Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Pracodawco, pracowniku poznaj swoje prawa i obowiązki wobec zagrożenia koronawirusem

Pracodawco, pracowniku poznaj swoje prawa i obowiązki wobec zagrożenia koronawirusem

Jest, stało się, mamy oficjalnie potwierdzone przypadki korkonawirusa w naszym kraju. Czy to dopiero początek? Niezależnie jak sytuacja się rozwinie powinieneś wiedzieć, jakie uprawnienia i obowiązki mają pracodawcy i pracownicy w związku z realnym już zagrożeniem zarażenia koronawirusem. Czy wiesz, że pracodawca może m.in. polecić pracownikowi wykonywanie pracy z domu? Może nawet zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Sprawdź, jak prawidłowo stosować przepisy prawa pracy aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom. 

Pracownik jest zobowiązany stawić się w pracy w gotowości do świadczenia pracy. W praktyce oznacza to,  że przychodząc do pracy z zamiarem jej podjęcia pracownik powinien być w szczególności zdrowy, a jego samopoczucie powinno umożliwiać bezpieczne wykonywanie obowiązków.

Z tego względu pracownik, który np. źle się czuje, podejrzewa u siebie symptomy chorobowe, bądź po prostu jest chory, powinien udać się do lekarza w celu kontroli stanu zdrowia i ewentualnego rozpoczęcia leczenia. Nie powinien natomiast stawiać się w pracy. W takim stanie nie tylko nie daje gwarancji prawidłowego i bezpiecznego wykonywania obowiązków służbowych, ale także stanowi zagrożenie chorobowe dla pozostałych pracowników.

Zalecenia GIS dla osób powracających z rejonów zagrożenia wirusologicznego

W związku z wystąpieniem w Europie przypadków zakażenia nieznanym dotąd wirusem, Główny Inspektor Sanitarny monitoruje sytuację i codziennie publikuje informacje i zalecenia dla podróżnych powracających z zagranicy do Polski. 25 lutego 2020 r. na stronach GIS pojawiły się wyjaśnienia jak należy postępować w przypadku powrotu z Północnych Włoch (rejon Lombardii, Wenecji Euganejskiej, Piemontu i Emilia Romania):

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną

 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną

 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Źródło: https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/

Odmowa dopuszczenia do pracy, polecenie wykonywania pracy zdalnej albo zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Również pracodawca, mając na uwadze ochronę zdrowia i życia osób zatrudnionych, nie powinien dopuszczać do wykonywania pracy przez pracownika, u którego zachodzi ryzyko wystąpienia symptomów chorobowych.

W ramach swoich uprawnień, pracodawca może w takiej sytuacji:

 1. polecić pracownikowi wykonywanie pracy z domu (home office),

 2. zwolnić pracownika z obowiązku wykonywania pracy – w szczególności dotyczy to przypadków, gdy pracownik nie ma możliwości świadczenia pracy zdalnej lub rodzaj pracy nie umożliwia wykonywania pracy zdalnej.

Uwaga!

Możliwość polecenia wykonywania pracy z domu zakłada również ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ustawa w wersji przyjętej przez Sejm). Na podstawie jej przepisów pracodawca będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (pracy zdalnej).

Pracodawca nie może natomiast zobowiązać pracownika, w szczególności powracającego do pracy z pobytu w strefie zagrożonej koronawirusem, do wykorzystania urlopu wypoczynkowego albo urlopu bezpłatnego.

Wyjazd służbowy w rejony zagrożone epidemią koronawirusa

Jak wskazuje PIP, pracownik, którego pracodawca wysyła w delegację (wyjazd służbowy) w rejony zagrożone koronawirusem, może odmówić wykonania takiego polecenia ze względu na bezpośrednie zagrożenie swojego życia lub zdrowia oraz ryzyko rozprzestrzenienia choroby w kraju tzn. narażenie na niebezpieczeństwo innych osób.

Natomiast jeżeli pracownik zdecyduje się na wyjazd w regiony gdzie może być narażony na zarażenie koronawirusem, wówczas pracodawca powinien ocenić ryzyko związane z takim wyjazdem i zapewnić takiemu pracownikowi odpowiednie środki ograniczające ryzyka związane z możliwością zarażenia patogenem oraz podjąć działania, które zminimalizują potencjalne zagrożenie, np. zorganizować tak wyjazd, by czas przebywania w niebezpiecznym miejscu był jak najkrótszy.

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek dla poddanego kwarantannie

Państwowy inspektor sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie osoby przebywającej na terytorium Polski, jeśli jest ona podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną lub miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego. O poddaniu kwarantannie może też zadecydować lekarz przyjmujący do szpitala, w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, kierując się własną oceną stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Decyzja inspektora sanitarnego o poddaniu kwarantannie jest podstawą do wypłaty pracownikowi wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego. Osoba, która otrzyma decyzję inspektora sanitarnego, powinna dostarczyć pracodawcy tę decyzję. Dokument ten będzie podstawą do wypłaty świadczeń z tytułu choroby (wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego) na ogólnych zasadach.

Zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem

W sytuacji, gdy pracownik ma dziecko w wieku do 8 lat, które uczęszcza do żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego i dowie się, że placówka ta będzie zamknięta, będzie mógł skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek opiekuńczy pracownik otrzyma, jeśli jest zwolniony z wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad tym dzieckiem oraz jeśli:

 • zamknięcie placówki było nieprzewidziane – dowiedział się o tym w terminie nie dłuższym niż 7 dni przed zamknięciem placówki

 • nie ma innego członka rodziny, który może zapewnić opiekę dziecku

 • nie został wykorzystany limit 60 dni zasiłku opiekuńczego, przysługujący w roku kalendarzowym.

Uwaga!

Przepisy ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zapewnią pracownikowi prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, za okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia w związku z obecnością koronawirusa żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko. Okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie będzie wliczany do 60-dniowego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego, określonego w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego.

Opracował:
Leszek Skupski
Przy przygotowywaniu materiału korzystano z odpowiedzi udzielonych przez Katrzynę Wrońską-Zblewską i Katarzynę Pietruszyńską-Jarosz, a także stanowisk PIP i GIS.

Podstawa prawna 
 • art. 92, art. 207 § 2, art. 210 § 1, art. 229 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.),

 • art. 2 pkt 12, art. 5 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.),

 • art. 6 ust. 2, art. 32 ust. 1, art. 33 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 645 ze zm.),

 • art. 3, art. 4 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ustawa w wersji przyjętej przez Sejm).