Poleć znajomemu

Gdy temperatura w pomieszczeniu pracy jest stale wyższa niż 30oC – czyli jak długo?

W przypadku gdy praca wykonywana jest w pomieszczeniach, w których temperatura spowodowana procesami technologicznymi jest stale wyższa niż 30oC obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie łatwo dostępnego pomieszczenia przeznaczonego do wypoczynku pracowników. W praktyce problemem może okazać się prawidłowe rozszyfrowanie, co twórcy przepisu mieli na myśli posługując się zwrotem „stale wyższa niż 30oC”. Czy chodzi tu o temperaturę stale wyższą przez pełny rok kalendarzowy? Czy może chodzi o temperaturę stale wyższą przez zmianę roboczą, w sytuacji gdy nie w każdym miesiącu temperatura przekracza wspomnianą wartość graniczną?

Ułomnością obowiązujących regulacji w zakresie temperatur w miejscu pracy jest brak jednoznacznego określenia temperatury maksymalnej, w jakich praca może być wykonywana. Trudno oczywiście uznać, że wartością graniczną w tym zakresie jest temperatura ścinania się białka wchodzącego w skład ludzkich tkanek. Nie zmienia to faktu, że cześć prac wykonywana jest w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 30oC. W takim przypadku, jeżeli powyższa temperatura jest spowodowana procesami technologicznymi i jednocześnie przywołana wartość temperatury jest stale wyższa, wówczas zgodnie z § 37 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 3 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie łatwo dostępnego pomieszczenia przeznaczonego do wypoczynku pracowników.

Samo zapewnienie pomieszczeń wyposażonych w stoły oraz krzesła z oparciami spełniające wymagania ergonomii to nie wszystko. Pomieszczenia muszą być klimatyzowane, za wyjątkiem pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku dla pracowników zatrudnionych w podziemnych zakładach górniczych.

Przesłanki obligujące pracodawcę do zapewnienia pomieszczenia klimatyzowanego

W kontekście obowiązku pracodawcy zapewnienia pracownikom klimatyzowanego pomieszczenia kluczowe są dwie przesłanki:

1)      temperatura powinna być stale wyższa niż 30oC,

2)      źródłem temperatury powinny być realizowane przez pracodawcę procesy technologiczne.

Ustalenie czy temperatura wyższa niż 30oC ma związek z procesami technologicznymi nie jest w typowych przypadkach szczególnym problemem. Co natomiast kryje się pod zwrotem „jest stale wyższa"? Tego przepisy nie wyjaśniają. Powstają zatem pytania:

- czy obowiązek zapewnienia pomieszczenia klimatyzowanego dotyczy sytuacji kiedy na każdej zmianie roboczej przez okres pełnego roku kalendarzowego temperatura w związku z procesami technologicznymi w pomieszczeniach pracy przekracza 30oC?

- czy może chodzi tu również o sytuację, kiedy to temperatura w pomieszczeniach przekracza 30oC przez całą dniówkę roboczą, jednak wyłącznie przykładowo w okresach letnich?

Temperatura w pomieszczeniach stale wyższa  niż 30OC – czyli jak długo?

Odnosząc się do powyższej wątpliwości należy uznać, że obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pomieszczeń klimatyzowanych nawet w przypadku gdy temperatura powyżej 30oC  występuje przez całą zmianę roboczą tylko w kilku miesiącach w roku kalendarzowym. Tym samym określenie „jest stale wyższa" w odniesieniu do granicznej wartości temperatury nie powinno być interpretowane wąsko, jako sytuacja w której temperatura powyżej 30oC dotyczy każdej zmiany roboczej przez pełny rok.

Stanowisko inspektora PIP

Warto pamiętać, że obowiązek zapewniania pomieszczeń klimatyzowanych kontrolowany jest przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Mogą oni – jako organy niezależne – dokonywać samodzielnej interpretacji zwrotu „stale wyższa niż 30oC”. Uwzględniając fakt, że przepisy prawa pracy, w tym z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, w nieuregulowanym w zakresie powinny być interpretowane na korzyść pracowników istnieje duża szansa, że inspektor pracy uzna, iż temperatura „stale wyższa” to temperatura przekraczająca wartość graniczną w pełnym wymiarze czasu pracy – która nie musi jednak być taką przez cały rok kalendarzowy.

Autor: 

Sebastian Kryczka

prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Były pracownik merytoryczny Państwowej Inspekcji Pracy, jak również współpracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Autor komentarza do kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do kodeksu pracy, jak również kilkuset publikacji poświęconych problematyce prawa pracy oraz bhp. Jako były pracownik PIP posiada bogate doświadczenie w zakresie między innymi poradnictwa, w ramach którego ocenia wątpliwości prawne przez pryzmat zarówno szeroko rozumianego prawa pracy ale i kompetencji kontrolno-nadzorczych inspektorów pracy.