Wypadki i postępowanie powypadkowe

wyszukaj po: tytule, słowach kluczowych

ZUS OL-10 Wywiad zawodowy

Druk ZUS OL-10 - Wywiad zawodowy jest  załącznikiem składanym przy wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy (ZUS ERN). Formularz wypełnia w całości zakład pracy (pracodawca). W dokumencie tym jednak znajdują się pola, które powinien wypełnić pracownik służby bhp. Ponadto zgodnie ze wzorem tego dokumentu podpis na nim również musi złożyć pracownik służby bhp.

Pismo pracodawcy (płatnika składek) do ZUS w sprawie ustalenia procentowego uszczerbku na zdrowiu

Płatnik składek po otrzymaniu wniosku od pracownika o przesłanie do ZUS dokumentacji niezbędnej do ustalenia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, po jej skompletowaniu, przesyła do ZUS dokumenty wraz z pismem o ustalenie procentowego uszczerbku na zdrowiu. Wzór  takiego pisma/wniosku płatnika składek opracował ekspert Portalu BHP, możesz go pobrać i wypełnić. 

Statystyczna karta wypadku

Statystyczną kartę wypadku sporządza się na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, albo na podstawie karty wypadku, w których stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy. Podstawę właściwego wypełnienia statystycznej karty wypadku daje rzetelne przeprowadzenie dochodzenia i prawidłowe sporządzenie protokołu powypadkowego. Oczywiście skorzystać należy również z objaśnień, klasyfikacji i oznaczeń kodowych do wypełnienia statystycznej karty wypadku (Z-KW). Wzór statystycznej karty wypadku jest ściśle określa przez rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. nr 14, poz. 80 ze zm.). UWAGA!Wcześniejszy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy może być stosowany nie dłużej niż do końca 31 grudnia 2019 r.

Zastrzeżenia poszkodowanego do ustaleń okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Zgodnie z przepisami § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. z 2009 r. nr 105, poz. 870), poszkodowany ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym, o czym zespół powypadkowy jest obowiązany pouczyć poszkodowanego. Jednak forma zgłoszenia takich uwag i zastrzeżeń przez poszkodowanego nie została przez przepisy określona. Możemy jednak założyć, że dla celów dowodowych owo zgłoszenie przez poszkodowanego powinno przybrać formę pisemną. Niestety wzór takiego dokumentu nie został przez przepisy ściśle określony. Mając to na uwadze, ekspert Portalu BHP opracował wzór, który z całą pewnością ułatwi prowadzenie dokumentacji w postępowaniu powypadkowym.

Zdanie odrębne członka zespołu powypadkowego

Zgodnie z przepisami § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. z 2009 r., nr 105, poz. 870) członek zespołu powypadkowego ma prawo złożyć do protokołu powypadkowego zdanie odrębne, które powinien uzasadnić. Jednak forma złożenia takiego zdania odrębnego nie została przez przepisy określona. Zakładać można, że dla celów dowodowych owo złożenie zdania odrębnego powinno przybrać formę pisemną. Niestety wzór takiego dokumentu nie został przez przepisy ściśle określony. Mając to na uwadze, ekspert Portalu BHP, opracował wzór takiego dokumentu, który z całą pewnością ułatwi prowadzenie dokumentacji w postępowaniu powypadkowym.

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Zespół powypadkowy w wymaganym terminie, 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku (od dnia powołania), sporządza protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy według obowiązującego wzoru.

Przykładowy wzór rejestru zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Zdarzenie potencjalnie wypadkowe (zdarzenie wypadkowe bezurazowe) to niebezpieczne zdarzenie, związane z wykonywaną pracą, podczas którego nie dochodzi do urazów lub pogorszenia stanu zdrowia. Jednak ich zaistnienie sygnalizuje możliwość  występowania zagrożenia, które może doprowadzić do faktycznego wypadku przy pracy. Zatem ich rejestracja i analiza przyczyn pozwala na podjęcie odpowiednio wcześniej działań profilaktycznych przed zaistnieniem wypadku przy pracy. W tym celu można wykorzystać przygotowany przez eksperta Portalu BHP wzór rejestru zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Dzięki niemu będzie można z łatwością przeanalizować zaistniałe zdarzenia bezurazowe i je ewidencjonować.

Zawiadomienie o zaistniałym zdarzeniu bezwypadkowym/bezurazowym

Przepisy bhp nie określają procedury przekazywania informacji o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, pracodawca powinien zatem samodzielnie opracować stosowne zasady. Można stworzyć dokument, za pomocą którego pracownicy będą zobowiązani, zgodnie z postanowieniami regulaminu pracy, zgłaszać wszelkie tego typu zdarzenia bezurazowe. Dla ułatwienia tego zadania ekspert Portalu BHP przygotował przykładowy wzór takiego zgłoszenia. Może być on wykorzystany zarówno w przypadku zawiadomienia pochodzącego od świadka, jak i osoby bezpośrednio biorącej udział w zdarzeniu. Może być to również zawiadomienie jakie przekazuje kierownik jednostki do zespołu prewencyjnego po otrzymaniu ustnej informacji od wcześniej wskazanych osób. 

Informacje świadka wypadku przy pracy

Jednym z dokumentów stanowiącym część dokumentacji powypadkowej jest pisemna relacja świadka wypadku, czyli spisane informacje na temat wypadku przekazane przez jego naocznego świadka. Zaznaczmy, że obowiązkiem zespołu powypadkowego jest zabranie wszystkich możliwych informacji w postępowaniu powypadkowym mogących mieć wpływ na ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, a co za tym idzie na jego kwalifikację. Taki dokument - informacje pozyskane od świadka wypadku – powinien zostać dołączony do protokołu powypadkowego. Niestety jego wzór, ani treść nie są określone przez przepisy. Mając to na uwadze, aby ułatwić pracę zespołu powypadkowego, ekspert Portalu BHP opracował przykładowy dokument informacji świadka wypadku, gotowy do wypełnienia. Korzystając z tego wzoru oszczędzasz swój czas.

Zgoda na uruchomienie maszyny i innych urządzeń technicznych lub dokonanie zmian w miejscu wypadku

W przypadku wypadku przy pracy jednym z obowiązków pracodawcy jest wstrzymanie pracy i zabezpieczenie maszyn i innych urządzeń technicznych przed ich uruchomieniem do czasu ustalenia okoliczności oraz przyczyn wypadku. Natomiast po dokonaniu oględzin miejsca wypadku oraz po sporządzeniu, jeśli zachodzi potrzeba, szkicu lub fotografii miejsca wypadku pracodawca wyraża zgodę na uruchomienie maszyn i innych urządzeń technicznych lub dokonanie zmian w miejscu wypadku. Takie wyrażenie zgody na uruchomienie powinno być wydane w formie pisemnej. Wzór takiego dokumentu, gotowy do wykorzystania, przygotował ekspert Portalu bhp.

Zostań użytkownikiem Portalu BHP!
Już teraz zamów pełny dostęp do Portalu BHP i korzystaj z:

  • 4000 aktualnych porad
  • 8000 udzielonych odpowiedzi na pytania
  • 30 profesjonalnych ekspertów
  • bazy aktów prawnych, wzorów dokumentów, instrukcji BHP, list kontrolnych, aktualności i zmian w przepisach

Kup dostęp do portalu »

Posiadam już konto - zaloguj się »