Czynniki szkodliwe i niebezpieczne

wyszukaj po: tytule, słowach kluczowych

Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy

W myśl przepisów rozporządzenia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy na podstawie przeprowadzonych badań i pomiarów pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco „Rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy”. Wzór tego rejestru jest ściśle określony w załączniku do tego rozporządzenia. Na Portalu BHP znajdziesz, wzór rejestru w wersji edytowalnej, gotowej do wypełnienia, jak również przykład wypełnionego już rejestru. Opracowany przez ekspertów Portalu BHP dokument pozwoli Ci zaoszczędzić czas i z łatwością uzupełnić rejestr uwzględniając warunki swojego zakładu. 

Zezwolenie na przeprowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych

  W firmie, w której pracownicy wykonują prace szczególnie niebezpieczne, pracodawca musi określić szczegółowe wymagania bhp przy ich wykonywaniu. Prace te powinny być podejmowane i prowadzone wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia wydawanego przez osoby do tego upoważnione w firmie, np. samego pracodawcę (zasady wydawania takiego pozwolenia, w tym listę mogących je wydawać w firmie pracowników, również ustala pracodawca, lista taka jest zazwyczaj przechowywana wraz z zakładowym wykazem prac szczególnie niebezpiecznych). Pisemne zezwolenie na przeprowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych w firmie wydawane jest jako oryginał i kopia. Oryginał otrzymuje mający wykonywać pracę pracownik, a potwierdzoną przez niego kopię zatrzymuje osoba wydająca pozwolenie.  

Spis substancji niebezpiecznych stosowanych w dziale/zakładzie

Zgodnie z art. 221 § 2 Kodeksu pracy, aby w zakładzie prac można było stosować substancje niebezpieczne, mieszaniny niebezpieczne, substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie trzeba posiadać aktualny spisu tych substancji i mieszanin oraz karty charakterystyki, a także opakowania zabezpieczające przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem. Poza nałożeniem tych obowiązków ustawodawca nie określił jednak jak wzoru spisu niebezpiecznych substancji chemicznych stosowanych w zakładzie pracy. Mając to na uwadze ekspert Portalu BHP opracował przykładowy wzór takiego dokumentu.

Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Wzór dokumentu sprawozdawczego składanego właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy niezwłocznie po rozpoczęciu działalności oraz corocznie w terminie do dnia 15 stycznia, każdego roku. Sporządzany na podstawie danych zawartych w rejestrze prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

Z-10 - Sprawozdanie o warunkach pracy

Wzór druku Z-10 dotyczącego sprawozdawczości o warunkach pracy, przekazywanego co roku do GUS w terminie do 15 lutego za rok poprzedni. Druk należy, generalnie przekazywać drogą elektroniczną. Tylko w wyjątkowych sytuacjach i za wcześniejszym uzgodnieniem formularz można wypełnić w formie papierowej i przesłać drogą pocztową na adres wskazany w formularzu.

Z-10 - Sprawozdanie o warunkach pracy

Wzór druku Z-10 dotyczącego sprawozdawczości o warunkach pracy, przekazywanego do GUS w terminie do 15 stycznia każdego roku. Druk należy, generalnie przekazywać drogą elektroniczną. Tylko w wyjątkowych sytuacjach i za wcześniejszym uzgodnieniem formularz można wypełnić w formie papierowej i przesłać drogą pocztową na adres wskazany w formularzu.

Zostań użytkownikiem Portalu BHP!
Już teraz zamów pełny dostęp do Portalu BHP i korzystaj z:

  • 4000 aktualnych porad
  • 8000 udzielonych odpowiedzi na pytania
  • 30 profesjonalnych ekspertów
  • bazy aktów prawnych, wzorów dokumentów, instrukcji BHP, list kontrolnych, aktualności i zmian w przepisach

Kup dostęp do portalu »

Posiadam już konto - zaloguj się »