Poleć znajomemu

Nie trzeba już zawiadamiać inspekcji pracy - zmiany w Kodeksie pracy

Nie trzeba już zawiadamiać inspekcji pracy - zmiany w Kodeksie pracy


Od 17 stycznia 2013 r. pracodawca rozpoczynający działalność nie musi już zawiadamiać na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwego państwowego inspektora sanitarnego Państwowej Inspekcji Sanitarnej o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.


Nowe regulacje wprowadziła ustawa z 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 2), która wchodzi w życie 17 stycznia 2013 r. Został zniesiony cały art. 209 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.), dalej: kp.


Oznacza to, że obowiązek zawiadamiania Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej znika także w przypadku pracodawcy zmieniającego właśnie miejsce, rodzaj czy zakres działalności, a przede wszystkim technologię lub profil produkcji, gdy zmiana takiej technologii mogłaby powodować zwiększenie zagrożenia zdrowia pracowników.


Ponadto ani okręgowy inspektor pracy, ani państwowy inspektor sanitarny nie mogą już żądać od pracodawcy prowadzącego działalność powodującą szczególne zagrożenia zdrowia lub życia pracowników okresowej aktualizacji informacji o miejscu, rodzaju i zakresie takiej działalności.


W konsekwencji z kp znika także art. 283 § 2 pkt 1, który sankcjonuje obowiązki dotyczące zawiadomień do PIP i PIS.

Autor: 


Przemysław Ł. Siemiątkowski
prawnik specjalizujący się
w zakresie prawa pracy
oraz bezpieczeństwa
i higieny pracy