Poleć znajomemu

Jak poinformować o zrealizowaniu nakazu inspektora pracy?

Podmiot kontrolowany, do którego została skierowana decyzja przez inspektora pracy, ma obowiązek informowania odpowiedniego organu Państwowej Inspekcji Pracy o jej realizacji z upływem terminów określonych w decyzji. Z pozoru wszystko jest jasne, jednak w praktyce wypełnienie obowiązku informacyjnego względem odpowiedniego organu PIP może okazać się problematyczne.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora pracy nieprawidłowości zakresu bhp, jak również gdy zostanie ustalone, że pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia lub innego świadczenia związanego z pracą, wówczas wydawane są nakazy, które w praktyce są decyzjami administracyjnymi. Decyzje takie wydawane są w formie pisemnej i przysługuje od nich odwołanie zgodnie z treścią pouczenia zawartego w formularzu nakazu. Zawsze po otrzymaniu decyzji warto ją więc szybko i dokładnie przeanalizować, nie można bowiem z góry założyć, że decyzja jest merytorycznie uzasadniona i że została wydana bez naruszenia prawa.

Ważne

Otrzymując decyzję od inspektora pracy należy bardzo dokładnie zapoznać się z jej treścią, a następnie przeanalizować protokół kontroli – czy aby na pewno decyzja ma pokrycie w ustaleniach z kontroli. Warto również zastanowić się czy decyzja, choć zasadna merytorycznie, nie została wydana z naruszeniem przepisów proceduralnych.

W sytuacji gdy podmiot kontrolowany w wyniku analizy protokołu z kontroli oraz dostarczonego przez inspektora pracy nakazu dojdzie do wniosku, iż decyzja jest zasadna, a odwołanie nie ma szans na powodzenie, wówczas powinien przystąpić do zrealizowania decyzji w terminie przez inspektora określonym. W praktyce terminy takie bywają różne, w zależność od stwierdzenia nieprawidłowości oraz jej ciężaru gatunkowego. Spotkałem się z terminami bardzo krótkimi, bywały również terminy wielomiesięczne, gdzie realizacja decyzji wiązała się z bardzo dużymi nakładami finansowymi.

Kogo tak naprawdę należy poinformować o realizacji nakazu?

Niezależnie od terminu jak inspektor pracy wyznaczy na realizację decyzji, podmiot kontrolowany na którego decyzja została nałożona ma obowiązek poinformować o fakcie jej wykonania. Poinformować należy „odpowiedni organ Państwowej Inspekcji Pracy”, z upływem terminów określonych w decyzji. Kim jest odpowiedni organ PIP, w jakiej formie należy przekazać informację, oraz czym są terminy określone w decyzji – tego przepisy niestety nie wyjaśniają.

Uwaga!

W braku szczegółowych wskazań można uznać, iż odpowiedni organ PIP, to nikt inny jak inspektor pracy, który wydał decyzję.

Szkoda, że przepis jest skonstruowany w sposób niejasny. Wystarczyło w ustawie napisać, że podmiot kontrolowany ma obowiązek poinformowania o wykonaniu decyzji inspektora pracy, który ją wydał. Z drugiej strony mało czytelne przepisy mogą być ukłonem w stronę urzędu, który ma prawo czuć się bezpieczniej za regulacjami, z którymi podmioty kontrolowane mogą mieć problem.

Jaką formę powinna mieć informacja o zrealizowaniu nakazu?

Ponieważ przepis zobowiązujący podmiot kontrolowany do wykonania obowiązku informacyjnego nic nie mówi o formie przekazania informacji, można by uznać, iż każda forma będzie dopuszczalna – pisemna, mailowa, telefoniczna, czy nawet w ramach osobistej wizyty w urzędzie.

Ważne

Ponieważ w urzędzie, zgodnie z przepisami procedury administracyjnej obowiązuje zasada pisemności. Oznacza to, że właściwą formą poinformowania inspektora o wykonaniu nakazu jest forma pisemna, i takiej należy się trzymać w relacjach z „odpowiednim organem PIP”.

Co zrobić gdy w jednym nakazie jest wiele terminów?

Obowiązek informacyjny powinien być spełniony w zakresie realizacji decyzji z upływem terminów, które są w niej określone. Czy zatem decyzja może mieć wiele terminów jej wykonania? Niestety kształt przepisu stanowi nie do końca przemyślany skrót myślowy, który może prowadzić do błędnych wniosków i wątpliwości. Należy bowiem pamiętać, iż w jednym formularzu (dokumentu) nakazu inspektora pracy może być jeden, pięć a nawet kilkadziesiąt osobnych decyzji nakazowych, które mają odrębne terminy realizacji. Tym samym obowiązkiem podmiotu kontrolowanego jest bieżące monitorowanie wyznaczonych przez inspektora terminów realizacji poszczególnych decyzji. Pozwoli to na ich terminowe wykonanie i terminowe zawiadomienie inspektora.

Autor: 

Sebastian Kryczka

Prawnik, ekspert zakresu prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Były pracownik merytoryczny Państwowej Inspekcji Pracy, jak również współpracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Autor komentarza do kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do kodeksu pracy, jak również kilkuset publikacji poświęconych problematyce prawa pracy oraz bhp. Jako były pracownik PIP posiada bogate doświadczenie w zakresie między innymi poradnictwa, w ramach którego ocenia wątpliwości prawne przez pryzmat zarówno szeroko rozumianego prawa pracy ale i kompetencji kontrolno-nadzorczych inspektorów pracy.