Prawa i obowiązki pracodawcy

wyszukaj po: tytule, słowach kluczowych

Polecenie pracy zdalnej

Na mocy ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pracodawca, w celu przeciwdziałania koronawirusowi, może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, czyli pracy zdalnej (art. 3 ustawy). Jednak rodzi się pytanie: jak powinno wyglądać takie polecenie? Wzór takiego polecenia znajdziesz na Portalu BHP. 

Umowa o pracę sezonową

W naszym kraju pracę coraz częściej podejmują cudzoziemcy. Musimy zatem pamiętać, że na wniosek osoby zatrudnianej umowa o pracę lub inny dokument wynikający z zakresu prawa pracy, może być sporządzony w języku obcym – takim, w jakim mówi wnioskujący pracownik niebędący obywatelem polskim. Pamiętajmy również, że powinniśmy takiego pracownika obcokrajowca, pouczyć o jego prawie złożenia takiego wniosku. Chcą Wam ułatwić zadnie, przetłumaczyliśmy na języki ukraiński i angielski, najczęściej zawieraną z obcokrajowcami umowę o pracę sezonową.

Indywidualna karta ewidencji czasu pracy

Choć problematyka ewidencji czasu pracy nie wchodzi w zakres zadań służby bhp, niemniej jednak na prośbę Użytkowników ekspert Portalu BHP opracował wzór indywidualnej karty ewidencji czasu pracy. Proszę zwrócić uwagę, że karta ewidencji czasu pracy musi być prowadzona oddzielnie dla każdego pracownika, w formie papierowej lub elektronicznej przy zachowaniu wymogów określonych rozporządzeniem w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Oświadczenie pracodawcy o wprowadzeniu monitoringu wizyjnego

W przypadku wprowadzenia monitoringu wizyjnego obowiązkiem pracodawcy będzie m.in. poinformowanie pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem. Ponadto obowiązkiem pracodawcy jest przekazanie pracownikowi przed dopuszczeniem go do pracy, na piśmie, informacji o celu i zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu wizyjnego. Pracodawca może wywiązać się z tego obowiązku wykorzystując do tego niniejszy wzór oświadczenia.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzanie (w tym zbieranie i przechowywanie) danych osobowych jest zgodne z prawem między innymi w przypadkach gdy: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W przypadku, gdyby pracodawca chciałby odwołać się wyłącznie do przetwarzania danych osobowych z uwagi na konieczność wypełniania obowiązku prawnego, niezbędne jest wskazanie jego dokładnej podstawy prawnej. Natomiast bezpiecznym rozwiązaniem wydaje się być na chwilę obecną uzyskanie od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji obowiązków, szczególnie z uwagi na cele dowodowe. Jeżeli zatem przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wzór takiej zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażanej przez pracownika możesz pobrać poniżej.

Informacja o realizacji nakazu/wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy po kontroli mogą wydać nakaz, gdy kontrola wykaże nieprawidłowości z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy. Inspektor może również w toku kontroli – gdy  stwierdzane nieprawidłowości dotyczyą nie tylko zagadnień z zakresu bhp ale i również kwestii szeroko rozumianej prawnej ochrony pracy – wystosować do kontrolowanego podmiotu wystąpienie Zarówno w przypadku nakazu, tak i w przypadku wystąpienia kontrolowany podmiot ma obowiązek poinformować inspektora pracy, w terminie przez niego wyznaczonym o fakcie i sposobie realizacji wystosowanych środku prawnym. Należy pamiętać, że realizacja nakazów nie jest prywatną sprawą pracodawcy, do którego zostały one skierowane. Takiej informacji można dokonać na wykorzystują do tego, opracowany przez ekspertów Portalu BHP, wzór dokumentu informacji o realizacji nakazu/wystąpienia PIP.

Przykładowa procedura przeciwdziałania mobbingowi

Każda firma powinna posiadać tzw. politykę antymobbingową. Dokument, w formie wewnętrznego zarządzenia lub regulaminu, ma na celu opisanie procedur postępowania w przypadku podejrzenia o wystąpienie zjawisk mających cechy mobbingu. Polityka antymobbingowa chroni pracodawcę, jednocześnie dając pracownikom możliwość podjęcia konkretnych działań w przypadku podejrzenia o stosowanie mobbingu w danym zespole. Ponadto w przypadku ewentualnego zgłoszenia przez pracownika zaistnienia sytuacji mobbingowej do Inspekcji Pracy lub Sądu Pracy pracodawca może bronić się, informując, że pracownik nie wykorzystał dostępnej procedury wewnętrznej, której celem jest przeciwdziałanie zjawiskom mającym znamiona sytuacji niedozwolonej prawem.

Protokół kontroli stanu bhp w szkole

Każda szkoła jest zobowiązana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli stanu bhp. Wywiązanie się z tego obowiązku sprawdza PIP. Aby zrealizować ciążący na dyrektorze placówki obowiązek powinien on przy udziale powołanej przez siebie komisji dokonać przeglądu stanu bhp a z poczynionych ustaleń sporządzić należy protokół pokontrolny. Wzór takiego protokołu z kontroli stanu bhp, gotowy do wykorzystania, znajdziesz na Portalu BHP.

Zawiadomienie o wymierzeniu kary porządkowej

Na pracowniku ciąży obowiązek  przestrzegania przepisów i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik, który dopuścił się  zawinionego naruszenia przepisów bhp może być ukarany karą porządkową (upomnienia, nagany) a także karą pieniężną. W przepisach nie ma powszechnie obowiązującego wzoru dokumentu zawiadomienia pracownika o nałożeniu na niego kary porządkowej. Niemniej jednak takie zawiadomienie musi zwierać określone elementy. Poniżej prezentujemy wzór takiego dokumentu proponowany przez naszych ekspertów, gotowy do wykorzystania.

Zostań użytkownikiem Portalu BHP!
Już teraz zamów pełny dostęp do Portalu BHP i korzystaj z:

  • 4000 aktualnych porad
  • 8000 udzielonych odpowiedzi na pytania
  • 30 profesjonalnych ekspertów
  • bazy aktów prawnych, wzorów dokumentów, instrukcji BHP, list kontrolnych, aktualności i zmian w przepisach

Kup dostęp do portalu »

Posiadam już konto - zaloguj się »