy może być stosowany nie dłużej niż do końca 31 grudnia 2019 r.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Wypadki i postępowanie powypadkowe »

Choroby zawodowe

Pismo pracodawcy (płatnika składek) do ZUS w sprawie ustalenia procentowego uszczerbku na zdrowiu

Płatnik składek po otrzymaniu wniosku od pracownika o przesłanie do ZUS dokumentacji niezbędnej do ustalenia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, po jej skompletowaniu, przesyła do ZUS dokumenty wraz z pismem o ustalenie procentowego uszczerbku na zdrowiu. Wzór  takiego pisma/wniosku płatnika składek opracował ekspert Portalu BHP, możesz go pobrać i wypełnić. 

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

Podejrzenie choroby zawodowej u pracownika musi być zgłoszone pisemnie przez osoby upoważnione – pracodawcę -  na odpowiednim druku. Pracodawca dokonujący zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej u pracownika wypełnia druk "zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej" a następnie oryginał wypełnionego druki przesyła właściwemu ze względu na siedzibę zakładu pracy Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Choroby zawodowe »