Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Ocena ryzyka zawodowego przy promieniowaniu optycznym

Podobnie jak w przypadku innych zagrożeń, tak i w sytuacji narażenia na promieniowanie optyczne pracodawca, oceniając ryzyko zawodowe, powinien brać pod uwagę specyficzne uwarunkowania występujące na stanowisku pracy.

Rozporządzenie w sprawie bhp przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne wskazuje, jakie elementy należy uwzględnić podczas dokonywania oceny ryzyka zawodowego. I tak uwzględniamy:

1. czynniki mające wpływ na skutki oddziaływania promieniowania optycznego na organizm człowieka:

 • poziom promieniowania,
 • długość fali promieniowania,
 • czas trwania ekspozycji,
 • rozmiar obrazu źródła promieniowania na siatkówce oka (dla λ = 300–1400 nm)

– dla promieniowania nielaserowego oraz

 • poziom promieniowania,
 • długość fali promieniowania,
 • czas ekspozycji lub czas trwania impulsu,
 • rozmiar obrazu źródła promieniowania na siatkówce oka (dla λ = 300–1400 nm)

– dla promieniowania laserowego;

2. wartości MDE, w tym również wartości MDE odrębnie dla kobiet w ciąży – określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. nr 114, poz. 545 ze zm.), oraz dla pracowników młodocianych – wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. nr 200, poz. 2047 ze zm.);

3. skutki dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, w tym należących do grup szczególnego ryzyka;

4. możliwe skutki dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, wynikające ze współwystępowania w środowisku pracy promieniowania optycznego i fotouczulających substancji chemicznych;

5. pośrednie skutki mające wpływ na bezpieczeństwo pracowników, w szczególności zagrożenia związane z możliwością wywołania:

 • olśnienia,
 • pożaru lub
 • wybuchu;

6. istnienie urządzeń ochronnych i innego wyposażenia zabezpieczającego przed nadmiernym poziomem ekspozycji;

7. wiedzę medyczną w dostępnych publikacjach oraz informacje uzyskane w wyniku profilaktycznych badań lekarskich pracowników;

8. przypadki ekspozycji na promieniowanie optyczne emitowane przez więcej niż jedno źródło promieniowania lub ekspozycji na promieniowanie optyczne o szerokim zakresie długości fal;

9. klasyfikację laserów podaną w Polskiej Normie PN-EN 60825-1:2010, a także każdej podobnej klasyfikacji źródeł promieniowania, mogących spowodować zagrożenia porównywalne z laserem klasy 3B lub 4;

10. informacje dostarczane przez producentów źródeł promieniowania i związanego z nimi wyposażenia, wykonywanych zgodnie z normami zharmonizowanymi i spełniających zasadnicze.

Warto pamiętać, że pracodawca ma obowiązek ponownego dokonania oceny ryzyka zawodowego, jeżeli nastąpiły zmiany warunków wykonywania pracy lub wystąpiły inne okoliczności, które wskazują na konieczność aktualizacji tej oceny.

Autor: Tomasz W. Grausz
specjalista ds. bhp z czynnikami
niebezpiecznymi