Poleć znajomemu

Podczas powodzi pracodawca odpowiada za swoich pracowników

Zakłady pracy znajdujące się na terenach powodziowych muszą podejmować działania mające ograniczyć ewentualne skutki powodzi. Pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom w związku z powodzią.

Do działań ograniczających skutki powodzi zalicza się:

  • niepowodowanie uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych i innych urządzeń hydrotechnicznych,

  • ograniczenie rozbudowywania firmy na terenach narażonych na powódź,

  • wykonanie ciężkiej ciągłej izolacji ścian fundamentowych oraz ścian i podłóg piwnic,

  • nielokalizowanie i nieprzechowywanie cennych, ważnych urządzeń czy innych przedmiotów w piwnicach oraz przyziemiach lub bycie przygotowanym na konieczność przeniesienia ich w bezpieczne miejsca,

  • ubezpieczenie mienia na wypadek powodzi,

  • przygotowanie procedury (planu działania lub instrukcji) na ewentualność powodzi.

Mając na uwadze zagrożenia zdrowia i życia pracowników, które niesie za sobą powódź, pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie oraz życie zatrudnionych przez zapewnienie im bezpiecznych, a także higienicznych warunków pracy, a także przygotować zakład pracy na ewentualność powodzi, podobnie jak na pożar lub inną katastrofę.

Gdy możliwe staje się wystąpienie zagrożeń życia lub zdrowia podczas powodzi pracodawca musi niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach, jak również podjąć działania w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony. Powinien także bez zbędnej zwłoki dostarczyć zatrudnionym instrukcje umożliwiające w sytuacji bezpośredniego zagrożenia przerwanie pracy oraz oddalenie się w bezpieczne miejsce.

Kiedy bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia pracowników wystąpi pracodawca musi wstrzymać pracę oraz wydać polecenie oddalenia się w bezpieczne miejsce, a do czasu usunięcia zagrożenia nie nakazywać wznowienia pracy.

Autorem jest były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS

Autor: 

Lesław Zieliński