Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Ranga i waga kwestii bhp w polskich firmach

Ranga i waga kwestii bhp w polskich firmach

Połowa 52 % przedstawicieli pracodawców, uważa, że tematowi BHP poświęca się w naszym kraju odpowiedni poziom uwagi. Zaledwie 1/3 uczestników badania „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2015” – przeprowadzonego na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy – jest innego zdania uważając, że tej uwagi jest za mało. Sprawdź, jakie jeszcze wnioski na temat bhp w zakładach pracy przedstawia raport z badania.

Koalicja Bezpieczni w Pracy już drugi raz przeprowadziła badanie „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2015”. Tym razem celem badania było sprawdzenie, jak pracodawcy postrzegają temat bezpieczeństwa w miejscu pracy, czy ich zdaniem przedsiębiorstwa wystarczająco inwestują w zarządzanie bezpieczeństwem pracy i jakie są najistotniejsze koszty wypadków. W badaniu wzięło udział 500 firm z różnych branż.

Wystarczający poziom uwagi dla bhp

Zdaniem ponad połowy przedstawicieli przebadanych pracodawców w Polsce bezpieczeństwu i higienie pracy poświęca się odpowiedni poziom uwagi. Trzeba jednak zauważyć, że im większa firma (zatrudniająca więcej pracowników), tym odsetek osób odmiennego zdania, że BHP poświęca się za mało uwagi, jest większy.

Dbanie o bhp najważniejsze dla pracowników

Jak wynika również z badania kwestie dbałości o bhp nie są najważniejsze, jakby się mogło wydawać, dla pracodawców ale dla pracowników. Aż 69% badanych było takiego zdania. Pracodawcy w tej kwestie stoją dopiero na drugim miejscu, zaś przedstawicieli instytucji publicznych zajmują miejsce trzeciej zdaniem respondentów.

Tu warto tez podkreślić, że w zeszłorocznym badaniu większość pracowników również przedkłada bezpieczeństwo nad wysokość wynagrodzenia. Zapytani o to, czy wybierając między dwoma ofertami zatrudnienia byliby skłonni wybrać ofertę z niższym wynagrodzeniem, ale z większym poziomem bezpieczeństwa 54% odpowiedziało tak.

Natomiast pracodawcy zapytani o wybór między dwoma możliwościami – przygotowania bezpieczniejszego stanowiska pracy czy zapewnienia wyższego wynagrodzenia – w zdecydowanej większości wybierają bezpieczne stanowisko pracy (83 proc. wobec 11 proc.).

Poprawa warunków bhp zależna od instytucji publicznych

Choć dbanie o BHP, według badania, ma najmniejsze znaczenie dla urzędników, to zdaniem prawie połowy badanych (47%) instytucje publiczne mają największy pozytywny wpływ na poprawę BHP w Polsce. Natomiast najmniejszy wpływ na poprawę bezpiecznych warunków pracy mają związki zawodowe – uważa tak co 5 ankietowany

Badanie Koalicji Bezpieczni w Pracy pokazuje prymat regulacji prawnych nad inicjatywą oddolną, pochodzącą od ludzi. Choć przedstawiciele pracodawców przyznają, że dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy ma największe znaczenie dla pracowników, to jest to grupa, która w wąskim zakresie uczestniczy w rozmowach na temat BHP. W konsekwencji ma też ograniczony wpływ na poprawę BHP w Polsce. Największą rolę w procesie kreowania standardów bezpieczeństwa i higieny w pracy przypisuje się instytucjom publicznym takim jak Państwowa Inspekcja Pracy” – skomentowała wyniki badania Joanna Skrzyńska Account Manager Zespół Badań Społecznych TNS Polska

Przestrzeganie przepisów bhp to konieczność

Natomiast na kwestie bhp pracodawcy zwracają uwagę nie dlatego, że zdrowie pracowników leży im na sercu, ale dlatego, że jest to wymóg prawny do spełnienia. Kolejną przyczyną jest uniknięcie kar i sankcji ze strony PIP (66 %.).

W kwestii zaś problematyki i trudności spełniania owych wymogów prawnych niemal połowa (47 %) przedstawicieli pracodawców była zdania, że spełnienie wymogów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie jest ani łatwe, ani trudne. Natomiast już z badania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy ESENER-2 wynika, że sama złożoność regulacji prawnych utrudnia zakładom zajmowanie się kwestiami BHP. Utrudnienia wynikają również z biurokracji, braku pieniędzy, brak czasu lub personelu.

Wydatki na bhp to korzyści dla firmy

Zupełnie inaczej przedstawia się zaś kwestia inwestycji w bhp. Osoby, które są zdania, że inwestycje w BHP to nieuzasadniony wydatek, są w zdecydowanej mniejszości. Zdecydowana większość przedstawicieli pracodawców uważa, że przynoszą one wymierne korzyści ekonomiczne (85 proc.).

Ważne

Im większy zakład pracy, tym więcej osób uważa, że inwestycje w BHP przynoszą wymierne korzyści ekonomiczne.

Przeważająca większość ankietowanych (85 %) uważała również, że ich zakład pracy wystarczająco inwestuje w działania związane z BHP. O ile przemysł wyróżnia się na tle pozostałych branż jako ten, gdzie respondenci częściej byli przekonani o adekwatności wydatków, o tyle w budownictwie opinia ta była rzadsza niż wśród ogółu (74 proc. wobec 86 proc.). Warto w tym miejscu przypomnieć, że branża budowlana oraz przemysł zostały przez ankietowanych ocenione jako te najbardziej niebezpieczne, co potwierdzają również statystyki wypadków.

Natomiast w kwestii  inwestycji w środki ochrony indywidualnej z badania wynika, że większość osób (64 proc.) jest w stanie ponieść wyższy koszt zakupi byle środki ochrony indywidulnej miały dłuższy okres użytkowania. Co piąta osoba (21 proc.) przyznaje, że ważniejsza jest dla niej niższa cena mimo krótszego terminu użytkowania.

Ciekawa jest także poprawność pracodawców w sprawie wyboru dobrych a droższych środków ochrony osobistej. Według naszej oceny, jako producenta odzieży roboczej, panuje jednak prymat ceny nad okresem użytkowania czy jakością. Ciekawe jest także, że aż 14% badanych w instytucjach, w których według ankietowanych zagrożenie życia i zdrowia jest średnie i poważne (ocena poniżej 5) uważa, że nie potrzebuje używać środków ochrony indywidualnej. Bardzo często pracodawcy nie rozumieją definicji samej kategorii środków ochrony osobistej, do której zalicza się m.in. odzież oraz obuwie. Wyniki badania pokazują jak istotna jest rola informacji i edukacji odnośnie ryzyka jakie występuje na konkretnych stanowiskach pracy” – skomentował Jacek Małecki Dyrektor Zarządzający PW Krystian.

Już nieco mniej entuzjastycznie podchodzą pracodawcy do tematu promocji BHP w zakładach pracy. W tym przypadku tylko w 40 % badanych zakładów zdecydowało się na zainwestowanie w dodatkowe wyposażenie mające na celu edukowanie pracowników. Ten sam procent pracodawców realizował działania promujące BHP poprzez dodatkowe spotkania dla pracowników, tworzenie i udostępnianie poradników.

Wypadki przy pracy a koszty dla firmy

Pozostaje jeszcze kwestia generowania kosztów przez BHP. W tym kontekście pojawia się problematyka wypadków przy pracy. Tu aż 53 % przedstawicieli badanych zakładów pracy, oceniło ze najistotniejszymi konsekwencjami wypadków pracowników są koszty odszkodowań dla poszkodowanych (53 proc.) oraz koszt straconego czasu (49 proc.) – takich odpowiedzi udziela co drugi badany. Kolejne koszty to straty wizerunkowe (35 proc.) oraz utrata dochodów (34 proc.), o których wspomina co trzeci ankietowany.

Reasumując wyniki badania „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2015” – przeprowadzonego na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy – polskie zakłady pracy w porównaniu do europejskich w wielu kwestiach wyróżniają się pozytywnie. Sprawy, w których rodzime firmy i instytucje wypadają gorzej, związane są niestety z udziałem pracowników w decydowaniu o sprawach BHP.