Prawa i obowiązki

wyszukaj po: tytule, słowach kluczowych

Prawa i obowiązki pracownika

Oświadczenie pracownika o tym, że został poinformowany o wprowadzeniu monitoringu wizyjnego

Obowiązkiem pracodawcy jest przekazanie pracownikowi przed dopuszczeniem go do pracy, na piśmie, informacji o celu i zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu wizyjnego. W celu właściwego wywiązania się przez pracodawcę z tego obowiązku eksperci Portalu BHP przygotowali wzór pisemnego oświadczenia pracownika potwierdzający przekazanie mu wymaganych informacji. Forma pisemna jest najlepszą formą do celów dowodowych, gdyby w przyszłości zaistniała potrzeba wykazania przez pracodawcę faktu wywiązania się z powyższego obowiązku.  

Zgoda na przekazanie nagrań z monitoringu

  Monitoring wizyjny w związku z przepisami RODO został uregulowany w Kodeksie pracy Przesłanką jego wprowadzenia są szeroko rozumiane względy bezpieczeństwa u pracodawcy. Można zatem przyjąć, że dopuszczalne jest wykorzystywanie jego zapisów do celów szkoleniowych. Jednak w związku z brakiem szczegółowych wskazań dotyczących zasad wykorzystania zapisów monitoringu zakładowego w ramach szkoleń bhp, w przypadku gdy zarejestrowane obrazy pozwalają na identyfikację osób, wówczas powinno się uzyskać od nich zgodę na wykorzystywanie ich wizerunku do celów szkoleniowych. Oto wzór zgody jaką może podpisać pracownik.  

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Prawa i obowiązki pracownika »

Prawa i obowiązki pracodawcy

Polecenie pracy zdalnej

Na mocy ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pracodawca, w celu przeciwdziałania koronawirusowi, może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, czyli pracy zdalnej (art. 3 ustawy). Jednak rodzi się pytanie: jak powinno wyglądać takie polecenie? Wzór takiego polecenia znajdziesz na Portalu BHP. 

Umowa o pracę sezonową

W naszym kraju pracę coraz częściej podejmują cudzoziemcy. Musimy zatem pamiętać, że na wniosek osoby zatrudnianej umowa o pracę lub inny dokument wynikający z zakresu prawa pracy, może być sporządzony w języku obcym – takim, w jakim mówi wnioskujący pracownik niebędący obywatelem polskim. Pamiętajmy również, że powinniśmy takiego pracownika obcokrajowca, pouczyć o jego prawie złożenia takiego wniosku. Chcą Wam ułatwić zadnie, przetłumaczyliśmy na języki ukraiński i angielski, najczęściej zawieraną z obcokrajowcami umowę o pracę sezonową.

Indywidualna karta ewidencji czasu pracy

Choć problematyka ewidencji czasu pracy nie wchodzi w zakres zadań służby bhp, niemniej jednak na prośbę Użytkowników ekspert Portalu BHP opracował wzór indywidualnej karty ewidencji czasu pracy. Proszę zwrócić uwagę, że karta ewidencji czasu pracy musi być prowadzona oddzielnie dla każdego pracownika, w formie papierowej lub elektronicznej przy zachowaniu wymogów określonych rozporządzeniem w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Prawa i obowiązki pracodawcy »

Zostań użytkownikiem Portalu BHP!
Już teraz zamów pełny dostęp do Portalu BHP i korzystaj z:

  • 4000 aktualnych porad
  • 8000 udzielonych odpowiedzi na pytania
  • 30 profesjonalnych ekspertów
  • bazy aktów prawnych, wzorów dokumentów, instrukcji BHP, list kontrolnych, aktualności i zmian w przepisach

Kup dostęp do portalu »

Posiadam już konto - zaloguj się »