Prawa i obowiązki pracodawcy

wyszukaj po: tytule, słowach kluczowych

Regulamin pracy zdalnej

W celu usprawnienia funkcjonowania zakładu pracy w okresie epidemii, szczególnie jeżeli pracodawca przewiduje możliwość kierowania pracowników do pracy zdalnej, zasadne jest wprowadzenie regulaminu pracy zdalnej. Nie ma jednak formalnego obowiązku, aby wprowadzić regulamin pracy zdalnej w firmie. Aby ułatwić Ci opracowanie takiego dokumentu dla Twojego zakładu pracy przedstawiamy przykładowy regulamin pracy zdalnej. Dokument opiera się na przepisach „specustawy” z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.).

Pismo informujące stację sanitarno-epidemiologiczną o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem

Jeżeli jeden z pracowników poinformuje pracodawcę, że występują u niego objawy koronawirusa pracodawca powinien podjąć odpowiednie działania. Między innymi pracodawca powinien skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i poinformować o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem. Najbardziej właściwą formą dokonania takiego powiadomienia powinna być forma pisemna. W tym celu możesz wykorzystać wzór powiadomienia zamieszczony na Portalu BHP.

Polecenie prowadzenia ewidencji wykonywanych czynności podczas pracy zdalnej

Pracodawca może zobowiązać pracownika pracującego zdalnie do prowadzenia ewidencji wykonywanych czynności. Taka ewidencja ma być prowadzona na polecenie pracodawcy (polecenie to – najlepiej pisemne lub np. mailowe – może zostać zawarte od razu w poleceniu pracy zdalnej, lecz również w odrębnym poleceniu, np. gdy praca zdalna jest już przez pracownika od pewnego czasu wykonywana).

Polecenie zakończenia wykonywania pracy zdalnej

Pracodawca, który na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej, polecił pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, może w każdej chwili wycofać polecenie wykonywania takiej pracy. Pobierz wzór polecenia zakończenia wykonywania pracy w trybie zdalnym.

Polecenie pracy zdalnej

Na mocy ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pracodawca, w celu przeciwdziałania koronawirusowi, może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, czyli pracy zdalnej (art. 3 ustawy). Jednak rodzi się pytanie: jak powinno wyglądać takie polecenie? Wzór takiego polecenia znajdziesz na Portalu BHP. 

Umowa o pracę sezonową

W naszym kraju pracę coraz częściej podejmują cudzoziemcy. Musimy zatem pamiętać, że na wniosek osoby zatrudnianej umowa o pracę lub inny dokument wynikający z zakresu prawa pracy, może być sporządzony w języku obcym – takim, w jakim mówi wnioskujący pracownik niebędący obywatelem polskim. Pamiętajmy również, że powinniśmy takiego pracownika obcokrajowca, pouczyć o jego prawie złożenia takiego wniosku. Chcą Wam ułatwić zadnie, przetłumaczyliśmy na języki ukraiński i angielski, najczęściej zawieraną z obcokrajowcami umowę o pracę sezonową.

Indywidualna karta ewidencji czasu pracy

Choć problematyka ewidencji czasu pracy nie wchodzi w zakres zadań służby bhp, niemniej jednak na prośbę Użytkowników ekspert Portalu BHP opracował wzór indywidualnej karty ewidencji czasu pracy. Proszę zwrócić uwagę, że karta ewidencji czasu pracy musi być prowadzona oddzielnie dla każdego pracownika, w formie papierowej lub elektronicznej przy zachowaniu wymogów określonych rozporządzeniem w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Oświadczenie pracodawcy o wprowadzeniu monitoringu wizyjnego

W przypadku wprowadzenia monitoringu wizyjnego obowiązkiem pracodawcy będzie m.in. poinformowanie pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem. Ponadto obowiązkiem pracodawcy jest przekazanie pracownikowi przed dopuszczeniem go do pracy, na piśmie, informacji o celu i zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu wizyjnego. Pracodawca może wywiązać się z tego obowiązku wykorzystując do tego niniejszy wzór oświadczenia.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzanie (w tym zbieranie i przechowywanie) danych osobowych jest zgodne z prawem między innymi w przypadkach gdy: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W przypadku, gdyby pracodawca chciałby odwołać się wyłącznie do przetwarzania danych osobowych z uwagi na konieczność wypełniania obowiązku prawnego, niezbędne jest wskazanie jego dokładnej podstawy prawnej. Natomiast bezpiecznym rozwiązaniem wydaje się być na chwilę obecną uzyskanie od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji obowiązków, szczególnie z uwagi na cele dowodowe. Jeżeli zatem przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wzór takiej zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażanej przez pracownika możesz pobrać poniżej.

Zostań użytkownikiem Portalu BHP!
Już teraz zamów pełny dostęp do Portalu BHP i korzystaj z:

  • 4000 aktualnych porad
  • 8000 udzielonych odpowiedzi na pytania
  • 30 profesjonalnych ekspertów
  • bazy aktów prawnych, wzorów dokumentów, instrukcji BHP, list kontrolnych, aktualności i zmian w przepisach

Kup dostęp do portalu »

Posiadam już konto - zaloguj się »