Maszyny i urządzenia

wyszukaj po: tytule, słowach kluczowych

Zawiadomienie UDT o niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia

Obowiązkiem nakładanym, przez przepisy ustawy z 21 grudnia 2000 r. o dozorze techniczny, na eksploatujących urządzenia techniczne jest zawiadamianie właściwej jednostki UDT o  każdym niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia podczas jego eksploatacji. Brak takiego zawiadomienia i niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować nałożeniem kary grzywny na podmiot eksploatujący dane urządzenie. Jednak sporządzenie dokumentu takiego zawiadomienia może przysporzyć trudności. Mając to na uwadze eksperci Portalu BHP przygotowali, gotowy do wykorzystania, wzór  dokumentu zawiadomienia właściwej jednostki UDT o niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia.

Zawiadomienie UDT o nieszczęśliwym wypadku

Zgodnie z przepisami Ustawy z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, eksploatujący urządzenie techniczne jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić organ właściwej jednostki dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją. Aby ułatwić realizację tego obowiązku eksperci Portalu BHP przygotowali wzór dokumentu, zawiadomienia właściwej jednostki UDT o zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku podczas eksploatacji urządzenia. Dokument ten jest gotowy do pobrania i uzupełnia.

Deklaracja Zgodności WE

Obowiązkiem producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela (wynikającym z rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn) przed wprowadzeniem maszyny do obrotu jest m.in. sporządzenie deklaracji zgodności WE i zapewnienie, aby deklaracja była dołączona do maszyny. Taki obowiązek dotyczy również sytuacji wprowadzenia maszyny do użytkowania tylko przez jego producenta dla własnych potrzeb. Dla ułatwienia sporządzenia Deklaracji zgodności WE, o której mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. nr 199, poz. 1228 ze zm.) przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór.

Zostań użytkownikiem Portalu BHP!
Już teraz zamów pełny dostęp do Portalu BHP i korzystaj z:

  • 4000 aktualnych porad
  • 8000 udzielonych odpowiedzi na pytania
  • 30 profesjonalnych ekspertów
  • bazy aktów prawnych, wzorów dokumentów, instrukcji BHP, list kontrolnych, aktualności i zmian w przepisach

Kup dostęp do portalu »

Posiadam już konto - zaloguj się »