Szkolenia BHP

wyszukaj po: tytule, słowach kluczowych

Nowa Karta szkolenia wstępnego bhp

W myśl przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860 ze zm.) odbycie: instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego

Nowe zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

W myśl przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860 ze zm.) potwierdzeniem ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia okresowego bhp oraz szkolenia bhp dla pracodawcy, który samodzielnie wykonuje zadania bhp w swoim zakładzie, jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia. Wzór takiego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp, jest określony w załączniku nr 3 do tego rozporządzenia, niemniej jednak na Portalu BHP znajdziesz go w wersji edytowalnej.

Ramowy wzór umowy zlecenia przeprowadzania szkoleń okresowych w dziedzinie bhp

Pracodawca organizujący i prowadzący szkolenia bhp musi zapewnić wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia. Nie ma przeszkód prawnych, aby pracodawca do przeprowadzenia szkolenia okresowego bhp zatrudnił na podstawie umowy zlecenia wykładowcę spoza zakładu. Nie ma też przeszkód, aby osoba, która nie prowadzi działalności szkoleniowej w dziedzinie bhp, a posiada wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe, została zaangażowana do przeprowadzania szkolenia okresowego bhp dla pracowników (z wyłączeniem szkolenia bhp dla pracodawcy i pracowników służby bhp). W takim przypadku konieczne jest jednak zawarcie odpowiedniej umowy cywilno-prawnej. Mając to na uwadze, ekspert Portalu BHP przygotował wzór umowy zlecenia na przeprowadzenie szkolenia okresowego w dziedzinie bhp.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)

Prowadzący działalność szkoleniową w zakresie bhp jako placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego lub ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego podlega się nadzorowi pedagogicznemu sprawowanemu przez kuratorium oświaty. Wówczas placówki prowadzone w tej formie i firmy szkoleniowe posiadające wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych są zobligowane do wydawania zaświadczeń  o ukończeniu kursu w dziedzinie bhp według wzoru określonego w załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 622).

Protokół egzaminacyjny

Każde szkolenie bhp powinno zakończyć się sprawdzeniem zdobytej na nim wiedzy – egzaminem. Dopiero pozytywny wynik z takiego egzaminu pozwala na dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku. Z takiego egzaminu dobrze jest sporządzić protokół egzaminacyjny. Przepisy dotyczące szkoleń w dziedzinie bhp niestety nie określają co powinien zawierać taki dokument. Ekspert Portalu BHP opracował więc gotowy do wykorzystania wzór protokołu egzaminacyjnego. Korzystając z niego możecie mieć pewność, iż zawiera wszystkie niezbędne dla dokumentu tego typu elementy.

Zostań użytkownikiem Portalu BHP!
Już teraz zamów pełny dostęp do Portalu BHP i korzystaj z:

  • 4000 aktualnych porad
  • 8000 udzielonych odpowiedzi na pytania
  • 30 profesjonalnych ekspertów
  • bazy aktów prawnych, wzorów dokumentów, instrukcji BHP, list kontrolnych, aktualności i zmian w przepisach

Kup dostęp do portalu »

Posiadam już konto - zaloguj się »