Warunki pracy

wyszukaj po: tytule, słowach kluczowych

Środowisko pracy

Pozwolenie na prowadzenie prac w przestrzeni zamkniętej

Prace w przestrzeni zamkniętej, czyli w zbiornikach, kanałach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych zamkniętych przestrzeniach zaliczamy do prac szczególnie niebezpiecznych. Aby pracownicy mogli przystąpić do wykonywania takich prac konieczne jest zapewnienie im określonych warunków, jak również zadbanie o odpowiednią dokumentację. Niezbędne jest wydanie pozwolenia na prowadzenie pracy w przestrzeni zamkniętej. Wzór takiego dokumentu, opracowany przez eksperta i gotowy do wypełnienia, znajdziesz na Portalu BHP.

Lista kontrolna czynności krytycznych pod kątem BHP

Planując przeprowadzenie prac w przestrzeniach zamkniętych należy uprzednio przygotować listę czynności krytycznych pod kątem bhp. Taka lista powinna stanowić załącznik do polecenia/pozwolenia na prowadzenie prac w przestrzeni zamkniętej. Lista ta powinna być oparta o ocenę ryzyka dla pracy. Ponadto powinna stanowić załącznik do instrukcji stanowiskowej pracy w przestrzeni zamkniętej.  Mając to na uwadze, ekspert Portalu bhp opracował wzór takiej listy kontrolnej czynności krytycznych pod kątem bhp. Korzystając z tego wzoru, jak również przykładu jego wypełnienia, oszczędzasz czas na poszukiwanie lub tworzenie takiego dokumentu od podstaw. 

Protokół badań urządzeń oświetlenia elektrycznego

Zapewnienie właściwych warunków pracy zobowiązuje m.in. do prowadzenia okresowych/kontrolnych pomiarów oświetlenia stanowisk pracy. Z takich badań, pomiarów należy sporządzić odpowiednią dokumentację — protokół pomiarów. Jego wzór nie jest ściśle określony przez przepisy, zatem może on nieć dowolną formę pisemną. Ekspert Portalu BHP przygotował wzór takiego protokołu pomiarów/badań urządzeń oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy. Korzystając z takiego gotowego wzoru oszczędzasz swój czas i masz pewność, że jest on sporządzony prawidłowo.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Środowisko pracy »

Maszyny i urządzenia

Zawiadomienie UDT o niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia

Obowiązkiem nakładanym, przez przepisy ustawy z 21 grudnia 2000 r. o dozorze techniczny, na eksploatujących urządzenia techniczne jest zawiadamianie właściwej jednostki UDT o  każdym niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia podczas jego eksploatacji. Brak takiego zawiadomienia i niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować nałożeniem kary grzywny na podmiot eksploatujący dane urządzenie. Jednak sporządzenie dokumentu takiego zawiadomienia może przysporzyć trudności. Mając to na uwadze eksperci Portalu BHP przygotowali, gotowy do wykorzystania, wzór  dokumentu zawiadomienia właściwej jednostki UDT o niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia.

Zawiadomienie UDT o nieszczęśliwym wypadku

Zgodnie z przepisami Ustawy z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, eksploatujący urządzenie techniczne jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić organ właściwej jednostki dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją. Aby ułatwić realizację tego obowiązku eksperci Portalu BHP przygotowali wzór dokumentu, zawiadomienia właściwej jednostki UDT o zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku podczas eksploatacji urządzenia. Dokument ten jest gotowy do pobrania i uzupełnia.

Deklaracja Zgodności WE

Obowiązkiem producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela (wynikającym z rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn) przed wprowadzeniem maszyny do obrotu jest m.in. sporządzenie deklaracji zgodności WE i zapewnienie, aby deklaracja była dołączona do maszyny. Taki obowiązek dotyczy również sytuacji wprowadzenia maszyny do użytkowania tylko przez jego producenta dla własnych potrzeb. Dla ułatwienia sporządzenia Deklaracji zgodności WE, o której mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. nr 199, poz. 1228 ze zm.) przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Maszyny i urządzenia »

Magazynowanie i transport

Pisemne polecenie wykonywania prac przy użyciu wózka jezdniowego

Od 10 sierpnia 2018 r. obowiązkiem organizatora prac wykonywanych przy użyciu wózka jezdniowego – stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzkiego, związanych z warunkami panującymi w miejscu transportu – jest wystawienie pisemnego polecenia wykonywania takiej prac (§ 6 ust. 1. rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym; Dz.U. z 2018 r. poz. 47). Dopiero na podstawie takiego pisemnego polecenia operator wózka może przystąpić do pracy i ją wykonać. Ekspert portalu bhp przygotował, gotowy do wykorzystania, wzór takiego pisemnego polecenia.

Codzienny raport techniczny wózka jezdniowego z napędem silnikowym

Prowadzenie dokumentów dotyczących codziennej eksploatacji wózków podnośnikowych wynika przepisów rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Przepisy te nakazują pracodawcy/organizatorowi pracy, przed przekazaniem wózka do użytkowania zapewnić kontrolę jego stanu technicznego, w tym kontrolę elementów, układów i mechanizmów. Przeprowadzenie kontroli powinno być odnotowane w dokumentach eksploatacyjnych wózka. Dokument taki może stanowić karta codziennego raportu technicznego wózka jezdniowego, a zebrane karty codziennego raportu mogą utworzyć książkę codziennej eksploatacji wózka jezdniowego z napędem silnikowym.       

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Magazynowanie i transport »

Czynniki szkodliwe i niebezpieczne

Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy

W myśl przepisów rozporządzenia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy na podstawie przeprowadzonych badań i pomiarów pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco „Rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy”. Wzór tego rejestru jest ściśle określony w załączniku do tego rozporządzenia. Na Portalu BHP znajdziesz, wzór rejestru w wersji edytowalnej, gotowej do wypełnienia, jak również przykład wypełnionego już rejestru. Opracowany przez ekspertów Portalu BHP dokument pozwoli Ci zaoszczędzić czas i z łatwością uzupełnić rejestr uwzględniając warunki swojego zakładu. 

Zezwolenie na przeprowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych

  W firmie, w której pracownicy wykonują prace szczególnie niebezpieczne, pracodawca musi określić szczegółowe wymagania bhp przy ich wykonywaniu. Prace te powinny być podejmowane i prowadzone wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia wydawanego przez osoby do tego upoważnione w firmie, np. samego pracodawcę (zasady wydawania takiego pozwolenia, w tym listę mogących je wydawać w firmie pracowników, również ustala pracodawca, lista taka jest zazwyczaj przechowywana wraz z zakładowym wykazem prac szczególnie niebezpiecznych). Pisemne zezwolenie na przeprowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych w firmie wydawane jest jako oryginał i kopia. Oryginał otrzymuje mający wykonywać pracę pracownik, a potwierdzoną przez niego kopię zatrzymuje osoba wydająca pozwolenie.  

Spis substancji niebezpiecznych stosowanych w dziale/zakładzie

Zgodnie z art. 221 § 2 Kodeksu pracy, aby w zakładzie prac można było stosować substancje niebezpieczne, mieszaniny niebezpieczne, substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie trzeba posiadać aktualny spisu tych substancji i mieszanin oraz karty charakterystyki, a także opakowania zabezpieczające przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem. Poza nałożeniem tych obowiązków ustawodawca nie określił jednak jak wzoru spisu niebezpiecznych substancji chemicznych stosowanych w zakładzie pracy. Mając to na uwadze ekspert Portalu BHP opracował przykładowy wzór takiego dokumentu.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Czynniki szkodliwe i niebezpieczne »

Zostań użytkownikiem Portalu BHP!
Już teraz zamów pełny dostęp do Portalu BHP i korzystaj z:

  • 4000 aktualnych porad
  • 8000 udzielonych odpowiedzi na pytania
  • 30 profesjonalnych ekspertów
  • bazy aktów prawnych, wzorów dokumentów, instrukcji BHP, list kontrolnych, aktualności i zmian w przepisach

Kup dostęp do portalu »

Posiadam już konto - zaloguj się »