Środowisko pracy

wyszukaj po: tytule, słowach kluczowych

Pozwolenie na prowadzenie prac w przestrzeni zamkniętej

Prace w przestrzeni zamkniętej, czyli w zbiornikach, kanałach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych zamkniętych przestrzeniach zaliczamy do prac szczególnie niebezpiecznych. Aby pracownicy mogli przystąpić do wykonywania takich prac konieczne jest zapewnienie im określonych warunków, jak również zadbanie o odpowiednią dokumentację. Niezbędne jest wydanie pozwolenia na prowadzenie pracy w przestrzeni zamkniętej. Wzór takiego dokumentu, opracowany przez eksperta i gotowy do wypełnienia, znajdziesz na Portalu BHP.

Lista kontrolna czynności krytycznych pod kątem BHP

Planując przeprowadzenie prac w przestrzeniach zamkniętych należy uprzednio przygotować listę czynności krytycznych pod kątem bhp. Taka lista powinna stanowić załącznik do polecenia/pozwolenia na prowadzenie prac w przestrzeni zamkniętej. Lista ta powinna być oparta o ocenę ryzyka dla pracy. Ponadto powinna stanowić załącznik do instrukcji stanowiskowej pracy w przestrzeni zamkniętej.  Mając to na uwadze, ekspert Portalu bhp opracował wzór takiej listy kontrolnej czynności krytycznych pod kątem bhp. Korzystając z tego wzoru, jak również przykładu jego wypełnienia, oszczędzasz czas na poszukiwanie lub tworzenie takiego dokumentu od podstaw. 

Protokół badań urządzeń oświetlenia elektrycznego

Zapewnienie właściwych warunków pracy zobowiązuje m.in. do prowadzenia okresowych/kontrolnych pomiarów oświetlenia stanowisk pracy. Z takich badań, pomiarów należy sporządzić odpowiednią dokumentację — protokół pomiarów. Jego wzór nie jest ściśle określony przez przepisy, zatem może on nieć dowolną formę pisemną. Ekspert Portalu BHP przygotował wzór takiego protokołu pomiarów/badań urządzeń oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy. Korzystając z takiego gotowego wzoru oszczędzasz swój czas i masz pewność, że jest on sporządzony prawidłowo.

Zezwolenie na przeprowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych

  W firmie, w której pracownicy wykonują prace szczególnie niebezpieczne, pracodawca musi określić szczegółowe wymagania bhp przy ich wykonywaniu. Prace te powinny być podejmowane i prowadzone wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia wydawanego przez osoby do tego upoważnione w firmie, np. samego pracodawcę (zasady wydawania takiego pozwolenia, w tym listę mogących je wydawać w firmie pracowników, również ustala pracodawca, lista taka jest zazwyczaj przechowywana wraz z zakładowym wykazem prac szczególnie niebezpiecznych). Pisemne zezwolenie na przeprowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych w firmie wydawane jest jako oryginał i kopia. Oryginał otrzymuje mający wykonywać pracę pracownik, a potwierdzoną przez niego kopię zatrzymuje osoba wydająca pozwolenie.  

Protokół kontroli obiektów należących do szkoły

Obowiązkiem Dyrektora szkoły jest przeprowadzanie przeglądów obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Przeglądu tego powinna dokonać specjalnie powołana do tego komisja, w której zwykle bierze udział dyrektor szkoły lub jego zastępca. Udokumentowaniem przeprowadzonej kontroli jest protokół pokontrolny. Wzór takiego protokołu z kontroli obiektów należących do szkoły, gotowy do wykorzystania, znajdziesz na Portalu BHP.

Dziennik kontroli bhp na placu budowy

Jesteś koordynatorem ds. bhp na terenie budowy. Przeprowadziłeś kontrolę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracowników świadczących pracę na budowie. Wyniki przeprowadzonych na budowie kontroli powinieneś odnotowywać w dzienniku kontroli bhp budowy. Aby ułatwić Ci pracę eksperci Portalu BHP przygotowali wzór dziennika kontroli bhp na placu budowy. Pobierz gotowy do wypełnienie druk.  

Karta oceny wydatku energetycznego

Jednym z etapów określania wydatku energetycznego na danym stanowisku pracy jest wykorzystanie wyników obserwacji dania roboczego w karcie obliczeń wydatku energetycznego. Tak więc, po dokonaniu obserwacji pracy na stanowisku i wypełnieniu karty obserwacyjnej fotografii dnia roboczego możemy przystąpić oceny wydatku energetycznego. Aby ułatwić to zadanie prezentujemy wzór karty oceny wydatku energetycznego oraz przykład jej wypełnienia.

Karta obserwacyjna fotografii dnia roboczego

Bezwzględnym warunkiem uzyskania rzeczywistego odzwierciedlenia obciążenia dynamicznego jest przeprowadzenie na podstawie obserwacji (tzw. fotografii dnia roboczego) pełnej identyfikacji i inwentaryzacji wszystkich czynności, pozycji przy pracy oraz czasu ich wykonywania. Mając to na uwadze przygotowaliśmy wzór karty obserwacyjnej fotografii dnia roboczego gotowy do wykorzystania.

Formularz oceny pod względem bhp i ergonomii stanowisk pracy biurowej

Przeprowadzając analizę stanu bhp lub też po prostu kontrolując warunki pracy na stanowiskach pracy biurowej w swoim zakładzie możesz skorzystać z opracowanego przez naszych ekspertów formularza oceny. Możesz go również wykorzystać przy sporządzaniu oceny ryzyka zawodowego dla takich stanowisk pracy. Formularz, pozwala bardzo precyzyjnie, i zarazem szeroko ocenić warunki bhp na stanowisku pracy biurowej.

Plan poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy

Opracowanie planu poprawy warunków bhp pozwala na zaplanowanie przedsięwzięć koniecznych do zrealizowania w kolejnym okresie. Do poprawnego opracowania planu konieczna jest wiedza, na ile w firmie spełniane są wymogi przepisów bhp. Ustalamy to przeprowadzając kompleksową kontrolę stanu bhp. Następnie na podstawie porównania wymogów przepisów i stanu faktycznego można zaplanować przedsięwzięcia, jakie należy zrealizować. Plan poprawy warunków bhp w przedsiębiorstwie jest istotnym elementem systemu zarządzania bhp.

Zostań użytkownikiem Portalu BHP!
Już teraz zamów pełny dostęp do Portalu BHP i korzystaj z:

  • 4000 aktualnych porad
  • 8000 udzielonych odpowiedzi na pytania
  • 30 profesjonalnych ekspertów
  • bazy aktów prawnych, wzorów dokumentów, instrukcji BHP, list kontrolnych, aktualności i zmian w przepisach

Kup dostęp do portalu »

Posiadam już konto - zaloguj się »