Poleć znajomemu

Ścieżka oceny ryzyka zawodowego w szkole

Wakacje to świetny czas na odpoczynek zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Ale należy pamiętać, że miną szybko i trzeba się dobrze przygotować do nowego roku szkolnego. A dobre przygotowanie to oczywiście odpowiednio przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego.

Zastosowanie zasad poniżej opisanej typowej ścieżki oceny ryzyka zawodowego w placówce oświatowej daje gwarancję skuteczności podjętych na podstawie dokonanej oceny działań profilaktycznych i zapobiegawczych w przyszłości.

Charakterystyka stanowisk pracy

Chcąc ustalić zagrożenia i osoby zagrożone należy dokonać charakterystyki stanowisk pracy, czyli wziąć pod uwagę:

 • lokalizację stanowiska pracy,

 • osoby pracujące na stanowisku, ich predyspozycje i poziom kwalifikacji,

 • stosowane środki pracy, materiały i wykonywane operacje,

 • wykonywane czynności oraz sposoby i czas ich wykonywania,

 • wymagania odpowiednich przepisów i norm,

 • zagrożenia, które zostały już zidentyfikowane i ich źródła,

 • możliwe skutki występujących zagrożeń,

 • stosowane środki ochronne,

 • przyczyny wypadków, awarii i zdarzeń potencjalnie wypadkowych,

 • przyczyny chorób zawodowych.

Ważne

Trzeba znaleźć wszystkie zagrożenia. Zajrzeć do wyników przeglądów, analiz wypadków i ocen otrzymanych od organów kontroli. Porozmawiać z pracownikami.

Podczas identyfikacji zagrożeń należy wziąć pod uwagę:

 • czynniki i substancje chemiczne (np. środki do dezynfekcji, odczynniki chemiczne używane w pracowniach, chlor na basenie),

 • pyły (także pył kredowy),

 • czynniki biologiczne (np. odpadki w kuchni są dobrym podłożem do rozwoju bakterii),

 • czynniki fizyczne (np. hałas),

 • czynniki mechaniczne (może konserwator ma niesprawną szlifierkę, a nauczyciele praktycznej nauki zawodu mają wiele niesprawnych maszyn...),

 • zagrożenia wybuchem lub pożarem (np. w kotłowni),

 • czynniki uciążliwe (ręczne przenoszenie ciężarów, praca przy monitorze ekranowym, monotonne ruchy lub czynności itp.).

Szacowanie ryzyka zawodowego

Po identyfikacja zagrożeń i osób zagrożonych należy oszacować ryzyko. Szacowanie jest sumą czynników, które można zmierzyć, i czynników, dla których nie ma żadnych wzorów oraz liczb. Polega ono zatem na:

 • ustaleniu prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń na ocenianym stanowisku pracy,

 • określeniu ciężkości szkodliwych następstw tych zagrożeń.

Stopień prawdopodobieństwa ryzyka można ustalić, np. za pomocą skali 3-stopniowej:

 • ryzyko mało prawdopodobne,

 • ryzyko prawdopodobne,

 • ryzyko wysoce prawdopodobne.

Powyższej skali odpowiada – również 3-stopniowa – skala ciężkości następstw:

 • następstwo o małej szkodliwości,

 • następstwo o średniej szkodliwości,

 • następstwo o dużej szkodliwości.