Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Wnoszenie zastrzeżeń do protokołu inspektora pracy z przeprowadzonej kontroli

Wnoszenie zastrzeżeń do protokołu inspektora pracy z przeprowadzonej kontroli

Jedną z form dokumentującą przeprowadzenie kontroli PIP jest protokół pokontrolny. Dokument ten sporządza inspektor PIP jeżeli w czasie kontroli wykryje nieprawidłowości. Z protokołem tym warto się szczegółowo zapoznać, bowiem nie do końca możemy mieć taki sam pogląd na sytuację jak inspektor i warto czasem zaznaczyć nasze zastrzeżenia. Jednak, jak w prawidłowy sposób wnieść zastrzeżenia do protokołu?   

Otrzymanie od inspektora do zapoznania się egzemplarza protokołu nie oznacza w każdym przypadku, że jest to ostateczna wersja dokumentacji pokontrolnej. Podmiot kontrolowany ma prawo wnieść do protokołu zastrzeżenia. Zalecanym postępowaniem jest więc dokładna analiza zapisów zawartych w protokole oraz wniesienie umotywowanych zastrzeżeń tam gdzie ustalenia inspektora budzą wątpliwości. Może to odmienić sytuację podmiotu kontrolowanego w kontekście wydawanych w następstwie kontrolo środków prawnych.

Wnosić czy nie wnosić zastrzeżeń?

Po udokumentowaniu ustaleń z kontroli w formie protokołu, jeden z jego egzemplarzy jest pozostawiany podmiotowi kontrolowanemu do zapoznania się. Podmiot kontrolowany – pracodawca lub osoba umocowana ma dwie możliwości.

  1. Podpisać protokół bez żadnych uwag – przyjmując, że to co jest w nim opisane jest jak najbardziej zgodne ze stanem faktycznym jaki inspektor zastał w czasie kontroli.
  2. Dokładnie zapoznać się z treścią protokołu, załącznikami i rozważyć wniesienie zastrzeżeń.
Ważne

Niezależnie od przekonania pracodawcy czy osoby go reprezentującej dokładne zapoznanie się z treścią protokołu należy uznać za niezbędne. Jeżeli jakiś zapis budzi wątpliwości albo protokół wydaje się być niepełny warto wnieść zastrzeżenia do jego treści. Prawo do wniesienia zastrzeżeń wynika zarówno z przepisów ustawy o PIP, jak i z pouczenia zawartego w treści protokołu kontroli.

Co może być przedmiotem zastrzeżeń?

Zawarta w ustawie o PIP regulacja dająca prawo wnoszenia zastrzeżeń informuje w sposób zwięzły, że zastrzeżenia mogą być wniesione do ustaleń zawartych w protokole. Należy zauważyć, że inspektor dokonuje różnych ustaleń – przykładowo w zakresie zarówno liczby zatrudnionych i podstawy takiego zatrudnienia jak i nieprawidłowości. Tym samym ustalenia są spisywane w poszczególnych częściach (punktach) protokołu kontroli.

Można zatem przyjąć, że zastrzeżenia mogą być wniesione do każdej treści, która wpisuje się w pojęcie „ustaleń”.

Co do zasady najwięcej zastrzeżeń będzie w stosunku do części protokołu noszącej tytuł „w czasie kontroli stwierdzono co następuje”. Tam bowiem inspektor zapisuje kluczowe kwestie odnoszące się do wykazanych nieprawidłowości.

Niezbędne umotywowanie

Aby zastrzeżenia do protokołu miały szanse odmienić obraz wynikający z protokołu, należy je właściwie umotywować.

Ważne

Sam fakt niezadowolenia z faktu, że inspektor ustalił nieprawidłowości, niezależnie od ich kalibru to zdecydowanie za mało aby myśleć o wniesieniu zastrzeżeń.

Przepisy nie mówią nic czym są zastrzeżenia umotywowane, inspektor raczej również ograniczy się wyłącznie do poinformowania o prawie wniesienia zastrzeżeń – bez instruktażu czego mogą one dotyczyć i jak je umotywować. Można jednak przyjąć, że zastrzeżenia umotywowane są takimi, które są uzasadnione i poparte właściwą argumentacją.

W praktyce zdarzają się przypadki, kiedy pracodawcy piszą rozbudowane zastrzeżenia, które nie mają żadnych szans na powodzenie. Dotyczy to sytuacji kiedy to zastrzeżenia są formą usprawiedliwiania się przed inspektorem w kwestii wykazanych nieprawidłowości.

Jeżeli inspektor podczas kontroli prowadzonej w styczniu stwierdzi, iż temperatura w pomieszczeniach pracy jest bliska temperatury na zewnątrz – a pracodawca w zastrzeżeniach napisze, że z powodu trudności ekonomicznych nie stać go na zapewnienie właściwej temperatury – wówczas takie „zastrzeżenie” nie będzie uznane za umotywowane. Jeżeli jednak pracodawca wykaże, że w trakcie kontroli temperatura była wymagana – wówczas takie zastrzeżenie należy uznać za umotywowane i może być przez inspektora uwzględnione.

Zachowanie wymogów formalnych

Same motywy i zasadna argumentacja nie przyniosą zamierzonego skutku jeżeli pracodawca nie spełni właściwych wymogów formalnych jakie obowiązują przy składaniu zastrzeżeń. W pierwszej kolejności należy mieć na względzie, że przed organami kontroli – w tym PIP – obowiązuje zasada pisemności. Nie inaczej jest w przypadku wnoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli.

Ważne

Jeżeli podmiot kontrolowany zdecyduje się wnieść zastrzeżenia, powinien to uczynić w formie pisemnej.

Wszelkie rozmowy z inspektorem – bezpośrednio czy za pośrednictwem telefonu będą nieskuteczne jeżeli chodzi o zastrzeżenia do protokołu.

Kolejny problem wynika z faktu, iż ustawa o PIP nic nie mówi jakie elementy formalne powinny się znaleźć w piśmie wnoszącym zastrzeżenia. W braku szczególnych uregulowań należy uznać, że pismo powinno spełniać typowe dla podań kryteria. Z treści pisma w sprawie zastrzeżeń powinno więc wynikać:

  • od kogo pismo pochodzi – wskazanie podmiotu kontrolowanego,
  • do kogo jest skierowane – wskazanie konkretnego inspektora pracy,
  • wskazanie sprawy której dotyczy – zastrzeżenia do konkretnej kontroli,
  • treść zastrzeżeń – konkretne zarzuty i ich uargumentowanie, załączenie dowodów,
  • podpis wnoszącego zastrzeżenia.
Uwaga!

Zastrzeżenia do protokołu powinny być wniesione w terminie 7 dni od dnia pozostawienia pracodawcy protokołu.

Postępowanie inspektora

Wniesienie zastrzeżeń do protokołu nie jest optymalnym scenariuszem dla inspektora pracy w kontekście zachowania zasady szybkości i prostoty postępowania kontrolnego. W przypadku gdy zastrzeżenia zostaną wniesione, inspektor musi się sprawą zająć.

Analiza wymogów formalnych – zwłaszcza w kwestii zachowania terminu oraz formy, będzie pierwszą czynnością inspektora. Jeżeli wnoszący zastrzeżenia zmieścił się w terminie, inspektor będzie mógł przystąpić do badania treści wniesionego pisma.

Rolą inspektora jest „zbadanie zastrzeżeń”. Badanie to w zależności od konkretnego przypadku może mieć różną formę – inspektor może analizować dostarczone przez stronę dowody, może zwrócić się do wnoszącego zastrzeżenia o uzupełnienie materiału, jak również udać się do podmiotu kontrolowanego w celu uzupełnienia czy zweryfikowania wcześniejszych ustaleń.

W sytuacji gdy zastrzeżenia okażą się być trafne, wnoszą nowe informacje istotne dla zawartości protokołu kontroli – wówczas inspektor dokona zmiany lub uzupełnienia części protokołu. Taka modyfikacja może okazać się kluczowa dla podmiotu kontrolowanego – może bowiem dotyczyć kwestii będących podstawą późniejszego skierowania przez inspektora środków prawnych.

Ważne

Jeżeli inspektor nie uwzględni wniesionych zastrzeżeń – można przywołać zawartą w nich argumentację wnosząc odwołanie od decyzji inspektora. Istnieje szansa, że argumentację pracodawcy podzieli okręgowy inspektor pracy – jako organ II instancji rozpatrujący odwołanie.

Autor: 

Sebastian Kryczka

Prawnik, ekspert prawa pracy

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Były pracownik merytoryczny Państwowej Inspekcji Pracy, jak również współpracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Autor komentarza do kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do kodeksu pracy, jak również kilkuset publikacji poświęconych problematyce prawa pracy oraz bhp. Jako były pracownik PIP posiada bogate doświadczenie w zakresie między innymi poradnictwa, w ramach którego ocenia wątpliwości prawne przez pryzmat zarówno szeroko rozumianego prawa pracy ale i kompetencji kontrolno-nadzorczych inspektorów pracy.