Poleć znajomemu

Sporządzanie instrukcji bhp przy instalacjach i urządzeniach energetycznych

Sporządzanie instrukcji bhp przy instalacjach i urządzeniach energetycznych
Pytanie:

Jak sporządzić instrukcje bhp prac eksploatacyjnych przy instalacjach i urządzeniach energetycznych? Co obowiązkowo powinny zawierać nowe instrukcje?

Odpowiedź: 

Odpowiedzialnym za opracowanie i aktualizacje instrukcji bhp prac eksploatacyjnych jest prowadzący eksploatację urządzeń energetycznych.

Instrukcja bhp przy instalacjach i urządzeniach energetycznych powinna zawierać w szczególności:

  • charakterystykę urządzeń energetycznych,
  • opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań,
  • zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem,
  • opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urządzenia,
  • zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia,
  • wymagania w zakresie konserwacji, napraw, remontów urządzeń energetycznych oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów,
  • wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych dla danej grupy urządzeń energetycznych, obiektów oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia,
  • identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzenia energetycznego,
  • organizację prac eksploatacyjnych,
  • wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, zwanych dalej „środkami ochronnymi”.

Konkretne instrukcje bhp dotyczące poszczególnych rodzajów urządzeń powinny być opracowane (napisane) przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę w zakresie technologii prac i występujących zagrożeń, zatwierdzone przez prowadzącego eksploatację, a ich treść powinna być uzgodniona ze służbą bhp i przedstawicielem pracowników, których dotyczy.

Autor: 

Lesław Zieliński
były główny inżynier zarządzania
bezpieczeństwem pracy, rejestrowany
audytor pomocniczy SZBP wg ISRS 

Lesław Zieliński

Autor: Lesław Zieliński

Od 1997 roku zajmuje się tematyką oceny ryzyka zawodowego, zarządzania bhp, pracy służby bhp. Były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy w KGHM Polska Miedź SA - O/ZG ”Lubin” . Rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS. Autor wielu opracowań kart oceny ryzyka zawodowego, instrukcji i programów szkoleń bhp dla różnych stanowisk pracy w przemyśle i usługach. Prowadzi szkolenia otwarte oraz dedykowane z zagadnień bhp.